Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

LINOLA-FETT OLBAD kúpeľový olej  

LINOLA-FETT ŐLBAD add bal 1x200 ml

89996

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Viac detailov

5,17 € s DPH

5,17 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Linola-Fett Ölbad

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100 g roztoku obsahuje:

parafinum liquidum 48 g

lipidoacidoestera mixta (zmes esterov mastných kyselín) 44 g

lipidoalcoholum ethoxylata et propyloxylata (etoxylované a propoxylované alkoholy C10-16) 1,0 g

lipidoalcoholum ethoxylatum (etoxylované alkoholy C10-16) 6 g

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Kúpeľové aditívum

Opis lieku: priehľadný, žltkastý roztok

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Podporná liečba suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení, ako je psoriáza a neurodermitída (endogénny ekzém, atopický ekzém).

 

4.2 Dávkovanie a spôsob dávkovania

 

Spôsob podávania:Dermálne použitie.

 

Na celkový kúpeľ:

30-40 ml Linola-Fett Ölbad

 

Na čiastočný kúpeľ:

2 ml Linola-Fett Ölbad

 

Na sprchový kúpeľ:

20 ml Linola-Fett Ölbad

 

Na celkový alebo čiastočný kúpeľ sa používa celkovo 4 týždne v závislosti od typu a rozsahu kožného ochorenia. Spravidla sa má celkový/čiastočný kúpeľ aplikovať každé 2-3 dni.

 

Pacient nemá prekročiť čas kúpania 20 minút. U dojčiat a malých detí zvyčajne postačuje niekoľkominútový kúpeľ.

 

Kúpeľové aditívumsa tiež môže aplikovať na mokrú pokožku neriedené, a následne zmyť osprchovaním.

 

Teplota kúpeľa nemá presiahnuť 36 °C, pretože pri vyšších teplotách sa hydratačný účinok znižuje. V prípade svrbenia teplota nemá presiahnuť 32 °C alebo má byť čo najnižšia akú je pacient schopný tolerovať.

 

Po kúpeli sa má pokožka jemne ošetriť uterákom. Úplné vysušenie a tretie kože znižuje liečebný účinok.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Linola-Fett Ölbad sa nesmie použiť pri známej precitlivenosti (alergii) na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok.

Pacienti s horúčkovitými ochoreniami, tuberkulózou, závažnými poruchami srdca a obehového systému a hypertenziou nesmú používať Linola-Fett Ölbad.

 

Čo je potrebné zohľadniť u detí a starších pacientov: Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Linola-Fett Ölbad sa nesmie dostať do kontaktu s očami.

Pri kúpaní alebo sprchovaní je potrebná opatrnosť, pretože Linola-Fett Ölbad spôsobuje klzký povrch vane.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Súbežné používanie mydla a inej čistiacej kozmetiky znižuje účinok Linola-Fett Ölbad.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Netýka sa.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Časté (1/100 až <1/10)
Sčervenenie, pálenie a svrbenie kože.

Menej časté (1/1 000 až <1/100)
Kožné rekcie vo forme kontaktného ekzému, kontaktnej dermatitídy
, urtikárie alebo pľuzgierikov.

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)
Alergické reakcie kože a folikulitída.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum

ATC kód: D02AC

 

Linola-Fett Ölbad obsahuje primárne (92 %) zmes tukových zložiek a malé množstvo (7 %) emulgátorov , ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre rozptýlenie lieku vo vodnom kúpeli. Ako súčasť balneoterapie udržiava v koži prírodné oleje a znižuje stratu takzvaných fyziologických zvlhčujúcich faktorov  dermálnej vrstvy (exsikácia spôsobená samotným kontaktom s vodou).

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Žiadne.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Žiadne.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Parfum Savanne.

 

6.2 Inkompatibility

 

Súbežné používanie mydiel a syntetických detergentov znižuje účinok Linola-Fett Ölbad.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

36 mesiacov

 

Po prvom otvorení:

Linola-Fett Ölbad možno používať 12 mesiacov po prvom otvorení balenia.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

250 ml, 500 ml Polyetylénová fľaša s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom a odmerka z polyetylénu, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľov

200 ml, 400 ml, 2x400ml Polyetylénová fľaša s etiketou, skrutkovací polymérový uzáver, odmerka z polyetylénu,

200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 2x 400 ml

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

V dôsledku toho, že olejový film pokrýva kožu, povrch vane a sprchovej vaničky je zvýšené riziko pošmyknutia.

 

 

7. Držiteľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ Číslo

 

46/0686/95 - S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

07.11.1995

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Február 2009

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

LINOLA-FETT ŐLBAD add bal 1x200 ml

LINOLA-FETT ŐLBAD add bal 1x200 ml

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop