Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

DITUSTAT kvapky  

DITUSTAT gto por 1x25 ml (liek.skl.)

95511

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


2,80 € s DPH

2,33 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

  1. NÁZOV LIEKU

 

DITUSTAT

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: Dropropizín 220 mg v 10 ml roztoku.

(1 ml = 26 kvapiek = 22 mg dropropizínu).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálne roztokové kvapky.

Vzhľad lieku: Číry veľmi slabo žltý až žltý roztok charakteristickej vône po aníze a mäte.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Dráždivý kašeľ pri faryngitíte, laryngitíde, tracheitíde, akútnej a chronickej bronchitíde, pneumotoraxe, bronchiektázach a pri hemoptoe rôznej etiológie.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Deťom vo veku 6 – 12 mesiacov 6 kvapiek 3-krát denne, vo veku 1 – 3 roky 13 kvapiek 3-krát denne, vo veku 3 – 13 rokov 26 kvapiek 3-krát denne, dospievajúcim a dospelým 52 kvapiek 3-krát denne alebo 25 kvapiek 6-krát denne.

 

Kvapká sa z fľaštičky vo zvislej polohe dnom hore. Nakvapkajte na lyžičku alebo do menšieho množstva tekutiny. Po užití zapite vodou alebo ovocnou šťavou. Najvhodnejší čas podávania je asi pol hodiny pred jedlom.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Liek sa nesmie podávať pacientom s precitlivenosťou na dropropizín, pacientom s ochorením spojeným s bronchiálnou hypersekréciou alebo narušením mukociliárneho aparátu (Kartagenerov syndróm, ciliárna dyskinéza).

 

Liek je kontraindikovaný u gravidných a dojčiacich žien a u detí do 6 mesiacov.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Opatrnosť pri podávaní je potrebná u pacientov s poruchou obličkových a pečeňových funkcií a u pacientov užívajúcich lieky so sedatívnym účinkom.

 

V odporučených dávkach nepoškodzuje bronchiálnu sliznicu ani riasinkový epitel dýchacích ciest.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Liek sa nemá užívať so sedatívami pre možnosť zosilnenia sedatívneho účinku. Nie je vhodné súbežné podávanie expektorancií.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Dropropizín prechádza do materského mlieka. Liečba dropropizínom počas gravidity a laktácie je kontraindikovaná.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Ditustatnemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce účinky nie sú časté. Môžu sa týkať gastrointestinálneho traktu (nauzea, dyspepsia, vracanie, hnačka), centrálneho nervového systému (asténia, somnolencia, bolesť hlavy) a kardiovaskulárneho systému (palpitácia).

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206,

fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

 

4.9 Predávkovanie

 

Prípady predávkovania nie sú známe, prípadná liečba je symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:antitusikum, ATC kód: R05DB19

 

Mechanizmus účinku

Ditustatje nekodeínové antitusikum, ktorého silný antitusický účinok zodpovedá pôsobeniu kodeínových prípravkov. Iba minimálne ovplyvňuje dychové centrum. Jeho účinok je prevažne periférny   blokuje senzitívne percepčné miesta v laryngotracheálnej oblasti, čím znižuje ich dráždivosť a tlmí kašeľ. Súčasný antihistamínový účinok môže priaznivo ovplyvniť i kašeľ alergického pôvodu. Obsah solubilizovaných silíc z anízu a mäty piepornej podporuje expektoračný účinok lieku.

 

Výhodou dropropizínu je jeho dobrá tolerancia a nízky sedatívny účinok. Dropropizín neobsahuje beta-adrenergné, muskarínové a opiátové receptory, ale má afinitu k histamínu (H1) a alfa-adrenergným receptorom.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Dropropizín sa dobre absorbuje po perorálnom podaní s biologickou dostupnosťou najmenej 75 %. Väzba na plazmatické proteíny je medzi 11 % až 14 %. Biologický polčas je 1 – 2 hodiny.

 

Vylučovanie prebieha primárne močom. Dropropizín je z väčšej časti metabolizovaný a iba malá časť sa vylúči močom nezmenená.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Mutagénne účinky neboli preukázané.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Anízová silica

Silica mäty piepornej

Polysorbát 80

Monohydrát kyseliny citrónovej

Monohydrát sodnej soli sacharínu

Kyselina askorbová

Čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.

Chráňte pred mrazom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Sklenená liekovka s kvapkacou vložkou, plastovým uzáverom a štítkom. Fľaštička s písomnou informáciou pre používateľa je vložená do škatuľky.

 

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

36/0223/80-CS

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 28. novembra 1980

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15. februára 2010/bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

05/2013

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

DITUSTAT gto por 1x25 ml (liek.skl.)

DITUSTAT gto por 1x25 ml (liek.skl.)

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop