Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg  

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg

33761

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


3,14 € s DPH

2,85 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

  1. Názov lieku

 

Loratadin-ratiopharm 10 mg

 

 

  1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Každá tableta obsahuje 10 mg loratadinum.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. lieková Forma

 

Tablety.

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

    1. Terapeutické indikácie

 

Loratadin-ratiopharm 10 mg je indikovaný na symptomatickú liečbu alergickej nádchy a chronickej idiopatickej urtikárie.

 

    1. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí a dospievajúci vo veku nad 12 rokov: 10 mg jedenkrát denne (jedna tableta jedenkrát denne). Tablety sa užívajú bez ohľadu na príjem stravy.

 

 

Pacientom so závažným poškodením pečene sa majú podávať nižšie úvodné dávky, pretože títo pacienti môžu mať znížený klírens loratadínu. U dospelých a detí s hmotnosťou viac ako 30 kg sa odporúča úvodné dávkovanie 10 mg každý druhý deň.

 

U starších pacientov a u pacientov s renálnou insuficienciou dávkovanie nie je potrebné upravovať.

 

Špeciálne populácie

 

Deti vo veku od 2 do 12 rokov s:

  • telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg: 10 mg jedenkrát denne (jedna tableta jedenkrát denne).

  • telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg: Tablety Loratadinu-ratiopharm 10 mg nie sú vhodné pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg.

 

Účinnosť a bezpečnosť Loratadinu-ratiopharm 10 mg u detí vo veku do 2 rokov sa neskúmali.

 

 

4.3. Kontraindikácie

 

Loratadin-ratiopharm 10 mg je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok tohto lieku.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Loratadin-ratiopharm 10 mg má u pacientov so závažným poškodením pečene podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.2.).

 

Keďže antihistaminiká môžu zabrániť vzniku ináč pozitívnych reakcií pri stanovovaní indexu kožnej reaktivity alebo ich môžu redukovať, podávanie lieku Loratadin-ratiopharm 10 mg sa má prerušiť aspoň 48 hodín pred kožnými testami.

 

Loratadin-ratiopharm 10 mg tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficientom laktózy alebo glukózo/galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

 

Podľa štúdií sledujúcich psychomotorickú výkonnosť, Loratadin-ratiopharm 10 mg nepotencuje účinky alkoholu, ak sa podáva súčasne s ním.

Vďaka väčšiemu terapeutickému indexu sa u loratadinu klinicky významné interakcie neočakávajú, a ani sa v uskutočnených klinických štúdiách nepozorovali (pozri časť 5.2.).

 

Môžu sa vyskytnúť interakcie so všetkými známymi inhibítormi CYP3A4 alebo CYP2D6, čo zapríčiňuje zvýšené hladiny loratidinu a tým môže spôsobiť zvýšenie rizika vzniku nežiaducich účinkov.

 

4.6. Gravidite a laktácia

 

Vykonané epidemiologické štúdie nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky loratadínu na graviditu alebo zdravie plodu/novorodenca.

Loratadin-ratiopharm 10 mg sa može používať počas gravidity.

 

Loratadín sa vylučuje do materského mlieka a preto sa neodporúča podávať ho dojčiacim ženám.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

V klinických štúdiách sledujúcich schopnosť viesť vozidlo sa u pacientov užívajúcich loratadín nevyskytla žiadna porucha. Pacienti však majú byť informovaní o tom, že veľmi zriedkavo sa u niektorých ľudí môže dostaviť ospalosť, ktorá môže ovplyvniť ich schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

 

V klinických štúdiách s populáciou detí vo veku od 2 do 12 rokov boli zaznamenané časté nežiaduce účinky s výskytom vyšším ako pri podávaní placeba: bolesti hlavy (2,7 %), nervozita (2,3 %) a únavnosť (1 %).

 

V klinických štúdiách zahŕňajúcich dospelých a adolescentov v rozsahu indikácií alergickej nádchy a chronickej idiopatickej urtikárie bol u pacientov pri odporúčanom dávkovaní 10 mg denne výskyt nežiaducich účinkov o 2 % vyšší než u pacientov užívajúcich placebo. Najčastejšie udávané nežiaduce účinky s výskytom vyšším ako u placeba boli ospalosť (1,2 %), bolesti hlavy (0,6 %), zvýšená chuť do jedla (0,5 %) a nespavosť (0,1 %).

 

Ďalšie nežiaduce účinky hlásené veľmi zriedka v postmarketingovom období udáva nasledovná tabuľka.

 

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia

Poruchy nervového sytsému

Závraty

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Tachykardia, palpitácie

Poruchy a ochorenia gastrointestinálne traktu

Nauzea, suchosť v ústach, gastritída

Ochorenia pečene a žlčových ciest

Abnormálne pečeňové funkcie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážky, alopécia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Únavnosť

 

Pediatrická populácia

V klinických štúdiách v pediatrickej populácii u detí od 2 do 12 rokov bežné nežiaduce účinky hlásené navyše oproti placebu boli bolesť hlavy (2,7 %), nervozita (2,3 %) a únava (1 %).

 

4.9. Predávkovanie

 

Predávkovanie loratadínom zvyšuje výskyt anticholinergických príznakov. Pri predávkovaniach boli zaznamenané somnolencia, tachykardia a bolesti hlavy.

 

V prípade predávkovania sa musí začať s celkovou symptomatickou liečbou a podpornými opatreniami a pokračovať v nich tak dlho, ako je to potrebné. Možno sa pokúsiť podať aktívne uhlie zmiešané s vodou. Možno zvážiť výplach žalúdka. Loratadín sa neodstraňuje hemodialýzou a nie je známe, či sa odstraňuje peritoneálnou dialýzou. Pacient má byť pod lekárskym dohľadom aj po skončení urgentnej liečby.

 

 

5. Farmakologické vlastnosti

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminikum-H1-antagonisty

ATC kód: R06AX13

 

Loratadín, ktorý je liečivom v lieku Loratadin-ratiopharm 10 mg, je tricyklickým antihistaminikom so selektívnym účinkom na periférne H1-receptory.

 

Loratadín nemá žiadne klinicky významné sedatívne ani anticholinergické účinky u väčšiny populácie, ak sa podáva v odporúčanom dávkovaní.

 

Počas dlhodobej liečby sa nezaznamenali žiadne klinicky významné zmeny vitálnych prejavov, hodnôt laboratórnych testov, fyzikálneho vyšetrenia alebo elektrokardiogramov.

 

Loratadín nemá žiadny významný účinok na H2-receptory. Neinhibuje vychytávanie noradrenalínu a nemá prakticky žiadny vplyv na činnosť kardiovaskulárneho systému, ani na vnútornú aktivitu tvorby vzruchov v srdci.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Po perorálnom podaní sa loratadín rýchlo a dobre vstrebáva a podlieha významnému metabolizmu prvého prechodu “first-pass” metabolizmus a to hlavne cez CYP3A4 a CYP2D6. Hlavný metabolit, desloratadín (DL), je farmakologicky aktívny a zodpovedá za veľkú časť klinického účinku. Loratadín dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie (Tmax) za 1 až 1,5 hodiny po podaní, DL za 1,5 až 3,7 hodiny.

 

V kontrolovaných štúdiách sa zaznamenal vzostup plazmatických koncentrácií loratadínu pri súčasnom podávaní s ketokonazolom, erytromycínom a cimetidínom, avšak bez klinicky významných zmien (vrátane elektrokardiografických).

 

Loratadín sa vo veľkej miere (97 % až 99 %) a jeho aktívny metabolit v strednej miere (73 % až 76 %) viaže na bielkoviny plazmy.

 

U zdravých osôb je plazmatický distribučný polčas loratadínu približne 1 hodina a jeho aktívneho metabolitu približne 2 hodiny. U zdravých dospelých osôb bol priemerný polčas vylučovania loratadínu 8,4 hodiny (v rozsahu od 3 do 20 hodín) a jeho hlavného aktívneho metabolitu 28 hodín (v rozsahu od 8,8 do 92 hodín).

 

Približne 40 % dávky sa vylúči močom a 42 % stolicou v priebehu 10 dní, a to hlavne vo forme konjugovaných metabolitov. Približne 27 % dávky sa vylúči močom v priebehu prvých 24 hodín. Menej než 1 % aktívnej substancie sa vylúči v nezmenenej forme, a to ako loratadín alebo DL.

 

Parametre biologickej dostupnosti loratadínu a jeho aktívneho metabolitu závisia od dávky.

 

Farmakokinetický profil loratadínu a jeho metabolitov je porovnateľný u zdravých dospelých dobrovoľníkov a zdravých geriatrických dobrovoľníkov.

 

Súčasné požitie jedla môže mierne spomaliť absorpciu loratadínu, avšak bez ovplyvnenia klinického účinku.

 

AUC, ako aj špičkové plazmatické hladiny (Cmax) loratadínu a jeho metabolitov sú u pacientov s chronickou poruchou obličiek vyššie než AUC a špičkové plazmatické hladiny (Cmax) pacientov s normálnou funkciou obličiek. Priemerné polčasy vylučovania loratadínu a jeho metabolitu sa nelíšili signifikantne od polčasov zistených u zdravých osôb. U pacientov s chronickou poruchou obličiek nemá hemodialýza žiadny vplyv na farmakokinetiku loratadínu a jeho aktívneho metabolitu.

 

Pacienti s chronickým poškodením pečene alkoholom v porovnaní s pacientami s normálnou funkciou pečene mali AUC a špičkové plazmatické hladiny (Cmax) loratadínu dvojnásobne vyššie, pričom farmakokinetický profil aktívneho metabolitu nebol významne zmenený. Polčas vylučovania loratadínu bol 24 hodín, jeho aktívneho metabolitu 37 hodín, pričom polčasy sa zvyšovali so zvyšujúcou sa závažnosťou pečeňového ochorenia.

 

Loratadín a jeho aktívny metabolit sa vylučujú do materského mlieka dojčiacich žien.

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje pochádzajúce z konvenčných štúdií o bezpečnosti, farmakológii, toxicite opakovaných dávok, genotoxicite a karcinogénnom potenciáli neukázali žiadne špecifické nebezpečenstvo.

 

V štúdiách sledujúcich reprodukčnú toxicitu sa nezaznamenali žiadne teratogénne účinky. Pozoroval sa však prolongovaný pôrod a znížený počet potomkov u potkanov pri plazmatických hladinách (AUC) 10-krát vyšších ako sú hladiny dosahované pri podávaní klinických dávok.

 

Žiadne príznaky podráždenia slizníc sa nepozorovali po každodennom podávaní až 12 tabliet (120 mg) lyofilizátu pre perorálne použitie do lícneho vačku škrečkov počas piatich dní.

 

 

 

 

 

 

6. farmaceutické informácie

 

6.1. Zoznam pomocných látok

 

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

 

6.2. Inkompatibility

 

Neaplikovateľné

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

36 mesiacov.

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

 

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 2, 7, 10, 14, 20, 20 x 1, 21, 28, 30, 50, 100 a 100 x 1 tabliet.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvlášte požiadavky.

 

 

7. držiteĽ rozhodnutia o registrácii

 

ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, Spolková republika Nemecko

 

 

8. registraČné Číslo

 

24/0136/02-S

 

 

9. Dátum registrácie/ dátum predĺženia registrácie

 

17.7.2002/ bez časového obmedzenia

 

 

10. Dátum revízie textu

 

Február 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg

LORATADIN-RATIOPHARM tbl 7x 10mg.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (26)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop