Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

STOPANGIN  

STOPANGIN aer ora 1x30 ml (fľ.PVC)

28902

Bez porady s lekárom je možné Stopangin používať na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach alebo pri chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na ústnu hygienu, prípadne na potlačenie zápachu v ústach.
Pri angínach sa používa ako podporný liek pri liečbe antibiotikami.

Viac detailov

3,99 € s DPH

3,99 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

STOPANGIN

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Hexetidín 1,92 mg v 1 ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Orálna aerodisperzia.

Číra bezfarebná alebo takmer bezfarebná tekutina. Po vystreknutí vzniká jemne rozptýlená bezfarebná aerodisperzia charakteristického zápachu a sladkastej chuti.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Dezinfekcia ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach, ako je angína, faryngitída, gingivitída, paradentóza, stomatitída, glositída, afty; ďalej na dezinfekciu pred a po tonzilektómii, extrakcii zubov a iných chirurgických výkonoch v ústnej dutine; na potlačenie zápachu z úst; pri streptokokových angínach ako podporná liečba pri súčasnej liečbe antibiotikami.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Liek sa zvyčajne aplikuje 2–3-krát denne. Po nasadení aplikátora na fľaštičku lieku sa koniec aplikátora vloží do úst a pri uzavretých ústach sa stlačí 2-krát tlačidlo ventilu tak, aby jedna dávka smerovala vľavo a druhá vpravo. Aerodisperzia sa nevdychuje.

Liek sa používa po jedle alebo medzi jedlami.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, deti do 8 rokov, laryngitída pre možnosť laryngospazmu, suchá faryngitída atrofického typu.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Z hygienických dôvodov sa má ústny aplikátor vždy po použití umyť teplou vodou.

Liek je možné použiť u detí starších ako 8 rokov len vtedy, ak sa nebránia cudziemu predmetu (aplikátoru) v ústach a ak sú schopné spolupracovať, t.j. sú schopné zadržať dych pri vstrekovaní lieku.

Liek sa nesmie dostať do oka a taktiež sa nesmie vdychovať.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie nie sú dosiaľ známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Liek nie je v gravidite ani v období laktácie kontraindikovaný, avšak je potrebné zvážiť, či terapeutický účinok prevažuje nad potenciálnym rizikom.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Najčastejšie sa môže po použití objaviť prechodný pocit pálenia sliznice ústnej dutiny, ktorý trvá len prechodnú krátku dobu.

Ojedinele môže dôjsť ku zmene chuti a čuchu.

 

Výnimočne sa môže vyskytnúť u precitlivených pacientov alergická reakcia (v mieste lokálnej aplikácie sa objaví prekrvenie, edém, pľuzgiere, pablany, zvredovatenie a krvácanie) alebo laryngospazmus, edém laryngu alebo bronchospazmus, ktorý vedie k poruchám dýchania.

 

4.9 Predávkovanie

 

Prípady predávkovania liekom Stopangin nie sú dosiaľ známe.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:Otorinolaryngologikum, stomatologikum, ATC kód: R02AA20

 

  • Spôsob účinku:

Stopangin je dezinfekčný prípravok s miernym anestetickým účinkom. Hlavnou účinnou zložkou je baktericídna a fungicídna látka hexetidín, ktorej účinok je založený na štrukturálnej podobnosti s tiamínom. Kompetitívnou inhibíciou blokuje tvorbu tiamínpyrofosfátu, koenzýmu nevyhnutného pre životné pochody mikroorganizmov. Zásahom do glykolytických pochodov obmedzuje kyslé kvasenie zbytkov jedla v ústnej dutine. Hexetidín a čiastočne aj éterické oleje (silice dopĺňajú účinok lieku o mierny lokálne anestetický efekt.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Pri odporučenom spôsobe aplikácie je celková resorpcia lieku sliznicou zanedbateľná, aj keď niektoré z obsahových látok (napr. metylsalicylát sa resorbujú vo väčšej miere.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Testy lokálnej dráždivosti u zvierat dokázali len mierne podráždenie ústnej sliznice po dlhodobej a opakovanej aplikácii. V rámci toxikologických štúdií neboli urobené testy na teratogenitu, mutagenitu a kancerogenitu. Na základe doterajších dlhoročných klinických skúseností je možné považovať Stopangin orálnu aerodisperziu za bezpečný liek.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Anízová silica

Eukalyptová silica

Silica kvetov pomarančovníka horkého

Sasafrasová silica

Silica mäty piepornej

Metylsalicylát

Levomentol

Glycerol 85 %

Etanol 96 %

Monohydrát sodnej soli sacharínu

 

6.2 Inkompatibility

 

Fyzikálne ani chemické inkompatibility nie sú dosiaľ známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Umelohmotná fľaštička s obsahom 30 ml roztoku, s mechanickým ventilom, skrutkovacím uzáverom a rozprašovačom, štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka, ústny aplikátor.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

69/0173/79-C/S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 10. novembra 1979

Predĺženie registrácie bez časového obmedzenia.

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Január 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

STOPANGIN 	aer ora 1x30 ml (fľ.PVC)

STOPANGIN aer ora 1x30 ml (fľ.PVC)

Bez porady s lekárom je možné Stopangin používať na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach alebo pri chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na ústnu hygienu, prípadne na potlačenie zápachu v ústach.
Pri angínach sa používa ako podporný liek pri liečbe antibiotikami.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop