Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Zovirax 5% krém 2g  

ZOVIRAX crm 1x2 g (tuba)

90019

Na herpes.

Viac detailov

6,91 € s DPH

6,91 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC)

 

 

  1. NÁZOV LIEKU

 

ZOVIRAX

 

 

  1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivo: aciclovirum 5 g (5%) v 100 g dermálneho krému

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny krém

Homogénny biely alebo takmer biely jemný krém.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Zovirax, dermálny krém na opary, sa používa na liečbu infekcií vyvolaných vírusom Herpes simplex prejavujúcich sa oparov na perách a tvári (recidivujúci herpes labialis).

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie u dospelých a detí

Zovirax sa nanáša v tenkej vrstve, optimálne už v prodromálnom štádiu, a to na postihnuté miesto a na polcentimetrový okraj zdravej kože. Obvykle sa aplikuje päťkrát denne približne v štvorhodinových intervaloch (s výnimkou noci).

 

Liečba má trvať 4 dni. Ak nenastane zlepšenie, je možné v liečbe pokračovať ďalších 6 dní.

Ak pretrvávajú príznaky aj po 10 dňoch liečby, je nutné kontaktovať lekára.

 

Pred nanesením dermálneho krému na postihnuté miesto, aj potom, je nutné si umyť ruky.

Pri nanášaní je potrebné vyvarovať sa treniu postihnutého miesta alebo dotykov okolitých tkanív vreckovkou. Vylúči sa tak zhoršenie alebo prenos infekcie na iné miesto.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na aciklovir, valaciklovir, propylénglykol alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku.

 

 

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Dermálny krém na opary Zovirax sa používa len na opary v oblasti úst a tváre. Neodporúča sa nanášať ho na sliznicu ústnej dutiny a oka. Na liečbu herpetickej infekcie očí sa Zovirax nesmie používať. Rovnako sa nesmie používať na liečbu genitálnej herpetickej infekcie. Obzvlášť potrebné je vyhnúť sa kontaktu krému s očami.

Pacienti s veľmi ťažkou formou recidivujúceho oparu majú vyhľadať lekársku pomoc.

 

Postihnutí oparom sa musia vyhnúť prenosu vírusu na iné miesto alebo na inú osobu, obzvlášť pri otvorenej lézii.

 

Používať liek Zovirax sa neodporúča pacientom s oslabeným imunitným systémom (napr. pacienti s AIDS alebo pacienti po transplantácii kostnej drene). Liečba akejkoľvek infekcie má byť pod dohľadom lekára.

Pomocná látka propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky, pomocná látka cetylstearylalkohol môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Pri miestnom používaní acikloviru neboli hlásené liekové interakcie.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Pri systémovom podávaní lieku obsahujúceho aciklovir v medzinárodných štandardných testoch na potkanoch, králikoch a myšiach sa nepreukázala jeho embryotoxicita ani teratogenita.

V neštandardných testoch na potkanoch bol sledovaný výskyt fetálnych abnormalít, ale len po podaní tak vysokých subkutánnych dávok, ktoré boli pre samice toxické. Klinický význam týchto zistení je neistý.

 

U detí žien vystavených  počas gravidity akejkoľvek liekovej forme lieku Zovirax nebol zistený zvýšený počet vrodených chýb v porovnaní s bežnou populáciou. Pri prítomných vrodených chybách nebolo možné preukázať akúkoľvek súvislosť s liekom Zovirax.

 

Systémový účinok acikloviru pri miestnom použití lieku Zovirax je veľmi nízky.

Preto je použitie tohto lieku v období dojčenia indikované len vtedy, ak preváži očakávaný terapeutický prínos liečiv možné riziko.

Limitované údaje u ľudí svedčia o tom, že liečivo preniká do materského mlieka. Množstvo acikloviru prijaté dojčaťom od matky používajúcej Zovirax krém je však zanedbateľné.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnostiviesť vozidláa obsluhovať stroje

 

Pri používaní tohto lieku nie je známe negatívne ovplyvnenie činnosti vyžadujúcej zvýšenú pozornosť,

schopnosť sústredenia a koordinácie pohybov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Na klasifikáciu nežiaducich účinkov bola použitá konvencia podľa početnosti ich výskytu:

veľmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100,

zriedkavo ≥1/10 000 až < 1/1 000, veľmi zriedkavo < 1/10 000.

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

Po aplikácii krému Zovirax sa môže objaviť:

prechodné pálenie alebo pichanie

mierny pocit suchosti alebo olupovania kože

svrbenie

 

zriedkavo

erytém

kontaktná dermatitída po aplikácii. V prípadoch, kedy bol zrealizovaný test senzitivity sa ukázalo, že príčinou hypersenzitivity boli skôr pomocné látky než liečivo aciklovir.

 

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavo

reakcia z precitlivenosti vrátane angioedému

 

4.9 Predávkovanie

 

Po perorálnom požití celého obsahu tuby alebo po jeho lokálnej aplikácii (2 g dermálneho krému Zovirax), ktorá obsahuje 100 mg účinnej látky aciklovir, neboli pozorované žiadne negatívne účinky.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

- farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, virostatikum

- ATC kód: D06BB03

 

Aciklovir je syntetický analóg purínového nukleozidu s inhibičným účinkom in vitro proti ľudským herpetickým vírusom, vrátane vírusu Herpes simplex (HSV) typu 1 a 2.

Toxické pôsobenie na cicavčie bunky je nízke.

 

Po vstupe do infikovanej bunky je aciklovir fosforylovaný na aktívnu formu trifosfát. Enzým tymidinkináza (TK) zdravých, neinfikovaných buniek nevyužíva aciklovir účinne ako substrát, a preto je toxicita voči cicavčím hostiteľským bunkám nízka; TK zakódovaná vírusmi HSV však premieňa aciklovir na aciklovir monofosfát, čo je nukleozidný analóg, ktorý sa ďalej konvertuje na difosfát a nakoniec bunkovými enzýmami na trifosfát. Aciklovir trifosfát interferuje s polymerázou DNA vírusu a inhibuje replikáciu DNA vírusu s výsledným ukončením reťazca po jeho inkorporáciu do DNA vírusu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Farmakokinetické štúdie ukazujú len na minimálnu systémovú absorpciu acikloviru po miestnom podaní.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Výsledky in vitro a in vivo testov mutagenity ukazujú, že používanie acikloviru nevedie u človeka ku genetickým zmenám.

 

V dlhodobých štúdiách na myšiach a potkanoch sa nezistil karcinogénny účinok acikloviru.

 

Prevažne reverzibilné nežiaduce účinky na spermatogenézu, súvisiacu s celkovou toxicitou u potkanov a psov boli popísané len pri dávkach acikloviru vysoko prekračujúcich terapeuticky používané dávky.

 

V dvojgeneračnej štúdii u myší sa nezistil žiadny účinok perorálne podávaného acikloviru na fertilitu.

 

S účinkom dermálneho krému Zovirax na fertilitu žien nie sú žiadne skúsenosti. U pacientov s normálnym počtom spermií nemal chronicky orálne podávaný aciklovir žiadny klinicky signifikantný účinok na počet spermií, ani na ich morfológiu alebo motilitu.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

propylenglycolum

vaselinum album

alcohol cetylstearylicus

paraffinum liquidum

glyceroli monostearas emulsificans

poloxamerum 407

natrii laurilsulfas

dimeticonum 20

aqua purificata

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú dostupné informácie.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Tuba: 3 roky

Pumpičkový dispenzer: 2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v chladničke!

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Liek v balení po 2 g je v zaslepenej stlačiteľnej hliníkovej tube s vnútorným ochranným lakom, uzatvorenej bielym PE skrutkovacím uzáverom s prepichovacím hrotom, alebo liek v 2 g polypropylénovom pumpičkovom dispenzeri s polypropylénovým uzáverom.

Veľkosť balenia: 1 x 2 g

 

6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekmi

 

Na vonkajšie použitie.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,

Veľká Británia

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

46/0132/86-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

30.12.1986

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

September 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

ZOVIRAX crm 1x2 g (tuba)

ZOVIRAX crm 1x2 g (tuba)

Na herpes.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop