Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

DETTOL 0,2% Antiseptický sprej 100ml  

Dettol 0,2% antiseptický sprej aer deo 1x100 ml (fľ.HDPE s rozprašovačom)

89318

NEDOSTUPNÉ POZRITE PLNOHODNOTNÉ NÁHRADY !

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Viac detailov

3,33 € s DPH

3,33 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: benzalkóniumchlorid 0,2 g v 100 ml roztoku.

 

Pomocná látka: propylénglykol 2,08 g v 100 ml roztoku (Ph.Eur).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálna roztoková aerodisperzia.

 

Číra, bezfarebná tekutina s jemnou borovicovou vôňou.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Na antiseptické čistenie drobných rán.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

 

Na dermálne použitie.

 

U dospelých a detí starších ako 12 mesiacov:

Len na občasné, lokalizované a krátkodobé použitie. Aplikuje sa na čerstvé malé rany, na odstránenie bežných baktérií, ktoré sprevádzajú infekcie drobných rán. Prípravok sa má naniesť tak, aby prekryl celú ranu a ak sa rana opätovne otvorí, je možné ho naniesť znova.

 

U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.

 

U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte nejaké pochybnosti, vyhľadajte pred použitím lekárnika alebo zdravotnícky personál. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia sa môže aplikovať maximálne na štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.

 

Tento liek sa používa raz za 24 hodín, počas maximálne 3 – 5 dní. Nesmie sa používať dlhodobo.

 

Ak ste znepokojení príznakmi alebo ak sa príznaky zhoršia, kontaktujte zdravotnícky personál.

Rozsah prekrytia plochy jednou dávkou (1 streknutie)

vzdialenosť

(cm)

hmotnosť

(mg)

plocha povrchu

(cm2)

prípravok aplikovaný na jednotku plochy povrchu

(mg/cm2)

množstvo benzalkóniumchloridu (BKC) aplikované na plochu povrchu

(mg)

4

173

13,2

13,1

0,026

6

173

15,1

11,5

0,023

8

173

17,7

9,8

0,020

10

173

19,1

9,1

0,018

12

173

22,4

7,7

0,015

 

Výpočty objemu a hmotnosti na jedno streknutie alebo na jeden ml

ml na streknutie

mg prípravku

na streknutie

mg BKC

na streknutie

mg BKC

na ml prípravku

0,1722

172,96

0,3415

1,9837

Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani na použitie na zlepšenie hojenia rán.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nepoužívajte u detí vo veku 1 rok alebo mladších.

 

Osoby so známou precitlivenosťou na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok nemajú Dettol 0,2 % antiseptický sprej používať.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Len na vonkajšie použitie.

 

Nepoužívajte v okolí očí, uší alebo genitálií, v ústach alebo na veľkých plochách tela, ktoré presahujú 5 % celkového telesného povrchu (5 % zahŕňa zhruba malé poranenia na oboch kolenách a lakťoch).

 

Nevdychovať.

 

V prípade náhodného zasiahnutia očí je potrebné ich vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody.

 

Tento liek obsahuje propylénglykol a môže spôsobiť podráždenie pokožky.

 

Benzalkóniumchlorid je možné deaktivovať použitím mydla alebo akéhokoľvek iného surfaktantu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie, preto sa neodporúča použitie lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej s akýmikoľvek inými lokálnymi prípravkami.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku benzalkóniumchloridu.

 

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny / fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.

 

Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

 

Neočakávajú sa škodlivé účinky pri použití počas gravidity a laktácie, pretože dermálna absorpcia je minimálna. Aby sa zabránilo užitiu dojčaťom, počas obdobia laktácie sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Dettol 0,2 % antiseptický sprej nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Postmarketingové skúsenosti nepreukázali žiadne nežiaduce účinky špecifické pre lokálnu aplikáciu lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej. Nežiaduce účinky sú obmedzené na nežiaduce účinky, ktoré sa obvykle hlásia pre lokálne antiseptiká. Môžu sa vyskytnú aj ďalšie účinky. Vo všeobecnosti je výskyt nežiaducich reakcií u lokálnych antiseptík veľmi zriedkavý (< 1/10 000).

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): dystrofia kože, akrodermatitída, exacerbácia ekzému, kontaktná dermatitída, alopécia alebo vyrážka.

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): prejavy a príznaky systémových alergických reakcií vrátane papulárnej vyrážky, pruritu alebo vyrážky; reakcie v mieste aplikácie vrátane fisúry v mieste aplikácie, podráždenie kože, pocit pálenia kože, erytém, zmena sfarbenia kože alebo exfoliácia kože.

 

4.9 Predávkovanie

 

Vzhľadom k nízkej absorpcii benzalkóniumchloridu do systémového obehu, po perorálnom aj dermálnom podaní, je jeho akútna toxicita veľmi nízka a je nepravdepodobné, že po podaní prípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej podľa odporúčaní alebo po náhodnom užití u ľudí by boli pozorované akékoľvek toxické účinky. Ak je to potrebné, možno na odstránenie prebytočnej tekutiny použiť čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:antiseptiká a dezinficiencia; liečivá s kvartérnym dusíkom

ATC kód:D08 AJ01

 

Benzalkóniumchlorid je kvartérna amóniová zlúčenina, ktorá sa už veľa rokov používa ako surfaktant a antiseptikum / dezinficiens. Je známe, že v nízkych koncentráciách (obvykle medzi 0,1 a 0,2 %) je baktericídny pre široké spektrum grampozitívnych a gramnegatívnych baktérii.

 

Benzalkóniumchlorid zabíja (zníženie o 5 log poriadkov) Staphylococcus aureus a betahemolytické streptokoky (napr. Streptococcus pyogenes) za 1 minútu a Pseudomonas aeruginosa za 5 minút.

 

In vitro baktericídne účinky prípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Kmeň

Doba kontaktu

Médium

Výsledok

Splnené kritérium

Corynebacterium xerosis

Staphylococcus epidermidis

Proteus vulgaris

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus (MRSA)

Enterococcus faecalis (VRE)

5 min

 

koncentrovaný v čistom (0,3 g/l) a kontaminovanom (3,0 g/l) hovädzom sérovom albumíne

 

zníženie o > 5 log

EN 1276

Staphylococcus aureus

Corynebacterium xerosis

Staphylococcus epidermidis

Proteus vulgaris

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus (MRSA)

Enterococcus faecalis (VRE)

1 min

 

koncentrovaný v čistom (0,3 g/l) a kontaminovanom (3,0 g/l) hovädzom sérovom albumíne

 

zníženie o > 5 log

EN 1276

 

 

Poznámka: Norma EN 1276 je navrhnutá na hodnotenie antimikrobiálnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov určených na použite v potravinárstve, v priemysle, v domácnostiach a v iných inštitúciách. Je možné ju použiť na hodnotenie účinnosti. Na splnenie normy EN 1276 je potrebné zníženie množstva všetkých organizmov počas 5 minút o 5 log poriadkov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kvartérne amóniové zlúčeniny, ako je benzalkóniumchlorid, sú ľudskou kožou absorbované len vo veľmi malom rozsahu.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Vzhľadom k nízkemu obsahu benzalkóniumchloridu v prípravku spolu s nízkou absorpciou neporušenou aj narušenou pokožkou je nepravdepodobné, že by použitie viedlo k významným toxickým účinkom. Je známe, že benzalkóniumchlorid môže dráždiť sliznice.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Propylénglykol

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Borovicová aróma

Dihydrát edetanu disodného

Čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

10 ml polypropylénová fľaška: 2 roky.

 

100 ml HDPE fľaška: 3 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Polypropylénová fľaška s rozprašovačom, s uzáverom z polypropylenového kopolyméru zabalená v polyetylén-tereftalátovom (PET) blistri a kartónovom obale.

Veľkosť balenia je 10 ml.

 

Fľaška z HDPE s rozprašovačom, s uzáverom z polypropylenového kopolyméru.

Veľkosť balenia je 100 ml.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Dettol 0,2 % antiseptický sprej sa nemá likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Berkshire

Spojené kráľovstvo

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

32/0273/10-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

2. 6. 2010

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Január 2013

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Dettol 0,2% antiseptický sprej aer deo 1x100 ml (fľ.HDPE s rozprašovačom)

Dettol 0,2% antiseptický sprej aer deo 1x100 ml (fľ.HDPE s rozprašovačom)

NEDOSTUPNÉ POZRITE PLNOHODNOTNÉ NÁHRADY !

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (12)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop