Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

ANTISTAX tbl 30x 360mg  

Antistax 360 mg tbl flm 30x360 mg - nedostupný náhrada Venalex

86053

Nedostupný náhrada Venalex

ANTISTAX obsahuje výťažok z listov viniča hroznorodého, flavonoidy, chráni cievny epitel, stabilizácioa membrán a zvýšenie elasticity  - normalizujú cievnu priepustnosť.

Viac detailov

Nákupom tohto produktu získate vernostné body v počte 1 bod. Ak Váš košík bude obsahovať celkom 1 bod potom ich môžete premeniť na zľavový kupón s hodnotou 0,10 €.


11,30 € s DPH

9,42 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Nedostupný náhrada VenalexSúhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

  1. NÁZOV LIEKU

 

Antistax 360 mg

 

 

  1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 filmom obalená tableta obsahuje 360 mg suchého výťažku z listov červeného viniča hroznorodého (4-6:1) so štandardizovaným obsahom flavonoidov AS 195; extrakčné činidlo: voda.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Filmom obalená tableta

Hnedo-červená podlhovastá bikonvexná filmom obalená tableta bez deliacej ryhy.

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Prevencia a liečba príznakov chronickej žilovej insuficiencie, ktorá sa obvykle objavuje v súvislosti s výskytom kŕčových žíl spojených s edémom v dolnej časti nôh, pocitom únavy, ťažoby, tlaku, mravčenia a bolesti nôh.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí:

Odporučené dávkovanie je 1 filmom obalená tableta (360 mg) denne.

Celkovú dennú dávku možno zvýšiť až na 2 filmom obalené tablety denne, ráno.

Filmom obalené tablety sa užívajú celé, pred jedlom, so zodpovedajúcim množstvom tekutiny.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Antistax filmom obalené tablety sa nesmú podávať pacientom so známou precitlivenosťou na výťažok z listov červeného viniča hroznorodého alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Ak sa vyskytnú príznaky ako náhly opuch, začervenanie kože, pocit napätia, teplo a bolesť, obzvlášť v jednej končatine, je potrebná konzultácia s lekárom. Tieto príznaky môžu byť spôsobené tromboflebitídou. V liečbe sa môže pokračovať, pretože tieto príznaky nie sú dôsledkom liečby výťažkom z listov červeného viniča hroznorodého.

 

V prípade nedostatočného alebo neuspokojivého symptomatického účinku po šiestich týždňoch liečby treba vyhľadať lekára, pretože príznaky môžu mať inú príčinu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Neuskutočnili sa žiadne interačné štúdie.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Antistax filmom obalené tablety sa neodporúča užívať v priebehu gravidity a laktácie .

U gravidných žien alebo dojčiacich matiek neboli robené žiadne štúdie.

Nie sú k dispozícii žiadne štúdie o vplyve lieku Antistax na fertilitu.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Frekvencia podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté ≥1/10;

Časté ≥1/100 až <1/10;

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100;

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000;

Veľmi zriedkavé <1/10 000;

Neznáme nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, žalúdočné ťažkosti a iné príznaky týkajúce sa tráviaceho

traktu

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: generalizovaná svrbivá vyrážka, žihľavka a iné reakcie precitlivenosti

 

4.9 Predávkovanie

 

Boli hlásené jednotlivé prípady predávkovania. Nebol hlásený žiadny závažný nežiaduci účinok spojený s liečbou Antistaxom.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: antivarikózum, fytofarmakum, ATC kód: C05C

 

Výťažok z listov červeného viniča hroznorodého predstavuje komplexnú zmes rozdielnych druhov zložiek, kde jednotlivé flavonoidy vykazujú protizápalový účinok. Predklinické štúdie in vitro u potkanov a králikov preukázali, že výťažok z listov červeného viniča hroznorodého a v ňom sa nachádzajúce flavonoidy chránia cievny epitel stabilizáciou membrán a zvýšením elasticity (normalizujú cievnu permeabilitu). Redukcia extravazácie plazmy, proteínov alebo vody do intersticiálneho tkaniva obklopujúceho cievy bráni tvorbe edému a zmenšuje už existujúci edém.

 

V dvoch dvojito zaslepených, randomizovaných a placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov

s CVI (chronickou venóznou insuficienciou) boli porovnávané dva dávkovacie režimy kapsúl alebo filmom obalených tabliet Antistax (360 mg denne a 720 mg denne ráno) s podávaním placeba. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť objektívnu a subjektívnu účinnosť lieku Antistax na redukciu edému dolných končatín a ovplyvnenie príznakov CVI. Po 12 týždňoch podávania bol edém dolných končatín štatisticky významne menší oproti východiskovým hodnotám placeba v oboch dávkovacích režimoch. Tieto výsledky boli hodnotené ako klinicky významné. Potvrdilo sa aj symptomatické zlepšenie. Dávku možno zvýšiť až na 720 mg denne. Antistax bol dobre tolerovaný v oboch dávkovacích režimoch.

 

Účinnosť perorálne podávaného suchého výťažku z listov červeného viniča hroznorodého pri zmenšovaní opuchov bola klinicky dokázaná v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných observačných klinických štúdiách v odporúčanom dávkovaní filmom obalených tabliet u pacientov s chronickou žilovou nedostatočnosťou. Podávanie výťažku z listov červeného viniča hroznorodého viedlo k signifikantnému zlepšeniu mikrovaskulárneho krvného prietoku u pacientov s CVI.

Kapsuly ako aj filmom obalené tablety vykazujú porovnateľný disolučný profil.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Perorálne podávanie farmakologicky významných metabolitov flavonoidov z výťažkov listov červeného viniča hroznorodého preukázalo merateľný systémový účinok.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

V testoch akútnej toxicity výťažku z listov červeného viniča hroznorodého sa neobjavili žiadne známky toxicity ani patologicko-anatomické zmeny u potkanov a myší po perorálnom podaní dávky 10 000 mg/kg telesnej hmotnosti. V testoch subakútnej toxicity bol podávaný potkanom výťažok z listov červeného viniča hroznorodého v dávke až 250 mg/kg telesnej hmotnosti po dobu 90 dní a neboli pozorované žiadne systémové nežiaduce účinky.

 

V mikronukleárnom teste, v teste genetických mutácií buniek V79 čínskych škrečkov a v Amesovom salmonelovo/mikrozomálnom inkorporačnom teste nebola preukázaná mutagenita výťažku z listov červeného viniča hroznorodého.

 

Štúdia teratogenity u králikov (liečba medzi 6. až 18. dňom tehotenstva) nepreukázala žiadny toxický účinok v dávkach až do 3 000 mg/kg telesnej hmotnosti.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, bezvodý hzdrogénuhličitan vápenatý, krospovidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát

Obal tablety: hypromelóza, glyceroltristearát, oxid titaničitý (E171), mastenec, červený oxid železitý (E172), čistená voda.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

36 mesiacov (3 roky)

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v originálnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tabletu vyberajte z blistra až tesne pred užitím.

Uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Al/PVC/PVDC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 a 60 filmom obalených tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

 

 

  1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

 

 

  1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0053/10-S

 

 

  1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

28.01.2010

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Máj 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Antistax 360 mg tbl flm 30x360 mg - nedostupný náhrada Venalex

Antistax 360 mg tbl flm 30x360 mg - nedostupný náhrada Venalex

Nedostupný náhrada Venalex

ANTISTAX obsahuje výťažok z listov viniča hroznorodého, flavonoidy, chráni cievny epitel, stabilizácioa membrán a zvýšenie elasticity  - normalizujú cievnu priepustnosť.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (28)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop