Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Dolobene gél 50g  

Dolobene gél gel der 1x50 g

14862

Bolesti kĺbov a svalov na vonkajšie použitie.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


6,30 € s DPH

5,25 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Dolobene gél

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

heparinum natricum 500 I.U.

dimethylis sulfoxidum 166,6 mg

dexpanthenolum 25 mg v 1 g gélu

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri v časti 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny gél

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Opuchy, hematómy a zápaly po zatvorených poraneniach svalov, šliach, šľachových puzdier, väzov, kĺbov, ako sú kontúzie a podliatiny, distorzie a presilenia, tenisový lakeť, tendonitída, tendovaginitída, burzitída. Akútna neuralgia, spondylogénne neuropatie, humeroskapulárna periartritída.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dolobene gél sa má podávať na postihnuté plochy 2 – 4 krát denne. Na plochu veľkosti kolena sa zvyčajne vyžaduje približne 3 cm gélu.

 

Dolobene gél sa nesmie používať u detí vo veku do 5 rokov, keďže takéto skúsenosti nie sú dostupné (pozri časť 4.3. Kontraindikácie).

 

Aplikujte a natrite tenkú vrstvu Dolobene gélu na veľkú plochu kože, alebo v prípade abrázií, blízko bolestivej oblasti.

 

Miesto, na ktoré sa gél aplikuje, musí byť bez liečiv, kozmetických prípravkov a chemikálií. Neaplikujte Dolobene gél na sliznice (do očí, úst, nosa), otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie (napríklad po ožiarení, ťažké popáleniny, operačné jazvy).

 

Ak sa aplikuje pod obväz: obväz použite až niekoľko minút po aplikácií gélu, keď sa už veľká časť gélu vstrebala cez kožu a keď sa vyparil alkohol. Zvláštna pozornosť sa vyžaduje v prípade vzduchotesných nepriepustných obväzov.

 

Čas aplikácie závisí od závažnosti a priebehu chorobného stavu.

 

4.3 Kontraindikácie

Dolobene gél sa nesmie používať:

- u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok lieku,

  • u astmatikov,

  • u pacientov so závažnými poruchami pečene alebo obličkových funkcií,

  • u pacientov s labilným cirkulačným systémom,

  • v prípade gravidity a laktácie,

  • u detí vo veku do 5 rokov.

 

Neaplikujte Dolobene gél na otvorené rany (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania).

 

DMSO a Sulindac sa nesmú používať v tom istom čase (pozri časť 4.5 „Liekové a iné interakcie“).

 

 

 

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Neaplikujte Dolobene gél na sliznice, otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie kvôli tomu, že obsah izopropylalkoholu môže viesť k bolestivým reakciám.

 

Kvôli tomu, že DMSO zvyšuje prenikanie látok, Dolobene gél sa nemá používať v kombinácii s inými lokálnymi liečivami.

 

Počas liečby DMSO sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť na svetlo.

Preto sa počas liečby liekom Dolobene gél má vyhnúť intenzívnemu slnečnému žiareniu ako aj používaniu solárií. V prípade reakcií z precitlivenosti na svetlo sa musí liečba zastaviť.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Prienik iných, lokálne podávaných liekov môže byť intenzívnejší. Pri súčasnom podávaní nesteroidného antiflogistika Sulindac-u sa môže vyvinúť periférna neuropatia.

 

4. 6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Keďže u niektorých zvieracích druhov teratogénne účinky môžu byť vyvolané DMSO a keďže nie je dostatok skúseností s DMSO u gravidných žien, Dolobene gél sa počas gravidity nesmie používať.

Laktácia

DMSO prechádza do materského mlieka, a preto sa nesmie používať u dojčiacich matiek.

 

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

 

4. 8 Nežiaduce účinky

Frekvencia nežiadúcich účinkov, ktoré sú uvedené nižšie, sa udáva na základe nasledovnej dohody:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 a 1/10

Menej časté: 1/1000 a 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 a 1/1000

Veľmi zriedkavé: 1/10 000, včítane ojedinelých hlásení

 

Poruchy imunitného systému

Menej časté: DMSO a iné súčasti lieku Dolobene gél môžu vyvolať alergické kožné reakcie.

Veľmi zriedkavé: V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie s urtikáriou a Quinckeho edémom.

 

Poruchy srdcoa

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte srdcové ťažkosti.

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte ťažkosti s dýchaním.

 

Gastrointestinálne poruchy

Menej časté: Po aplikácii Dolobene gélsa prechodne môže objaviť dych s pachom ako po cesnaku. Tento zápach súvisí s dimetylsulfidom (DMS), ktorý je metabolitom DMSO.

Zmeny vnímania chuti miznú po niekoľkých minútach.

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte žalúdočné ťažkosti, nauzea a hnačky.

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas používania DMSO sa môže objaviť zvýšená citlivosť na svetlo.

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Najčastejšími vedľajšími účinkami sú erytém, svrbenie, kauterizácia, tvorba pľuzgierov a urtikária v mieste aplikácie. Tieto symptómy počas ďalšej liečby zvyčajne ustúpia. V prípade, že neustúpia, liečba sa má prerušiť.

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch pri nechránenom kauzálnom kontakte vyskytla malátnosť, bolesti hlavy a horúčky s triaškou.

 

4.9 Predávkovanie

Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: venofarmakum, lokálne antiflogistikum.

 

ATC kód: M 02AX

 

- Dimetylsulfoxid (DMSO)

DMSO má protizápalové, antiedematózne a lokálne analgetické vlastnosti. Protizápalový účinok sa zakladá na viacerých farmakologických účinkoch. Najdôležitejším z nich je inaktivácia OH-radikálov, ktoré sú v prípade zápalu tvorené so zvýšenou frekvenciou a majú deštruktívny vplyv na tkanivá.

DMSO má lokálne analgetické účinky znižovaním rýchlosti nervového vedenia v periférnych neurónoch. Antiedematózny účinok je vyvolaný inaktiváciou hydroxylových radikálov, čím sa tak dosiahne zlepšenie metabolickej situácie v postihnutej oblasti. Sčasti sa na tomto účinku podieľajú aj hygroskopické vlastnosti DMSO.

DMSO (od 50% vyššie) môže slúžiť ako rezorpčná látka pre iné substancie.

 

- Heparín

Kompetitívnou inhibíciou hyaluronidázy sa v prípade zápalov znižuje nadmerná degradácia spojivového tkaniva. Preto má heparín aj protizápalový a liečivý efekt. Navyše, v závislosti od dávky má heparín aj antitrombotický účinok, medziiným tým, že mnohonásobne potencuje inhibičný efekt antitrombínu III na aktiváciu protrombínu a trombín.

K penetrácii heparínu cez zdravú kožu dochádza v závislosti od dávky, pričom je dokázaná u dávok vyšších než 300 I.U./g.

 

- Dexpantenol

V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu pantoténovú, ktorá je vitamínom skupiny B. Dexpantenol má takú istú biologickú účinnosť ako pantoténová kyselina. Zvlášť ako súčasť koenzýmu A sa kyselina pantoténová podieľa na mnohých syntézach a degradačných reakciách a tak umožňuje okrem iného aj regeneračné procesy v prípade hojenia rany a epitelizácie.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

- Dimetylsulfoxid (DMSO)

DMSO sa nachádza v ľudskej plazme ako prirodzená substancia v koncentráciách približne 40 ng/mg. Po jednotlivej kožnej aplikácii 1,5 g gélu Dolobene ratiopharm-Gel na povrch kože veľkosti 400 cm2 sa DMSO rezorbuje s polčasom 3 – 4 hodín. 6 hodín po aplikácii plazmatické hladiny dosahujú plató približne na úrovni 120 ng/ml, čo pretrváva až 12 hodín po aplikácii. Potom sa DMSO vylučuje s polčasom 11 – 14 hodín. Endogénne plazmatické hladiny sa opäť dosahujú 60 hodín po aplikácii.

12 – 25% takto absorbovaného množstva DMSO sa vylučuje obličkami v prvých 24 hodinách a 37 – 48% v priebehu 7 dní ako nezmenený DMSO alebo vo forme hlavného metabolitu, dimetylsulfónu (DMSO2). 3,5 – 6% celkovej dávky DMSO unikne v priebehu 6 – 12 hodín po aplikácii vydýchaním pľúcami ako dimetylsulfid (DMS).

 

- Heparín:

Nie sú dostupné spoľahlivé údaje o farmakokinetike heparínu po perkutánnej aplikácii.

 

- Dexpantenol

V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu pantoténovú. Alkohol dexpantenol sa rezorbuje rýchlejšie ako kyselina - pantoténová kyselina. Dobrá rezorpcia dexpantenolu by sa dala dokázať experimentálne.

 

 

 

    1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

DMSO je relatívne netoxická látka a to sa týka hlavne perkutánneho použitia. Použitie vyšších dávok DMSO v priebehu dlhého časového obdobia vyvolalo u niektorých zvieracích druhov zmeny očných šošoviek. U žiadneho zvieracieho modelu sa zmeny na očných šošovkách nepozorovali u dávok DMSO menších ako 1g/kg na deň. Klinická významnosť týchto výsledkov sa nezdá byť významná, keďže predchádzajúce dlhodobé klinické skúsenosti neukázali u ľudí účinok poškodzujúci oči. Na základe predchádzajúcich vyšetrení nie je pravdepodobný karcinogénny efekt a  nedá sa vylúčiť mutagénny efekt. Teratogénne účinky by sa dali pozorovať u zvierat len po opakovanom podaní vysokých dávok.

 

Toxicita heparínu je mimoriadne nízka. Nie sú dostupné žiadne výskumné materiály týkajúce sa mutagenicity, karcinogenicity a teratogenicity.

 

Kyselina pantoténová a dexpantenol sú prakticky netoxické. Nie sú známe ani mutagénne, teratogénne, ani karcinogénne účinky.

 

6. Farmaceutické údaje

 

6. 1. Zoznam pomocných látok

Rosmarini etheroleum, pini pumilionis etheroleum, citronellae etheroleum, macrogolglyceroli hydroxystearas (cremophor CO 455), acidum polyacrylum (carbomelum 980), trometanolum, alcohol isopropylilcus, aqua purificata.

 

6. 2. Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6. 3. Čas použiteľnosti

2 roky.

 

6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

 

6. 5. Druh obalu a obsah balenia

Al tuba s HDPE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

Obsah balenia:

Originálne balenie obsahuje 20 g gélu.

Originálne balenie obsahuje 50 g gélu.

 

6. 6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm, Spolková republika Nemecko

 

8. Registračné číslo

85/0667/92-C/S

 

9. Dátum registrácie

16.9.1992

 

10. Dátum revízie textu

Január 2007

 

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Dolobene gél gel der 1x50 g

Dolobene gél gel der 1x50 g

Bolesti kĺbov a svalov na vonkajšie použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop