Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

MUCOSOLVAN tbl 20x 30mg  

MUCOSOLVAN TABLETY tbl 20x30 mg

34128

Tablety, tobolky.

Viac detailov

3,25 € s DPH

3,25 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Mucosolvan Tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

 

1 tableta obsahuje 30 mg ambroxoli hydrochloridum

 

Pomocná látka: 1 tableta obsahuje 171 mg laktózy.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

tablety

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

 

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 tableta 3 - krát denne

 

Terapeutický účinok sa dá zvýšiť podaním 2 tabliet 2 - krát denne.

 

Tablety sa majú zapiť tekutinou.

 

Všeobecne:

Ak sa príznaky akútneho respiračného ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia, treba vyhľadať lekára.

 

Mucosolvansa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

 

4.3.Kontraindikácie

 

Mucosolvan Tablety nesmú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na ambroxol hydrochlorid alebo na iné zložky lieku.

 

V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu viesť k neznášanlivosti pomocných látok lieku (pozri Osobitné upozornenia a opatrenia) je podanie lieku kontraindikované.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

V súvislosti s podávaním mukolytík ako je ambroxol hydrochlorid sa veľmi zriedkavo vyskytli hlásenia o závažných kožných ochoreniach ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Vo väčšine prípadov sa dajú vysvetliť závažnosťou základného ochorenia a/alebo sprievodnou liečbou. Ešte v počiatočných fázach Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo TEN môže pacient pocitovať nešpecifické príznaky chrípky ako predzvesť ochorenia, napr. horúčka, bolesť tela, rinitída, kašeľ a bolesť hrdla. Pri pomýlení si týchto príznakov s nešpecifickými príznakmi podobnými chrípke je možné, že sa už začalo s liečbou kašľa a prechladnutia. Preto, ak sa objavia nové lézie na pokožke alebo sliznici treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predbežne treba ukončiť liečbu ambroxol hydrochloridom.

 

V prípade renálnej nedostatočnosti alebo závažnej hepatopatie sa môže Mucosolvan Tablety užívať len po konzultácii s lekárom. Tak ako pri iných liekoch metabolizovaných v pečeni renálnou elimináciou, pri závažnej renálnej insuficiencii sa dá očakávať prítomnosť naakumulovaných metabolitov ambroxolu, ktoré sa vytvárajú v pečeni.

 

Jedna tableta Mucosolvanu 30 mg obsahuje 171 mg laktózy, v maximálnej odporučenej dennej dávke (3 tablety) 684 mg laktózy. Pacienti so zriedkavou vrodenou poruchou neznášanlivosti galaktózy, deficitom laktázy (Lapp-laktázový deficit) alebo poruchou absorpcie glukózo - galaktózy, by tento liek nemali užívať.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

 

Neboli hlásené žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.

 

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Ambroxol hydrochlorid prechádza placentárnou bariérou. Pri štúdiách na zvieratách sa nezistil priamy alebo nepriamy škodlivý vplyv na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj.

Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni tehotenstva nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod.

Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov v tehotenstve. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety, hlavne počas prvého trimestra, sa neodporúča.

 

Ambroxol hydrochlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety sa neodporúča dojčiacim matkám, aj keď sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie sú údaje o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

 

Frekvencia podľa konvencii MedDRA:

Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nevoľnosť (nauzea)

Menej časté: hnačka, vracanie, porucha trávenia, bolesť brucha

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, žihľavka

Veľmi zriedkavé: Stevensov - Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4)

Neznáme: angioedém (náhly opuch kože alebo slizníc, ktorý môže spôsobiť sťažené dýchanie), svrbenie

 

Poruchy imunitného systému

Neznáme: precitlivenosť, anafylaktické reakcie (rýchlo postupujúca, život ohrozujúca alergická reakcia) vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)

 

4.9. Predávkovanie

 

Doposiaľ sa nezaznamenali žiadne špecifické príznaky predávkovania. Na základe doterajších skúseností a/alebo záznamov o náhodnom predávkovaní lieku boli príznaky predávkovania zhodné so známymi vedľajšími účinkami, ktoré sa vyskytli pri odporučenom dávkovaní môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: expektoranciá, mukolytiká, ATC kód: R05CB06

 

Predklinické štúdie ukázali, že ambroxol hydrochlorid, liečivo lieku Mucosolvan Tablety zvyšuje vylučovanie hlienu dýchacích ciest, zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek. Toto pôsobenie vedie k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu bolo preukázané v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie exkrécie tekutín a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.

 

Lokálny anestetický účinok ambroxol hydrochloridu sa sledoval na modeli králičieho oka, čo je vysvetliteľné blokovacími vlastnosťami sodíkového kanála. In vitro bolo preukázané, že ambroxol hydrochlorid blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.

 

Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj z mononukleárnych a polymorfonukleárnych buniek viazaných na tkanivo, bolo výrazne znížené pri in vitro ambroxol hydrochloride.

 

V klinických sledovaniach bola u pacientov s bolesťou hrdla výrazne znížená bolesť hltana a sčervenanie.

 

Tieto farmakologické vlastnosti sú v súlade s doplnkovými pozorovaniami klinickej účinnosti liečby horných dýchacích ciest ambroxol hydrochloridom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k poľaveniu nepohodlného stavu spojeného s bolesťou v oblasti uší – nosa – priedušnice.

 

Súčasné užívanie ambroxol hydrochloridu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) vedie ku zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpcia

Absorpcia všetkých perorálnych foriem ambroxol hydrochloridu bez oneskoreného uvoľňovania je rýchla a takmer kompletná, s linearitou dávky v terapeutickom rozmedzí. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú počas 1 až 2,5 hodín po perorálnom podaní pri forme okamžitého uvoľňovania a priemerne po 6,5 hodinách pri forme pomalého uvoľňovania. Absolútna biodostupnosť po podaní 30 mg tablety bola 79 %. Kapsula s pomalým uvoľňovaním vykázala relatívnu dostupnosť 95 % (normalizovaná dávka) v porovnaní s dennou dávkou 60 mg (30 mg dvakrát denne) podávanej vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.

 

Distribúcia

Distribúcia ambroxol hydrochloridu z krvi do orgánov je rýchla a výrazná, s maximálnou koncentráciou liečiva zistenou v v pľúcach. Distribučný objem po perorálnom podaní lieku sa stanovil na 552 l. V terapeutickom rozmedzí bola zistená väzba na plazmatické bielkoviny približne 90 %.

 

Metabolizmus a vylučovanie

Približne 30 % perorálne podanej dávky sa eliminuje first-pass efektom. Ambroxol hydrochlorid sa primárne metabolizuje v pečeni glukoronidáciou a premenou na kyselinu dibromo-antranilovú (približne 10 % z dávky) a na ďalšie menej významné metabolity. Štúdie na mikrozómoch ľudskej pečene ukázali, že CYP3A4 je zodpovedný za metabolizmus ambroxol hydrochloridu na kyselinu dibromo-antranilovú.

 

Počas 3 dní po perorálnom podaní lieku sa približne 6 % dávky vyskytuje vo voľnej forme, pričom približne 26 % dávky sa metabolizuje v konjugovanej forme močom. Terminálny eliminačný polčas ambroxol hydrochloridu je približne 10 hodín. Celkový klírens dosahuje hodnotu 660 ml/min, pričom renálny klírens predstavuje približne 8 % celkového klírensu.

 

Farmakokinetika u osobitných skupín populácie

U pacientov s hepatickou nedostatočnosťou je eliminácia ambroxol hydrochloridu znížená, čo má za následok približne 1,3 až 2-násobne vyššie plazmatické koncentrácie. Vzhľadom na vysoké terapeutické rozmedzie ambroxol hydrochloridu nie je potrebná úprava dávkovania.

 

Iné

Nezistilo sa, že by vek a pohlavie ovplyvňovali farmakokinetiku ambroxolu v klinicky relevantnom rozsahu a preto nie je potrebná úprava dávkovacieho režimu.

 

Nezistilo sa že jedlo ovplyvňuje biodostupnosť ambroxol hydrochloridu.

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Ambroxol hydrochlorid má veľmi nízky index akútnej toxicity.

 

V opakovaných štúdiách dávkovania, po podaní perorálnej dávky 150 mg/kg/deň (u myší, 4 týždne), 50 mg/kg/deň (u potkanov, 52 a 78 týždňov), 40 mg/kg/deň (u králikov, 26 týždňov) a 10 mg/kg/deň (u psov, 52 týždňov) sa nepozorovali nežiaduce účinky ani zreteľná orgánová toxicita (NOAEL).

 

Štúdie toxicity pri  4 - týždňovom intravenóznom podávaní ambroxol hydrochloridu u potkanov s dávkami 4, 16 a 64 mg/kg/deň a u psov 45, 90 a 120 mg/kg/deň (infúzie 3 h/deň) neukázala žiadnu závažnú lokálnu ani systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiaduce účinky boli reverzibilné.

 

Ambroxol hydrochlorid nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny účinok pri testovacích perorálnych dávkach do 3000 mg/kg/deň u potkanov a do 200 mg/kg/deň u králikov. Fertilita samčekov a samičiek potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg/deň.

NOAEL v štúdiách počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg/deň.

Dávka 500 mg/kg/deň ambroxol hydrochloridu bola mierne toxická pre samičky a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým prírastkom na váhe a zníženým počtom mláďat.

Štúdie genotoxicity in vitro (Amesov test a test chromozomových mutácii) a in vivo (mikronukleový test na myšiach) neodhalil žiaden mutagénny potenciál ambroxol hydrochloridu.

 

Ambroxol hydrochlorid nevykazoval žiaden tumorogénny potenciál v štúdiách karcinogenity u myší (50, 200 a 800 mg/kg/deň) a potkanov (65, 250 a 1 000 mg/kg/deň), ktorým sa podával spolu s výživou počas 105 respektívne počas 116 týždňov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

 

Lactosum

Maydis amylum

Silica colloidalis anhydrica

Magnesii stearas

Aqua purificata

 

6.2. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

60 mesiacov

 

6.4. Špeciálne upozornenia a uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25ºC, na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 20 alebo 50 tabliet.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

52/0243/02-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

05.11.2002

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

MUCOSOLVAN TABLETY tbl 20x30 mg

MUCOSOLVAN TABLETY tbl 20x30 mg

Tablety, tobolky.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop