Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Bronchicum sol por 1x100 ml/130 g (fľ.skl.)  

Bronchicum sol por 1x100 ml/130 g (fľ.skl.)

92031

Bronchicum Elixir S sa užíva pri kašli, zápale priedušiek, prieduškovom katare a pri zahlienení priedušiek.Viac detailov

4,05 € s DPH

4,05 € bez DPH

 


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. Názov LIEKU

 

Bronchicum

 

 

2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie

 

100 g roztoku obsahuje liečivá:

tekutý extrakt z materinej dúšky (1:2-2,5) 5,0 g; extrakčné činidlo: roztok amoniaku 10 % (m/m) : glycerol : etanol 90 % (v/v) : voda (1:20:70:109)

tekutý extrakt z koreňa prvosienky (1:2-2,5) 2,5 g; extrakčné činidlo: etanol 70 % (m/m).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. Lieková forma

 

Perorálny roztok.

 

Bronchicum je číry červenohnedý roztok.

 

 

4. Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Bronchicum je rastlinný liek určený na používanie pri chorobách dýchacieho ústrojenstva z prechladnutia.

Bronchicum sa používa na liečbu príznakov akútnej bronchitídy a pri chorobách dýchacieho ústrojenstva z prechladnutia spojeného s tvorbou viskóznych hlienov.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

vek a/alebo telesná hmotnosť

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

Deti vo veku 1-4 roky
(približne 8-16 kg)

Deti vo veku od 5 rokov, dospievajúci a dospelí


2,5 ml 6-krát denne


7,5 ml 4-krát denne


15 ml


30 ml

 

Súčasťou každého balenia je odmerka na odmeriavanie dávky.

 

Liek sa má podávať v pravidelných intervaloch počas celého dňa. Dĺžka liečby závisí od potreby a nie je obmedzená. Je potrebné brať do úvahy informácie uvedené v častiach 4.3, 4.4 a 4.8.

Prípadný vznik sedimentu alebo zrazenín je spôsobený prítomnosťou rastlinných extraktov a neovplyvňuje účinnosť lieku.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Bronchicum sa nesmie podávať v prípade známej precitlivenosti na prvosienku, materinu dúšku alebo iné rastliny z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae) alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje 4,9 obj % alkoholu. Vzhľadom na to je v písomnej informácii pre používateľov uvedené upozornenie, že tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.

 

Informácia pre diabetikov:

5 ml lieku Bronchicum zodpovedá 4,6 g uhľohydrátov (sacharidov).

 

Tento liek sa nesmie používať pri dedičnej fruktózovej intolerancii, glukózo-galaktózovej malasorpcii alebo sacharázo-izomaltázovej nedostatočnosti.

V písomnej informácii pre používateľov sa pacientom odporúča okamžite kontaktovať lekára v prípade pretrvávajúcich ťažkostí, dyspnoe, horúčky nad 39 °C, purulentného alebo krvavého spúta.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Pri širokom používaní tymianu ako lieku a v potrave sa nezaznamenalo riziko v súvislosti s graviditou a laktáciou. Avšak špecifické výsledky z klinického skúmania používania prvosienkového koreňa a tymianu počas gravidity a laktácie nie sú k dispozícii. Preto majú ženy počas gravidity a v období laktácie používať Bronchicum iba po konzultácii s lekárom.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neuvádza sa.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Pri vyhodnocovaní nežiaducich účinkov sa používa nasledovná frekvencia výskytu:

Veľmi časté (≥1/10)
časté (≥1/100 až <1/10)
menej časté (≥1/1 000 až <1/100)
zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)
veľmi zriedkavé (<1/10 000)
neznáme (z dostupných údajov)

 

Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť hypersenzitívne reakcie ako je exantém, urtikária alebo Quinckeho edém spojený s dyspnoe. Veľmi zriedkavo sa taktiež môžu vyskytnúť gastrointestinálne ťažkosti ako sú kŕče, nevoľnosť, vracanie a hnačka.

 

4.9 Predávkovanie

 

Pri podávaní lieku Bronchicum nebol hlásený žiadny prípad intoxikácie. Výsledky štúdií tymianu väčšinou vylučujú možnosť intoxikácie, žiadne symptómy intoxikácie neboli popísané.

 

Požitie nadmerného množstva tekutého extraktu z koreňa prvosienky môže vyvolať nauzeu, dávenie a hnačku. Pri predávkovaní liekom Bronchicum sa môže vyskytnúť tento druh reakcií.

 

V prípade požitia väčšieho množstva lieku dieťaťom môže dôjsť k intoxikácii alkoholom. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie života. Požitie celého obsahu fľaše so 100 alebo 250 ml roztoku zodpovedá príjmu 3,9 g resp. 9,8 g alkoholu.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum, ATC kód: V03AX.

 

Prvosienkový koreň obsahuje 5-10 % triterpénových saponínov, hlavným saponínom je kyselina primulová. Neabsorbované saponíny z koreňa prvosienky dráždia žalúdočnú sliznicu a tým zvyšujú reflexnú sekréciu bronchiálneho hlienu.

Tymianová silica má bronchospazmolytické, expektoračné a antimikrobiálne účinky.

Synergické pôsobenie jednotlivých zložiek lieku podporuje solvolýzu a uľahčuje vykašliavanie viskóznych bronchiálnych výlučkov. Skvapalňovanie viskózneho hlienu je vyvolané stimuláciou seróznych žliaz, priamym štiepením kyslých mukopolysacharidov a znížením povrchového napätia hlienu.

Silice a triesloviny majú navyše protizápalový účinok na sliznicu respiračného traktu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Údaje o toxicite sú dostupné iba pre tymian.

LD50 tymianovej silice (podávaný perorálne potkanom) je 2,8 - 4,7 g/kg telesnej hmotnosti.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Neuvádzajú sa.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Špeciálny sacharózový sirup, nátriumbenzoát, čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

 

Inkompatibility nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C. Po prvom otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Fľaša z bezfarebného skla s kvapkacím a skrutkovacím uzáverom.

Balenia 1x 130 g (100 ml), 1x 325 g (250 ml). Súčasťou každého balenia je odmerka na odmeriavanie dávky.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Pred použitím potriasť; možno tiež poklopkať dnom, aby tekutina stiekla zo stien fľaše.

Fľašu pri kvapkaní držať vo zvislej polohe.

Liek sa nakvapká do odmerky.

 

 

7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII

 

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

 

 

8. Registračné číslo

 

94/0169/05-S

 

 

9. Dátum PRVEJ registrácie / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 28.6.2005

Dátum posledného predĺženia: 22.06.2011/ bez časového obmedzenia

 

 

10. Dátum revízie textu

 

Apríl 2013

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Bronchicum sol por 1x100 ml/130 g (fľ.skl.)

Bronchicum sol por 1x100 ml/130 g (fľ.skl.)

Bronchicum Elixir S sa užíva pri kašli, zápale priedušiek, prieduškovom katare a pri zahlienení priedušiek.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop