Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Anopyrin 100mg 56tbl  

ANOPYRIN 100 mg tbl 56x100 mg (blis.PVC/Al)

23029

Tlmí zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov) a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach -prevencia embólie.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


2,70 € s DPH

2,25 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ANOPYRIN 100 mg

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: 100 mg kyseliny acetylsalicylovej (acidum acetylsalicylicum) v jednej tablete. Pomocné látky, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tablety.

Biele mramorované okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4. 1. Terapeutické indikácie

 

Nestabilná angina pectoris – ako doplnok štandardnej terapie.

Akútny infarkt myokardu – ako súčasť štandardnej terapie.

Profylaxia reinfarktu.

Po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch (napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike).

Profylaxia tranzitórnych ischemických atakov a mozgových infarktov, keď sa vyskytli prodromálne štádiá.

Upozornenie:

ANOPYRIN 100 mg nie je vhodný na terapiu bolestivých stavov. Nie je určený na použitie u detí a mladistvých do 18 rokov.

 

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

4. 2. 1. Dávkovanie

Pri nestabilnej angine pectoris:

Používa sa denné dávkovanie medzi 75 a 300 mg acetylsalicylovej kyseliny. Na základe lepšej znášanlivosti sa odporúča denná dávka 1 tableta ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 100 mg acetylsalicylovej kyseliny).

Pri akútnom infarkte myokardu:

Používa sa denné dávkovanie medzi 100 a 160 mg acetylsalicylovej kyseliny, preto sa odporúča denná dávka 1 až 1½ tablety ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 100 až 150 mg acetylsalicylovej kyseliny).

Na profylaxiu reinfarktu:

Odporúča sa denná dávka 3 tablety ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 300 mg acetylsalicylovej kyseliny).

Po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch (napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike):

Používa sa denné dávkovanie medzi 100 a 300 mg acetylsalicylovej kyseliny. Na základe lepšej znášanlivosti sa odporúča denná dávka 1 tableta ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 100 mg acetylsalicylovej kyseliny).

Na profylaxiu tranzitórnych ischemických atakov a mozgových infarktov, keď sa vyskytli prodromálne štádiá:

Liečbu začíname jednorazovou dávkou 120 − 200 mg a pokračujeme v podávaní 50 − 100 mg denne.

 

4. 2. 2. Spôsob aplikácie a dĺžka terapie/profylaxie

Tablety sa majú užívať podľa možnosti po jedle – prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Nemajú sa užívať na lačný žalúdok!

Pri akútnom infarkte myokardu sa má prvá tableta pred prehltnutím rozhrýzť.

Najpriaznivejším momentom na začatie liečby tabletami ANOPYRIN 100 mg po aortokoronárnom premostení sa zdá 24 hodín po operácii.

ANOPYRIN 100 mg je určený na dlhodobé užívanie. O dĺžke terapie/profylaxie rozhoduje ošetrujúci lekár.

 

4. 3. Kontraindikácie

 

ANOPYRIN 100 mg sa nesmie užívať pri:

 • známej precitlivenosti na acetylsalicylovú kyselinu alebo iné salicyláty či ktorúkoľvek pomocnú látku obsiahnutú v tabletách ANOPYRIN 100 mg;

 • žalúdočných alebo duodenálnych vredoch;

 • chorobne zvýšenej náchylnosti na krvácanie (hemoragická diatéza).

Dávka > 100 mg/deň v treťom trimestri tehotenstva.

Vek do 18 rokov. Pri podávaní kyseliny acetylsalicylovej deťom hrozí riziko rozvoja Reyovho syndrómu.

 

4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Zvlášť starostlivý lekársky dozor je potrebný pri:

 • precitlivenosti na iné antiflogistiká/antireumatiká alebo pri existencii iných alergií;

 • súbežnej terapii liečivami tlmiacimi zrážanie krvi (napr. kumarínovými derivátmi, heparínom – s výnimkou nízkodávkovanej terapie heparínom);

 • prieduškovej astme;

 • chronických alebo rekurentných žalúdočných alebo duodenálnych ťažkostiach;

 • vopred zistenom poškodení obličiek;

 • ťažkých poruchách funkcie pečene.

ANOPYRIN 100 mg sa má u detí a mladistvých s horúčkovitými ochoreniami používať len na odporúčanie lekára a len vtedy, ak iné opatrenia sú neúčinné. Keby pri týchto ochoreniach došlo k dlhotrvajúcemu vracaniu, mohla by to byť známka Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, ale život ohrozujúceho ochorenia, ktoré bezpodmienečne vyžaduje urýchlenú lekársku pomoc.

Pacientom, ktorí trpia prieduškovou astmou, alergickou rinitídou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacích ciest (najmä sprevádzanými prejavmi typu alergickej rinitídy) a pacientom s precitlivenosťou na analgetiká, antiflogistiká a antireumatiká akéhokoľvek druhu, hrozí pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg riziko astmatických záchvatov (tzv. neznášanlivosť analgetík/analgetická astma). Títo pacienti sa pred užitím lieku majú poradiť s lekárom. To isté platí pre pacientov, ktorí reagujú precitlivene (t. j. alergicky, napr. kožnými reakciami, svrbením, žihľavkou) na iné látky.

Pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg pred operačnými výkonmi sa treba poradiť s lekárom alebo zubným lekárom, prípadne ich informovať.

Lieky obsahujúce acetylsalicylovú kyselinu sa nemajú užívať dlhší čas alebo vo vyšších dávkach bez konzultácie s lekárom.

 

4. 5. Liekové a iné interakce

 

Pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg sa zintenzívňujú, resp. zvyšujú:

 • účinky antikoagulancií (napr. kumarínových derivátov a heparínu);

 • riziká gastrointestinálneho krvácania pri súčasnej terapii kortikoidmi alebo súbežnej konzumácii alkoholu;

 • účinky perorálnych antidiabetík (derivátov sulfonylmočoviny);

 • žiaduce i nežiaduce účinky metotrexátu;

 • plazmatické koncentrácie digoxínu, barbiturátov alebo lítia;

 • žiaduce i nežiaduce účinky nesteroidových analgetík/antiflogistík/antireumatík ako aj všeobecne všetkých antireumatík;

 • účinky sulfónamidov a kombinácií obsahujúcich sulfónamidy, ako je napr. kotrimoxazol (kombinácia sulfametoxazolu a trimetoprimu);

 • účinky trijódtyronínu (liotyronínu);

 • účinky valproovej kyseliny.

ANOPYRIN 100 mg oslabuje účinky:

 • antagonistov aldosterónu (spironolaktónu a kanrenoátu);

 • kľučkových diuretík (napr. furosemidu);

 • antihypertenzív;

 • urikosurík (napr. probenecidu, sulfinpyrazónu).

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).

ANOPYRIN 100 mg preto pacient nemá užívať súbežne s niektorým z vyššie uvedených liečiv bez výslovného odporúčania lekára.

 

4. 6. Gravidita a laktácia

 

Gravidita

 

Nízke dávky (do 100 mg/deň)

 

V klinických štúdiách sa dávky do 100 mg/deň používané výlučne v pôrodníctve a pri špeciálnom sledovaní javili ako bezpečné.

 

Dávka 100 − 500 mg/deň

 

S užívaním dávok 100 − 500 mg/deň nie sú dostatočné klinické skúsenosti, preto pre ne platia informácie uvedené nižšie.

 

Dávky 500 mg/deň a vyššie

 

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na tehotenstvo a fetálny/embryonálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej než 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. Pri zvieratách sa dokázalo, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pred- a postimplantačných strát a k fetálnej/embryonálnej letalite. Okrem toho bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas organogenetickej fázy.

V prvom a druhom trimestri sa nesmie kyselina acetylsalicylová podávať, ak to nie je celkom nevyhnutné.

Ak sa kyselina acetylsalicylová podáva ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo sú v prvom a druhom trimestri tehotenstva, musí dávka byť čo najnižšia a liečba trvať čo najkratšie.

 

 

 

V treťom trimestri tehotenstva všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu vystavovať

plod:

 

- kardiopulmonálnej toxicite (predčasný uzáver ductus arteriosus a pulmonálna hypertenzia)

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do renálneho zlyhania s oligohydramniónom

 

matku a novorodenca na konci tehotenstva:

- antiagregačnému efektu a potenciálnemu predĺženiu krvácania, ktoré sa môže objaviť aj po malých dávkach

- inhibícii kontrakcií maternice, čo vedie k oneskoreniu alebo predĺženiu pôrodu.

Z tohto dôvodu je kyselina acetylsalicylová v dávke 500 mg/deň a vyššej kontraindikovaná v treťom trimestri tehotenstva.

 

Dojčenie

Acetylsalicylová kyselina a jej metabolity v malých množstvách prechádzajú do materského mlieka. Keďže sa dosiaľ nezaznamenali škodlivé účinky na dojčatá, pri dennej dávke do 150 mg spravidla nebýva nutné ukončiť dojčenie. Ak žena užíva vyššie denné dávky (viac než 150 mg), má prestať dojčiť.

 

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

ANOPYRIN 100 mg v odporúčaných dávkach nemá nepriaznivý vplyv na schopnosť aktívne sa zúčastňovať na dopravnej premávke, obsluhovať stroje alebo vykonávať práce bez pevnej opory. Táto schopnosť sa môže narušiť pri chronickom (a samozrejme aj akútnom) predávkovaní (pozri časť 4. 9.).

 

4. 8. Nežiaduce účinky

 

Častými nežiaducimi účinkami sú gastrointestinálne ťažkosti (napr. bolesti žalúdka) a mikrohemorágia.

Občas sa vyskytuje nauzea, vomitus a hnačky.

Zriedkavo dochádza k žalúdočnému krvácaniu a ulceráciám žalúdka ako aj (najmä u astmatikov) k reakciám precitlivenosti (napr. k záchvatom dýchavičnosti, ku kožným reakciám).

V ojedinelých prípadoch boli opísané poruchy funkcie pečene a obličiek, hypoglykémia ako aj zvlášť závažné kožné reakcie (až erythema exsudativum multiforme).

Acetylsalicylová kyselina v nízkom dávkovaní obmedzuje vylučovanie kyseliny močovej. U predisponovaných pacientov to podľa okolností môže vyvolať záchvat dny.

V zriedkavých prípadoch po dlhodobejšom užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg sa môže vyskytnúť anémia v dôsledku okultných strát krvi z gastrointestinálneho traktu.

Pri výskyte čiernej (dechtovitej) stolice je nutné bezodkladne informovať lekára.

Závraty a hučanie v ušiach môžu byť, predovšetkým u detí a starších ľudí, známkami závažnej intoxikácie (pozri časť 4. 9. Predávkovanie).

 

4. 9. Predávkovanie

 

Jestvuje rozdiel medzi chronickým predávkovaním a akútnou intoxikáciou.

Chronické predávkovanie kyselinou acetylsalicylovou („salicylizmus“) sa prejavuje prevažne poruchami centrálnej nervovej sústavy (omámenosť, ospalosť, závraty) alebo nevoľnosťou.

Hlavnou črtou akútnej intoxikácie kyselinou acetylsalicylovou je ťažká porucha acidobázickej rovnováhy. Už v rozmedzí terapeutických dávok dochádza v dôsledku zrýchleného a prehĺbeného dýchánia k respiračnej alkalóze. Organizmus ju kompenzuje zvýšeným vylučovaním hydrogenuhličitanových iónov obličkami, čím sa zachováva normálna hodnota pH krvi. Pri toxických dávkách už tento kompenzačný mechanizmus nestačí, a dochádza k poklesu pH krvi a koncentrácie hydrogenuhličitanových iónov v krvi. Hodnota pCO2 v plazme môže byť dočasne normálna. Vzniká obraz zdanlivej metabolickej acidózy, v skutočnosti však ide o kombináciu respiračnej a metabolickej acidózy z týchto príčin:

 • útlm dýchania navodený toxickými dávkami, nahromadenie kyselín (sírovej, fosforečnej, salicylovej, mliečnej, octovej) v dôsledku ich zvýšenej tvorby (následkom poruchy metabolizmu sacharidov) a obmedzeného vylučovania obličkami.

K tomu pristupuje porucha elektrolytového hospodárenia. Dochádza k veľkým stratám draselných iónov.

Príznaky akútnej intoxikácie

Pri akútnej intoxikácii ľahšieho stupňa (s plazmatickými koncentráciami 200 − 400 μg/ml) sa zvyčajne okrem porúch acidobázickej rovnováhy a elektrolytového hospodárenia (napr. straty draselných iónov), hypoglykémie, exantému a gastrointestinálneho krvácania pozorujú: hyperventilácia, hučanie v ušiach, nauzea, vomitus, poruchy zraku a sluchu, cefalgia, závraty a stavy zmätenosti.

Pri ťažkej intoxikácii (s plazmatickými koncentráciami vyše 400 μg/ml) sa môže vyskytnúť delírium, tremor, dyspnoe, potenie, exsikóza, hypertermia a kóma.

Pri intoxikáciách s letálnym zakončením býva príčinou smrti spravidla respiračné zlyhanie.

Terapia intoxikácie

Terapeutické opatrenia na zvládnutie intoxikácie acetylsalicylovou kyselinou sú určované rozsahom, štádiom a klinickými príznakmi. Zodpovedajú zvyčajným opatreniam na obmedzenie resorpcie ingerovanej toxickej látky, na kontrolu a korigovanie vodného a elektrolytového hospodárenia, narušenej termoregulácie a dýchania.

Hlavné sú opatrenia vedúce k urýchlenej eliminácii toxickej látky a k normalizácii acidobázického a elektrolytového hospodárenia. Okrem infúznych roztokov s hydrogenuhličitanom sodným a chloridom draselným sa podávajú aj diuretiká. Reakcia moču má byť zásaditá, aby sa znížil stupeň ionizácie salicylátu, a tým sa zmenšila miera jeho reabsorpcie v tubuloch.

Dôrazne sa odporúča kontrolovanie krvných parametrov (pH, pCO2, koncentrácia hydrogenuhličitanových a draselných iónov a i.).

V ťažkých prípadoch býva nutná hemodialýza.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotikum zo skupiny inhibítorov agregácie trombocytov.

ATC kód: B01AC06

Acetylsalicylová kyselina ako zástupca salicylátov patrí do skupiny kyslých nesteroidových analgetík/antiflogistík. Ako ester kyseliny salicylovej má analgetické, antipyretické a antiflogistické účinky. Pri mechanizme účinku sa pozoruje inhibícia cyklooxygenázy, vedúca k útlmu biosyntézy prostanoidov, prostaglandínu E2, prostacyklínu (prostaglandínu I2) a tromboxánu A2.

Acetylsalicylová kyselina má ireverzibilný inhibičný účinok na agregáciu trombocytov.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.

 

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Acetylsalicylová kyselina sa pred vstrebaním, počas neho a po ňom konvertuje na svoj hlavný účinný metabolit, salicylovú kyselinu. Metabolity sa vylučujú prevažne renálne.

Okrem salicylovej kyseliny sú hlavnými metabolitmi acetylsalicylovej kyseliny konjugát salicylovej kyseliny s glycínom (salicylurová kyselina), eter- a esterglukuronid salicylovej kyseliny (salicylfenolglukuronid a salicylacylglukuronid) a oxidáciou salicylovej kyseliny vznikajúca gentisová kyselina a jej konjugát s glycínom (gentisurová kyselina).

Vstrebávanie acetylsalicylovej kyseliny po perorálnom podaní je, v závislosti od liekovej formy, rýchle a úplné. Pri istej časti perorálne podanej acetylsalicylovej kyseliny dochádza k hydrolytickému odštiepeniu acetylového zvyšku už počas prechodu sliznicou gastrointestinálneho traktu.

Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú po 10 až 20 minútach (acetylsalicylová kyselina), prípadne po 0,3 až 2 hodinách (celkový salicylát). Rektálne vstrebávanie je pomalšie a neúplné.

Eliminačná kinetika salicylovej kyseliny do značnej miery závisí od veľkosti dávky, pretože biotransformácia salicylovej kyseliny je kapacitne limitovaná (eliminačný polčas sa s narastajúcou dávkou môže predĺžiť z 2 hodín až na 30 hodín).

Eliminačný polčas acetylsalicylovej kyseliny predstavuje len niekoľko minút, eliminačný polčas salicylovej kyseliny po perorálnom užití 0,5 g acetylsalicylovej kyseliny sú 2 h, po aplikácii 1 g − 4 h, a po užití 5 g sa predlžuje na 20 h.

Väzba na plazmatické proteíny u človeka závisí od koncentrácie; boli zistené hodnoty od 49 % až do viac než 70 % (acetylsalicylová kyselina), prípadne od 66 % do 98 % (salicylová kyselina).

Po užití acetylsalicylovej kyseliny sa dá dokázať salicylová kyselina v mozgovomiechovom moku a v synoviálnej tekutine.

Salicylová kyselina prechádza placentou a prestupuje do materského mlieka.

 

5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna toxicita

Akútna intoxikácia s letálnym zakončením sa môže u dospelých ľudí prejaviť po jednorazovej dávke od 10 gramov, u detí od 3 gramov acetylsalicylovej kyseliny. Príčinou smrti býva spravidla respiračné zlyhanie.

Subchronická/chronická toxicita

Acetylsalicylová kyselina a jej metabolit salicylová kyselina pôsobia na základe svojho mechanizmu účinku a taktiež lokálne poškodzujú tkanivá a dráždia sliznice. Už pri terapeutickom dávkovaní sa môžu vyskytnúť vredy a krvácanie v gastrointestinálnom trakte. Pri chronickom užívaní tak môže dochádzať k anémii (z nedostatku železa).

Ak sa vyskytnú vredy v gastrointestinálnom trakte, vzniká (v dôsledku zníženej zrážavosti krvi acetylsalicylovou kyselinou) nebezpečenstvo krvácania. Okrem týchto nežiaducich účinkov sa v štúdiách na zvieratách po akútnej aj chronickej aplikácii vysokých dávok dokázalo poškodenie obličiek.

Mutagénny a tumorigénny potenciál

Acetylsalicylová kyselina sa podrobne skúmala in vitro aj in vivo so zameraním na mutagénne účinky. Celkovo sa nezistilo relevantné podozrenie na mutagénne pôsobenie.

V dlhodobých štúdiách acetylsalicylovej kyseliny na myšiach a potkanoch sa nezistili známky samostatného tumorigénneho potenciálu acetylsalicylovej kyseliny.

Reprodukčná toxicita

Pri niekoľkých zvieracích druhoch sa dokázali teratogénne účinky salicylátov. Boli opísané poruchy implantácie, embryo- a fetotoxické účinky a taktiež poruchy schopnosti učenia pri prenatálne exponovaných mláďatách.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6. 1. Zoznam pomocných látok

 

Predželatínovaný kukuričný škrob, prášková celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, glycín, mastenec.

 

6. 2. Inkompatibility

 

Tablety ANOPYRIN 100 mg sú určené na priamu perorálnu aplikáciu, a preto inkompatibility pri miešaní s inými liečivami neprichádzajú do úvahy.

 

 

6. 3. Čas použitelnosti

 

2 roky

 

6. 4. Upozornenia na na podmienky a spôsob skladovania

 

Uchovávať pri teplote 15 − 25 oC, na suchom mieste, chrániť pred svetlom.

 

6. 5. Vlastnosti a zloženie obalu

 

Veľkosť balenia:

a) 20 tabliet (2 x 10 tbl, 1 x 20 tbl)

28 tabliet (2 x 14 tbl)

50 tabliet (5 x 10 tbl)

56 tabliet (4 x 14 tbl)

60 tabliet (3 x 20 tbl)

84 tabliet (6 x 14 tbl)

b) 13,5 kg t.j. asi 5350 blistrov

Druh obalu:

a) Blister (priehľadná PVC/PVDC fólia, hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

b) „in-bulk“- blister, papierová škatuľa, etiketa

 

6. 6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

 

Tablety sa majú užívať podľa možnosti po jedle – prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Nemajú sa užívať na lačný žalúdok!

Pri akútnom infarkte myokardu sa má prvá tableta pred prehltnutím rozhrýzť.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

16/0001/93-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

15.2.1993/bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Marec 2013

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

ANOPYRIN 100 mg tbl 56x100 mg (blis.PVC/Al)

ANOPYRIN 100 mg tbl 56x100 mg (blis.PVC/Al)

Tlmí zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov) a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach -prevencia embólie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop