Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

PARAGRIPPE tbl 60  

PARAGRIPPE tbl 60 (PVC/Al)

97942

Tablety, tobolky.

Viac detailov

3,82 € s DPH

3,82 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

PARAGRIPPE

tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 1 tableta (300 mg) obsahuje :

 

Arnica montana (Arnika horská) 4 CH.....................................................0,6 mg

Belladonna (Ľulkovec zlomocný) 4 CH ..................................................0,6 mg

Eupatorium perfoliatum (Konopáč prerastenolistý) 4 CH.......................0,6 mg

Gelsemium sempervirens (Jazmínovec vždyzelený) 4 CH......................0,6 mg

Sulfur (sublimovaná síra) 5 CH................................................................0,6 mg

 

Liehový extrakt z celej čerstvej rastliny Arnica montana L. (Arnika horská), celej čerstvej rozkvitnutej rastliny Atropa belladonna L. (Ľulkovec zlomocný), čerstvej nadzemnej časti rastliny Eupatorium perfoliatum L. (Konopáč prerastenolistý), koreňa rastliny Gelsemium sempervirens (L.) Ait. (Jazmínovec vždyzelený) a zriedenej sublimovanej síry Sulfur.

 

Úplný zoznam pomocných látok , pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tablety, biele ploché s kolmými hranami.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku PARAGRIPPE sa používa pri podpornej liečbe začínajúcich a rozvinutých foriem chrípkového ochorenia a na liečbu jeho symptómov ako sú bolesti hlavy, horúčka a podobne.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

Dospelí a deti: 2 tablety pri prvých príznakoch nechať voľne rozpustiť v ústach.

Opakovať každú 1 až 2 hodiny. Dávkovanie predlžovať v závislosti od zlepšenia stavu .

Deťom do 1 roka ( dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.

 

Spôsob podania

Perorálne použitie.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nie sú známe.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

PARAGRIPPE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.

 

4.9 Predávkovanie

 

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

ATC kód: V03AX

 

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú

v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nevzťahuje sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

60 tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0385/92-C/S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 17/06/1992

 

Neobmedzená platnosť registrácie.

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

10/2011

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

PARAGRIPPE  tbl 60 (PVC/Al)

PARAGRIPPE tbl 60 (PVC/Al)

Tablety, tobolky.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop