Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

IMAZOL krémová pasta 30g  

IMAZOL krémpasta pst der 1x30 g

97165

Masti, krémy, gély, pasty.

Viac detailov

2,50 € s DPH

2,50 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Imazol krémpasta

dermálna pasta

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

2.1 Všeobecný opis

Biela krémovitá pasta charakteristického zápachu.

 

2.2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

1 g dermálnej pasty obsahuje 10 mg klotrimazolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálna pasta.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Plienková dermatitída a veľkoplošné mokvajúce lézie u superficiálnych dermatomykóz a zmiešaných mykotickobakteriálnych infekcií intertriginóznych oblastí.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Liek sa natiera 2-krát denne najlepšie ráno a večer po umytí a dôkladnom osušení postihnutých miest. K úplnému vyliečeniu a prevencii recidív je nutná liečba kandidózy aspoň 2 týždne, dermatofytózy a zmiešané infekcie je nutné liečiť až 6 týždňov. Dávkovanie platí aj pre deti.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na klotrimazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Žiadne.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Počas gravidity a laktácie je možné liek používať.

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Imazol krémpasta nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Zriedka iritácia, veľmi vzácne kontaktná senzibilizácia.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nie je známe.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, ATC kód: D01AC01

 

Imidazolové antimykotikum klotrimazol pôsobí fungistaticky (vo vyšších koncentráciách aj fungicídne) na dermatofyty, kvasinky, bifázické huby, plesne a bakteriostaticky na grampozitívne baktérie. Lieková forma – dermálna pasta sa vyznačuje dobrou priľnavosťou a vysušujúcim efektom, preto je vhodná na liečbu veľkoplošných mokvajúcich lézií.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Po lokálnej aplikácii klotrimazolu sú v hlbších epidermálnych vrstvách dosiahnuté mikrobicídne koncentrácie, v koriu mikrobistatické koncentrácie. Absorpcia je minimálna (menej než 5 %), sérové hodnoty sú po aplikácii 0,8 g pasty pod okluzívnym obväzom pod merateľnou hranicou 0,001μg/ml. Systémová resorpcia je prakticky zanedbateľná.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Bezpečnosť lieku bola overená dlhodobým používaním.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Tekutý parafín

Cetylstearylalkohol

Glycerolmonostearát

Polysorbát

Oktyldodekanol

Butylhydroxyanizol

Dihydrát edetanu disodného

Fenylethylalkohol

Oxid titaničitý

Čistená voda

 

 

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Hliníková tuba, uzáver so závitom, písomná informácia pre užívateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 30 g

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

46/0090/91-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 13. novembra 1991

Dátum posledného predĺženia:

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

01/2012

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

IMAZOL krémpasta pst der 1x30 g

IMAZOL krémpasta pst der 1x30 g

Masti, krémy, gély, pasty.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop