Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Kaloba  

Kaloba gtt por 1x20 ml

46972

-  chráni dýchacie orgány pred útokom vírusov a baktérií

-  zvyšuje aktivitu imunitného systému

-  uvoľňuje a pomáha odstrániť hien z dýchacích ciest

Viac detailov

4,58 € s DPH

4,58 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Kaloba®

perorálne kvapky

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Účinná látka:

10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630). Extrakčná látka je 11 % etanol (m/m).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálne kvapky.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Akútne infekcie horných dýchacích ciest.

 

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelým a mladistvým nad 12 rokov sa podáva 30 kvapiek 3 x denne.

Deťom vo veku od 6 do 12 rokov sa podáva 20 kvapiek 3 x denne.

Deťom vo veku od 1 do 5 rokov sa podáva 10 kvapiek 3 x denne.

 

Kvapky sa užívajú s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.

 

Dĺžka podávania

Po odoznení príznakov ochorenia pokračuje liečba liekom Kaloba® ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.

 

 

4.3 Kontraindikácie

 

Kaloba® sa neužíva v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Kaloba® sa neodporúča používať u detí mladších ako 1 rok vzhľadom na nedostatočné údaje pre túto vekovú skupinu.

 

V písomnej informácii pre používateľov sa pacientom odporúča ihneď upozorniť svojho lekára v prípade, že nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, v prípade zvýšenej teploty trvajúcej niekoľko dní, alebo v prípade dušnosti alebo vykašliavania krvavého hlienu.

Vzhľadom na teoretickú možnosť ovplyvnenia sa Kaloba® nesmie užívať pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri užívaní antikoagulačných liekov.

 

Kaloba® sa nesmie užívať v prípade vážneho ochorenia pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú k dispozícii potrebné údaje.

 

Kaloba® obsahuje 12 objemových % alkoholu.

 

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Žiadne liekové interakcie neboli doposiaľ hlásené.

V placebom kontrolovanej dvojito-slepej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi neboli preukázané žiadne interakcie medzi Kalobou® a penicilínom V.

Pre potencionálny vplyv Kaloby® na parametre krvnej koagulácie nie je možné vylúčiť, že Kaloba® pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje ich účinok.

 

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva a laktácie, pretože v tejto oblasti nie sú k dispozícii adekvátne údaje.

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Kaloba® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea alebo hnačka, ktoré sa môžu prejaviť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom tváre, dušnosťou a poklesom krvého tlaku.

Vo veľmi vzácnych prípadoch bolo po podaní Kaloby® pozorované zvýšenie pečeňových hodnôt; kauzálny vzájomný vzťah medzi týmto efektom a podaním lieku nebol dokázaný.

 

 

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - prípravky pri nachladnutí a kašli

ATC-kód: R05

 

Pri pokusoch na zvierati po orálnej aplikácii extraktu u myší boli preukázané antioxidačné vlastnosti lieku a inhibícia príznakov ochorenia (nešpecifické príznaky vyskytujúce sa v súvislosti s ochorením).

 

In vitro sú dokázané nasledujúce účinky lieku Kaloba®:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov:

- stimulácia frekvencie pohybu riasiniek epiteliálnych buniek,

- ovplyvnenie syntézy interferónu a protizápalových cytokínov,

- stimulácia aktivity NK buniek,

- stimulácia fagocytov, expresia adhéznych molekúl, chemotaxia.

Antimikrobiálne účinky:

- tlmenie priamych antibakteriálnych a antivírusových vlastností

- zníženie/inhibícia adhézie A-streptokokov na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky

- inhibícia -laktamázy

Cytoprotektívne vlastnosti:

- inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy

antioxidatívne vlastnosti.

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kaloba® je komplexná zmes veľkého množstva komponentov, ktoré sú ako celok považované za liečivú látku. Farmakokinetické údaje o jednotlivých látkach nie sú zatiaľ známe.

 

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

V súlade s dnešným stavom znalostí a skúseností Kaloba® podávaná v odporúčaných dávkach nevykazuje žiadnu toxikologickú aktivitu.

Pri reprodukčných toxikologických štúdiách na potkanoch (kombinovaná štúdia segmentu I a segmentu II) nebola zistená žiadna porucha fertility ani porucha embryofetálneho vývoja.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Glycerolum 85 %, ethanolum, aqua purificata.

 

 

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Doba použiteľnosti Kaloby® je 2 roky.

 

Doba použiteľnosti roztoku po otvorení liekovky pre balenia s obsahom 20 a 50 ml je 6 mesiacov.

 

Poznámka pre pacientov:

Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba® je prírodným produktom, môže preto dochádzať k ľahkému kolísaniu farby a chuti.

 

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 30 °C, uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Hnedá sklenená liekovka, hydrolytické sklo triedy III (Európsky liekopis), biela kvapkacia vložka a biely skrutkovací uzáver (PP/PE), vo veľkostiach balenia 20 ml a 50 ml perorálnych kvapiek, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0493/07-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

 

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Október 2010

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Kaloba gtt por 1x20 ml

Kaloba gtt por 1x20 ml

-  chráni dýchacie orgány pred útokom vírusov a baktérií

-  zvyšuje aktivitu imunitného systému

-  uvoľňuje a pomáha odstrániť hien z dýchacích ciest

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop