Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

AMBROBENE RETARD 75 mg  

Ambrobene retard 75 mg cps plg 10x75 mg

98336

Liek Ambrobene® retard 75 mg sa užíva pri akútnych i chronických ochoreniach dýchacích ciest spojených s ťažkým vykašliavaním, pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest, pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín.Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


3,30 € s DPH

2,75 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 1. NÁZOV LIEKU

 

Ambrobene retard 75 mg

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje ambroxoli hydrochloridum 75 mg.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je uvedené inak, odporúča sa nasledovná schéma dávkovania:

Dospelí a deti nad 12 rokov

Vo všeobecnosti sa podáva 1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním Ambrobene retard75 mg raz denne (ekvivalentné 75 mg ambroxol hydrochloridu denne).

 

Kapsuly sa prehĺtajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (voda, džús alebo čaj).

 

Mukolytický účinok ambroxol hydrochloridu sa zlepšuje pri prijímaní tekutín.

 

Dĺžka liečby závisí od konkrétnych prípadov, v závislosti na indikácii a priebehu ochorenia.

 

4.3. Kontraindikácie

Liek sa nesmie podávať pri známej precitlivenosti na ambroxol alebo na niektorú z pomocných látok.

V prípade bronchomotorických porúch a veľkej sekrécii (napr. v prípade ojedinelého syndrómu nepohyblivých riasiniek) sa ambroxol má podávať s opatrnosťou kvôli možnému riziku nahromadenia sekrétu.

V prípade závažnej poruchy renálnej alebo hepatálnej funkcie sa musí ambroxol podávať zvlášť opatrne (napr. predĺžiť interval alebo redukovať dávky).

 

Tieto kapsuly nie je vhodné podávať deťom do 12 rokov kvôli vysokému obsahu liečiva.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Žiadne.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa.

Pred zahájením liečby je preto potrebné prísne zvážiť indikácie takejto kombinovanej liečby.

 

S opatrnosťou treba postupovať aj pri súčasnom podávaní antibiotík (amoxycilín, cefuroxím, doxycyklín a erytromycín), nakoľko ambroxol môže zvýšiť koncentráciu týchto antibiotík v pľúcach. Interakcia sa potvrdila v prípade súčasného podávania s doxycyklínom.

 

4.6. Gravidita a laktácia

Kvôli nedostatku údajov z klinickej praxe sa ambroxol v gravidite (najmä počas prvých troch mesiacov) a počas laktácie môže podávať, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o vplyve lieku na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne problémy (napr. nauzea a bolesti žalúdka) a alergické reakcie (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dyspnoe a zvýšená teplota sprevádzaná triaškou).

Zriedkavo sa objavuje pocit sucha v ústach a dýchacích cestách, sialorea, rinorea, zápcha a dysúria.

V jednom prípade sa zaznamenal anafylaktický (alergický) šok a raz alergická kontaktná dermatitída.

 

4.9. Predávkovanie

a) Symptómy predávkovania

Po predávkovaní ambroxolom nie sú známe príznaky intoxikácie. Zaznamenali sa len krátkodobá nespavosť a hnačka.

Ambroxol sa dobre toleroval po parenterálnej dávke do 15 mg/kg/deň a po perorálnej dávke do 25 mg/kg/deň.

V predklinickom výskume sa pri extrémnom predávkovaní vyskytla sialorea, napínanie na dávenie, dávenie a hypotenzia.

 

b) Liečba predávkovania

Pri predávkovaní je potrebné vyvolať dávenie resp. vykonať výplach žalúdka len v prípade extrémneho predávkovania.

Odporúča sa zahájiť symptomatickú liečbu.

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC kód: R 05 CB 06

 

Ambroxol je účinný N-desmetyl metabolit bromhexínu. Doposiaľ nie je presne známy jeho spôsob účinku; je dokázaný jeho sekretolytický a sekretomotorický účinok. V štúdiách u zvierat sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu bronchiálneho sekrétu. Odstránenie hlienu sa dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po podaní ambroxolu sa zistilo tiež zvýšenie syntézy a sekrécie surfaktantu („aktivácia surfaktantu“); predpokladá sa zvýšenie permeability vaskulárno-bronchiálnej bariéry.

Nástup účinku sa dosahuje v priemere 30 minút po perorálnom podaní lieku a pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti na dávke.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

U ľudí sa ambroxol po perorálnom podaní rýchlo a takmer úpne absorbuje. Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biodostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa redukuje približne o 1/3 počas prvého kroku metabolizmu. Vzniknuté metabolity sa eliminujú prevažne renálnou cestou (napr. dibromanatranilová kyselina, glukuronidy). Na plazmatické proteíny sa viaže približne 85% ambroxolu (80-90%). Terminálna fáza biologického polčasu eliminácie je 7-12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je cca 22 hodín. Celková renálna eliminácia je 90%, prevažne vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni.

Menej ako 10% podaného ambroxolu sa vylučuje renálnou elimináciou v nezmenenej forme.

Keďže ambroxol sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny, má veľký distribučný objem a pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo forsírovanou diurézou sa dosiahne len nevýznamná eliminácia lieku.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20-40%.

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie sa predlžuje biologický polčas eliminácie metabolitov ambroxolu.

Ambroxol prestupuje cerebrospinálnou tekutinou, prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu u zvierat nepotvrdili zvláštnu precitlivenosť (pozri časť 4.9).

 

Chronická / subchronická toxicita

Skúšky na chronickú toxicitu vykonané u 2 druhov zvierat nedokázali žiadne zmeny, ktoré by súviseli s podávaným liekom.

 

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Dlhodobé štúdie u zvierat nedokázali karcinogénny potenciál ambroxolu.

Všetky výsledky testov na mutagenitu ambroxolu boli negatívne.

 

Reprodukčná toxicita

Štúdie na embryotoxicitu, ktoré sa vykonali u potkanov a králikov, nedokázali teratogénny potenciál ambroxolu pri dávkach 3 g/kg resp. 200 mg/kg. Peri- a postnatálny vývin u potkanov bol bez zmien pri dávkach 500 mg/kg. Poruchy fertility sa nepotvrdili u potkanov, ktorým sa podávala dávka 1,5 g/kg.

Ambroxol prestupoval placentárnou bariérou a vylučoval sa do materského mlieka u pokusných zvierat. Nie sú k dispozícii relevantné údaje o používaní ambroxolu počas gravidity a laktácie u ľudí.

 

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

  1. Zoznam pomocných látok

 

cellulosum microcrystallinum, carmellosum natricum, Pharmacoat 603 (hydroxypropylmethylcellulosum), Eudragit RS 30 D, triethylis citras, silica praeparata, gelatina, titanii dioxidum, ferri oxidum flavum E 172, ferri oxidum rubrum E 172, ferri oxidum nigrum E 172.

 

  1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister.

Originálne balenie 10, 20 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Spolková republika Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0193/92-C/S

 

9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie

25.3. 1992

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2008

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Ambrobene retard 75 mg cps plg 10x75 mg

Ambrobene retard 75 mg cps plg 10x75 mg

Liek Ambrobene® retard 75 mg sa užíva pri akútnych i chronických ochoreniach dýchacích ciest spojených s ťažkým vykašliavaním, pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest, pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop