Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

NUROFEN pre deti Active  

NUROFEN pre deti Active tbl oro 12x100 mg

92755

Tlmí bolesti, zmierňuje opuchy pri zápaloch a znižuje zvýšenú teplotu.Viac detailov

3,59 € s DPH

3,59 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 1. NÁZOV LIEKU

 

NUROFEN pre deti Active

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 100 mg ibuprofénu.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Orodispergovateľná tableta

Biele až sivobiele okrúhle tablety.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

 

Nurofen pre deti Active sa používa na zníženie horúčky a tlmenie miernych až stredne silných bolestí ako sú bolesti hrdla, zubov, uší, hlavy a pri úrazoch (podvrtnutia).

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Liek je určený len na perorálne a krátkodobé použitie.

 

Tableta sa položí na jazyk, nechá sa voľne rozpustiť a potom sa prehltne; liek nie je potrebné zapiť vodou.

 

Liek nie je určený pre deti do 6 rokov.

 

Liečba horúčky a bolesti: denná dávka Nurofenu pre deti Active je 20-30 mg/kg telesnej hmotnosti rozdelená do niekoľkých dávok.

 

Deti vo veku od 6 do 9 rokov:

Na úvod sa podajú 1-2 tablety, maximálne trikrát denne.

Počas 24 hodín sa nesmie podať viac ako 6 tabliet.

 

Deti vo veku od 10 do 12 rokov:

Na úvod sa podajú 1-3 tablety, maximálne trikrát denne.

Počas 24 hodín sa nesmie podať viac ako 9 tabliet.

 

U pacientov s gastrointestinálnymi problémami sa odporúča užívať liek počas jedla.

 

Ak problémy pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, je nutné, aby pacient navštívil lekára.

 

4.3 Kontraindikácie

 

 • Precitlivenosť na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Pacienti, u ktorých sa predtým prejavili hypersenzitívne reakcie (napr. astma, rinitída, angioedém alebo urtikária) ako odpoveď na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné antiflogistiká (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs).

 • Aktívny alebo rekurentný peptický vred/hemorágia v anamnéze (dve alebo viac zreteľných epizód, alebo potvrdený vred alebo krvácanie).

 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze, súvisiace s predchádzajúcou terapiou NSAIDs.

 • Závažné zlyhávanie srdca, zlyhávanie obličiek alebo pečene.

 • Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

 • Súbežné užívanie s NSAIDs, vrátane špecifických inhibítorov cyklooxygenázy-2 – zvýšené riziko nežiaducich reakcií.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov.

 

Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu nežiaducich reakcií na NSAIDs, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne.

 

Dýchacia sústava:

U pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením, alebo s týmito ochoreniami v anamnéze môže dôjsť k bronchospazmu.

 

Iné NSAIDs:

Je potrebné zabrániť súbežnému užívaniu Nurofenu pre deti Active s inými NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

 

SLE a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva:

Systémový lupus erythematosus a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva, zvýšené riziko aseptickej meningitídy.

 

Obličky:

Poškodenie obličiek rovnako ako aj funkcie obličiek sa môžu zhoršiť.

 

Pečeň:

Porucha funkcie pečene

 

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:

Pred začiatkom liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo so zlyhávaním srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edém.

 

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofénu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (2 400 mg/deň) a dlhodobá liečba, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Vo všeobecnosti, epidemiologické štúdie nenasvedčujú zvýšenému riziku infarktu myokardu pri nízkych dávkach ibuprofénu (napr.  1 200 mg denne).

 

Porucha fertility u žien:

Existujú obmedzené údaje o tom, že liečivá, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môžu poškodiť fertilitu u žien ovplyvnením ovulácie. Tento vplyv je po vysadení liečby reverzibilný

(pozri časť 4.6).

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii tohto ochorenia (pozri časť 4.8).

 

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sa zaznamenali u všetkých NSAIDs kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

 

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie či perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAIDs a u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze , obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.

 

Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä GI krvácania), obzvlášť na začiatku liečby.Opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacientov liečených liekom Nurofen pre deti Active objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má vysadiť.

 

Koža:

V súvislosti s užívaním NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Nurofen pre deti Active má byť vysadený pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.

 

Nurofen pre deti Active obsahuje aspartam, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 7 mg fenylalanínu. Opatrne preto treba postupovať u pacientov s fenylketonúriou alebo pri intolerancii fenylalanínu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Ibuprofén (rovnako ako iné NSAIDs) sa nemá užívať v kombinácii:

 

s kyselinou acetylsalicylovou: zvýšené riziko nežiaducich reakcií (pozri časť 4.4).

s inými NSAIDs, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2: vyhnite sa užívaniu dvoch alebo viacerých NSAIDs, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

s glukokortikoidmi a alkoholom: zvýšené riziko nežiaducich reakcií v gastrointestinálnom trakte.

 

Ibuprofén (rovnako ako iné NSAIDs) sa má užívať opatrne v kombinácii:

 

s kortikosteroidmi: zvýšené riziko gastrointestinálnych vredov alebo krvácania (pozri časť 4.4).

s antihypertenzívami a diuretikami: NSAIDs môžu znížiť účinky týchto liečiv. Diuretiká môžu zvýšiť riziko nefrotoxicity NSAIDs.

s antiagregačnými látkami a SSRI: zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

so srdcovými glykozidmi: NSAIDs môžu zhoršovať zlyhávanie srdca, znižovať GFR a zvyšovať plazmatické hladiny glykozidu.

s antikoagulanciami: NSAIDs môžu zvyšovať účinky antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4).

s lítiom: existuje dôkaz o možných zvýšeniach plazmatických hladín lítia.

s metotrexátom: existuje možnosť zvýšenia plazmatických hladín metotrexátu.

so zidovudínom: existujú dôkazy predĺženej doby krvácania u pacientov, ktorí sú liečení súbežne so zidovudínom a ibuprofénom.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a fetálno-embryonálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ibuprofén sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity.

Ak ibuprofén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.

 

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiopulmonárnej toxicite (s rizikom predčasného uzatvorenia fetálneho ductus arteriosus s možnou perzistentnou pľúcnou hypertenziou);

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligo-hydramniónom.

 

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a plod na konci gravidity:

- možnému predĺženiu krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;

- inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.

 

V dôsledku toho je ibuprofén kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.

 

Laktácia

Ibuprofén sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách a je nepravdepodobné, že by negatívne ovplyvňoval dojčené dieťa. Všeobecne preto nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania v prípade miernych až stredne ťažkých bolestí hlavy a pri horúčke pri podávaní odporúčaných dávok.

 

Fertilita

Existujú obmedzené údaje o tom, že liečivá, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môžu poškodiť fertilitu u žien ovplyvnením ovulácie. Tento vplyv je po vysadení liečby reverzibilný (pozri časť 4.4).

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Pri odporúčaných dávkach a trvaní liečby sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neočakáva.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až <1/10

Menej časté: 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000, vrátane izolovaných hlásení.

 

Po liečbe ibuprofénom sa zaznamenali hypersenzitívne reakcie. Medzi ne môžu patriť:

a) nešpecifické alergické reakcie a anafylaxia

b) reaktivita respiračného systému, napr. astma, zhoršenie astmy, bronchospazmus, dyspnoe

c) rôzne kožné ochorenia, vrátane vyrážok rôzneho typu, pruritus, urtikária, purpura, angioedém a zriedkavejšie bulózne dermatózy (vrátane epidermálnej nekrolýzy a multiformného erytému).

 

Zoznam nasledujúcich nežiaducich účinkov sa týka tých, ktoré sa vyskytli v súvislosti s dávkami ibuprofénu dostupnými bez lekárskeho predpisu, na krátkodobé použitie. Ďalšie nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri liečbe chronických ochorení, pri dlhodobej liečbe.

 

Hypersenzitívne reakcie:

Menej časté: hypersenzitívne reakcie. Symptómami môžu byť opuch tváre, jazyka a hrtana, dyspnoe, apnoe, tachykardia, hypotenzia, (anafylaxia). Angioedém alebo závažný šok – syndróm sa môže vyznačovať bolesťou brucha, horúčkou, triaškou, nauzeou a vracaním.

Zhoršenie astmy a bronchospazmus.

Hepatotoxicita a aseptická meningitída, ktoré sa vyskytujú menej často, môžu byť tiež hypersenzitívnymi reakciami.

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Najčastejšie pozorované nežiaduce udalosti sú gastrointestinálneho charakteru.

Menej časté: bolesť brucha, nauzea, dyspepsia

Zriedkavé: hnačka, flatulencia, zápcha a vracanie

Veľmi zriedkavé: peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálna hemorágia, meléna, hemateméza, niekedy fatálna, predovšetkým u starších osôb. Ulcerózna stomatitída, gastritída.

Zhoršenie ulceróznej kolitídy a Crohnova choroba (časť 4.4).

Gastrická pyróza.

 

Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesť hlavy

Zriedkavé: aseptická meningitída – zaznamenali sa jednotlivé prípady

Veľmi zriedkavé: závrat, nervozita, tinitus, depresia, ospalosť, insomnia, podráždenosť, ťažkosti so sústredením, emočná nestabilita, záchvaty.

 

Poruchy obličiek:

Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie, papilárna nekróza, predovšetkým pri dlhodobom užívaní, spojené so zvýšenou hladinou sérovej močoviny a edémom.

Ibuprofén môže vyvolať cystitídu a haematúriu, intersticiálnu nefritídu, nefritický syndróm, oligúriu, tubulárnu nekrózu, glomerulonefritídu, zmenu renálnej funkcie v pokoji, polyúriu.

 

Poruchy pečene:

Veľmi zriedkavé: poruchy pečene, predovšetkým pri dlhodobej liečbe, vrátane hepatotoxicity, hepatitídy, žltačky, zmien funkcie pečene v pokoji, pankreatitída, duodenitída, ezofagitída, hepato-renálny syndróm, nekróza pečene, insuficiencia pečene.

 

Poruchy krvi:

Veľmi zriedkavé: hematopoetické poruchy (anémia, neutropénia, aplastická anémia, hemolytická anémia, eozinofília, zníženie hemoglobínu a hematokritu, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza). Prvými znakmi sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vriedky v ústach, symptómy podobné chrípke, závažná vyčerpanosť, krvácanie z nosa a kože, nevysvetliteľné krvácanie a podliatiny.

Reverzibilná agregácia krvných doštičiek, alveolitída; pľúcna eozinofília, pankreatitída.

 

Poruchy kože:

Menej časté: rôzne kožné vyrážky

Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť závažné formy kožných reakcií, ako sú bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, multiformného erytému a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Zriedkavo olupovanie kože, alopécia, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívna dermatitída, makulopapulózna vyrážka.

 

Poruchy imunitného systému:

U pacientov s existujúcimi poruchami imunitného systému (ako je systémový lupus erythematosus, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) sa počas liečby ibuprofénom pozorovali jednotlivé prípady symptómov aseptickej meningitídy, ako je stuhnutosť šije, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, horúčka alebo dezorientácia.

 

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy:

V súvislosti s liečbou NSAIDs sa zaznamenal edém, hypertenzia a zlyhanie srdca.

Údaje z klinického skúšania a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie ibuprofénu (predovšetkým vo vysokých dávkach 2 400 mg denne) a v dlhodobej liečbe môže súvisieť s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických udalostí (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda).

Zriedkavo: cerebrovaskulárne príhody, hypotenzia, kongestívna insuficiencia srdca u pacientov s oslabenou srdcovou funkciou, palpitácie.

 

Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé: rozmazané videnie, zmeny vizuálneho vnímania farieb, toxická amblyopia, epizódy očných zmien s následnými vizuálnymi poruchami.

 

Ostatné:

Vplyv na endokrinný systém a na metabolizmus, zníženie chuti do jedla.

Zriedkavo: suchosť očí a úst, gingiválne vredy, rinitída, poruchy sluchu.

 

4.9 Predávkovanie

 

Medzi symptómy možno zahrnúť nauzeu, vracanie, závraty, bolesti brucha, bolesti hlavy, ospalosť, nystagmus, rozmazané videnie, tinnitus a zriedka hypotenziu, metabolickú acidózu, zlyhávanie obličiek a zriedkavo stratu vedomia.

Aj veľké predávkovanie sa vo všeobecnosti dobre znáša, ak neboli užité aj iné lieky. Nie je známe špecifické antidotum, preto sa odporúča podporná terapia. Liečba spočíva vo vykonaní výplachu žalúdka, v prípade potreby korekcie elektrolytov.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum, analgetikum,

ATC kód: M01AE01

 

Ibuprofén je derivát kyseliny propiónovej, nesteroidové antireumatikum (NSAID) s dobrým protizápalovým a antipyretickým účinkom. V nižších dávkach pôsobí analgeticky, vo vyšších protizápalovo. Protizápalový účinok je daný neselektívnou inhibíciou cyklooxygenázy s následnou inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Zápal je zmierňovaný zníženým uvoľňovaním mediátorov zápalu z granulocytov, bazofilov a žírnych buniek. Ibuprofén znižuje citlivosť ciev voči bradykinínu a histamínu, ovplyvňuje produkciu lymfokínov v T lymfocytoch a potláča vazodilatáciu. Reverzibilne inhibuje agregáciu krvných doštičiek.

 

Klinická účinnosť ibuprofénu sa dokázala pri bolestiach hlavy, zubov, menštruačných bolestiach, horúčke, ďalej u pacientov s bolesťami a horúčkou pri chrípke a prechladnutí, v prípade bolesti hrdla, svalovej bolesti alebo bolesti pri zranení mäkkých tkanív, pri bolestiach chrbtice a pooperačných bolestiach.

 

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. V jednej štúdii, keď sa jednorazová dávka ibuprofénu 400 mg užila buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), alebo do 30 minút po jej podaní, došlo k zníženému účinku KAS na tvorbu tromboxánu a na agregáciu krvných doštičiek. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu naznačujú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu a že žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Nurofen pre deti Active sa skladá z granúl ibuprofénu, ktorého vlastná chuť je prekrytá. Tieto granuly sú stlačené do tabliet. Po vložení na jazyk s tableta rýchlo rozpúšťa a uvoľňujú sa ibuprofénové granuly.

Keď sa granuly dostanú do žalúdka, rýchlo sa rozpúšťajú v žalúdkovej šťave a uvoľňuje sa predovšetkým nedisociovaná kyselina ibuprofénová, ktorá jediná sa úplne vstrebáva cez sliznicu žalúdka do plazmy.

Ibuprofén sa po podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a vo veľkej miere sa viaže na plazmatické bielkoviny. Difunduje do synoviálnej tekutiny.

Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú priemerne za 2,25 hodiny po podaní. Podanie lieku spolu s jedlom môže oddialiť dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie.

 

Ibuprofén sa metabolizuje v pečeni na dva hlavné metabolity, ktoré sú spolu so zanedbateľným množstvom nezmeneného ibuprofénu vylučované obličkami v pôvodnej forme alebo vo forme konjugátov. Exkrécia obličkami je rýchla a úplná.

 

Biologický polčas eliminácie je približne 2 hodiny.

U starších osôb sa nepozorovali významné zmeny vo farmakokinetickom profile ibuprofénu.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Toxicita ibuprofénu v experimentálnych štúdiách na zvieratách sa prejavovala léziami a ulceráciami gastrointestinálneho traktu. Ibuprofén nevykazoval mutagénny potenciál in vitro a nebol karcinogénny u myší a potkanov. V experimentálnych štúdiách sa preukázalo, že ibuprofén prechádza placentárnou bariérou, neexistujú však žiadne dôkazy o jeho teratogénnom pôsobení.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Etylcelulóza, oxid kremičitý vyzrážaný, hypromelóza, manitol, aspartam, sodná soľ kroskarmelózy, jahodová aróma, magnéziumstearát.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: blister Al/PVC-Al-PAD, papierová škatuľka

 

Veľkosť balenia: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tabliet.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Slough, Veľká Británia

 

 

8. Registračné číslo

 

29/0254/05-S

 

 

9. Dátum prvej registrácie/Predĺženie registrácie

 

3.9.2005

 

 

10. Dátum poslednej revízie textu

 

November 2010

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

NUROFEN pre deti Active tbl oro 12x100 mg

NUROFEN pre deti Active tbl oro 12x100 mg

Tlmí bolesti, zmierňuje opuchy pri zápaloch a znižuje zvýšenú teplotu.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (11)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop