Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

PROSPAN akut (tbl eff 65 mg 1x10 ks)   

PROSPAN akut tbl eff 10x65 mg

43561

Liek PROSPAN akut obsahuje ako účinnú zložku výťažok z listov brečtana popínavého, ktorý uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje odkašliavanie.

 

PROSPAN akut sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a na liečbu chronických zápalov priedušiek.

Liek je určený dospelým, mladistvým a deťom od 4 rokov.Viac detailov

3,50 € s DPH

3,50 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

PROSPAN akut

šumivé tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Suchý extrakt z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum) / DER 5-7,5:1/ 65 mg v 1 šumivej tablete

Extrakčné činidlo: etanol 30 % (m/m).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Šumivá tableta

Hnedastá mramorovaná okrúhla tableta s deliacou ryhou.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Prospan akut sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a na symptomatickú liečbu chronických bronchitíd.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov užívajú 1 šumivú tabletu ráno a polovicu šumivej tablety večer (čo zodpovedá 97,5 mg suchého extraktu z brečtanových listov na deň).

 

Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú polovicu šumivej tablety dvakrát denne (čo zodpovedá 65 mg suchého extraktu z brečtanových listov na deň).

 

Tablety sa môžu rozdeliť na polovice.

Šumivé tablety sa užívajú po rozpustení v pohári vody (približne v 100-200 ml) ráno a večer. Na rozpustenie tabliet možno použiť teplú alebo studenú vodu.

 

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti klinického stavu. Liečba však má trvať minimálne jeden týždeň aj pri miernych zápaloch dýchacích ciest. Liečba Prospanom akut má pokračovať ešte 2-3 dni po ústupe príznakov, aby sa zabezpečila jej úspešnosť.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1..

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Každá šumivá tableta obsahuje 6,58 mmol (alebo 151,33 mg) sodíka. Je potrebné to zohľadniť u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka (zníženie sodíka/celkové zníženie soli).

 

Aróma, ktorá sa nachádza v tomto lieku, obsahuje laktózu (29,7 mg v jednej šumivej tablete). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

V prípade, že sa objaví dyspnoe, horúčka alebo hnisavé spútum, je potrebné poradiť sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

 

Obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

Liek nie je určený pre deti do 6 rokov.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Doposiaľ nie sú známe nežiaduce účinky súvisiace so súbežným používaním iných liekov v kombinácii s Prospanom akut.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti použitia lieku počas gravidity a laktácie.

Liek možno počas gravidity a laktácie používať len po konzultácii s lekárom.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Prospan akut nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Odporúčaná frekvencia podľa konvencií MedDRA:

 

Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté: (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé: (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

Veľmi zriedkavé: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme: (z dostupných údajov nemožno stanoviť frekvenciu)

 

Menej časté: u precitlivených pacientov sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti, ako je nauzea, vracanie a hnačka

Veľmi zriedkavé: po požití prípravkov s obsahom brečtanu boli pozorované alergické reakcie, ako je dyspnoe, angioneurotický edém, exantém a urtikária.

 

V zriedkavých prípadoch môže mať liek laxatívny účinok v dôsledku obsahu sorbitolu.

 

4.9 Predávkovanie

 

Odporúčaná denná dávka sa nemá prekročiť. Požitie významne vyšších dávok (viac ako trojnásobok dennej dávky) môže vyvolať nauzeu, vracanie a hnačku. Predávkovanie sa lieči symptomaticky.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum, expektorans, mukolytikum;

ATC skupina: R05CA

 

V klinickej štúdii sa zaznamenal bronchospasmolytický účinok suchého extraktu z brečtanových listov. Pokusy na zvieratách preukázali spazmolytický účinok.

 

Sekretolytický účinok je vyvolaný podráždením žalúdočnej sliznice reflexnou stimuláciou bronchiálnych hlienových žliaz prostredníctvom parasympatikových nervových vlákien.

 

Imunohistochemické a biofyzikálne procedúry in vitro preukázali inhibíciu internalizácie

ß2 receptorov α-hederínom – dokonca aj pri vysoko stimulačných podmienkach – v epitelových alveolárnych bunkách typu II.

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

V testoch na akútnu toxicitu na rôznych druhoch zvierat sa potvrdilo, že suchý extrakt z brečtanových listov nemá žiadnu toxicitu po perorálnych dávkach do 3 g/kg telesnej hmotnosti ani po subkutánnych dávkach do 0,5 g/kg telesnej hmotnosti.

 

V štúdiách chronickej toxicity dostávali potkany Wistar počas troch mesiacov perorálnu priemernú dávku suchého extraktu z brečtanových listov 30 - 750 mg /kg telesnej hmotnosti.

Zistilo sa, že dokonca maximálna dávka bola dobre tolerovaná a u zvierat sa nedetekovali žiadne poškodenia orgánov ani iné patologické nálezy. Jediný rozdiel v porovnaní s kontrolnou skupinou bolo reverzibilné zvýšenie hematokritu a len po vyšších dávkach zníženie sekrécie hormónu stimulujúceho intersticiálne bunky semenníka (ICSH).

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Kyselina citrónová bezvodá, dekahydrát uhličitanu sodného, uhličitan sodný bezvodý, manitol, simetikón, sodná soľ sacharínu, nátriumcyklamát, dihydrát nátriumcitrátu, sorbitol, stredne nasýtené triacylglyceroly, hydrostearoylmakrogol-glycerol, pomarančová aróma.

 

Každá šumivá tableta obsahuje 382 mg sacharidov (čo zodpovedá 0,03 BE).

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale na suchom mieste pri teplote do 25° C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Obal: šumivé tablety sú balené jednotlivo v utesnených vrecúškach a v papierovej škatuľke, súčasťou je písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 a 20 šumivých tabliet

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG

Herzbergstrasse 3

611 38 Niederdorfelden

Nemecko

 

Telefón: ++49 6101 539 300

Fax: ++49 6101 539 315

e-mail: info@engelhard-am.de

web: www.engelhard-am.de

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0222/07-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

27.06.2007

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Máj 2012

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

PROSPAN akut tbl eff 10x65 mg

PROSPAN akut tbl eff 10x65 mg

Liek PROSPAN akut obsahuje ako účinnú zložku výťažok z listov brečtana popínavého, ktorý uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje odkašliavanie.

 

PROSPAN akut sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a na liečbu chronických zápalov priedušiek.

Liek je určený dospelým, mladistvým a deťom od 4 rokov.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop