Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ (tbl eff 20x500 mg)  

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ tbl eff 20x500 mg

25536

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ (tbl eff 20x500 mg).


Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


3,75 € s DPH

3,13 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Kyselina askorbová 500 mg v 1 šumivej tablete.

 

Pomocné látky so známym účinkom: laktóza, sorbitol, hydrogénuhličitan sodný.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Šumivá tableta

Vzhľad lieku: okrúhle, ružové, mramorovité, hladké hygroskopické tablety s pomarančovou príchuťou.

Vzhľad roztoku: oranžovočervený, takmer číry roztok s pomarančovou príchuťou.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

 • prevencia a liečba nedostatku vitamínu C v organizme.

 • posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných chorobách, ako je chrípka a nachladenia, kedy užívanie vitamínu skracuje dĺžku trvania a predovšetkým znižuje závažnosť chrípky a nachladenia.

 • stavy pri zvýšenej potrebe vitamínu C - v gravidite, počas laktácie, v období intenzívneho rastu, u starších osôb,  športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri stavoch po ťažkých úrazoch, popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov.

 • užíva sa ako doplnková liečba pri infekciách, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín, pri dekubitálnych a trofických defektoch.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne.

liečbe hypovitaminózy sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne.

 

Spôsob podania

Liek je určený na vnútorné užívanie. Tabletu nechajte rozpustiť asi v 150 ml vody a vypite.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

 

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza) a u pacientov s oxalátovými obličkovými kameňmi.

 

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici.

 

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy, s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy alebo so zriedkavou dedičnou poruchou znášanlivosti fruktózy.

 

Tento liek obsahuje 243 mg sodíka v jednej dávke. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.

 

Táto lieková forma nie je vhodná pre deti do 3 rokov (vzhľadom k obsahu hydrogénuhličitanu sodného).

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

 • Pri súčasnom podávaní kyselina askorbová zvyšuje resorpciu železa, V-penicilínu a etinylestradiolu.

 • Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať renálnu reabsorpciu salicylátov.

 • Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej liečby, ovplyvňuje resorpciu vitamínu B12.

 • Zvyšuje vylučovanie oxalátov močom a tým riziko vzniku oxalátových kameňov v moči.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

V období gravidity a laktácie je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy užívať obvykle jednu tabletu denne.

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Pri podávaní vysokých dávok kyseliny askorbovej v gravidite boli paradoxne u niektorých novorodencov pozorované príznaky avitaminózy. Preto je potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Celaskon 500 mg červený pomaranč nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Pri odporúčanom dávkovaní sa liek veľmi dobre znáša.

 

Nežiaduce účinky kyseliny askorbovej sú rozdelené do tried podľa orgánových systémov MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: (veľmi zriedkavé: menej ako 0,01 %; zriedkavé: 0,01 – 0,1 %; menej časté: 0,1-1 %).

 

Trieda orgánový systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

menej časté

 • ekzém

 • urtikária

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

menej časté

 • nauzea

 • vracanie

 • hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania *

zriedkavé

 • pocit slabosti

Poruchy krvi a lymfatického systému**

veľmi zriedkavé

 • hemolytická anémia

Poruchy obličiek a močových ciest**

zriedkavé

 • oxalátové močové kamene

veľmi zriedkavé

 • zlyhanie obličiek

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach

 

4.9 Predávkovanie

 

Liek sa veľmi dobre znáša. Podanie veľmi vysokých (gramových) dávok vitamínu C denne spôsobuje nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti (nauzea, vracanie, hnačka). Veľmi zriedkavo (pri požití megadávok) sa môže vyskytnúť hemolytická anémia, oxalátové močové kamene a zlyhanie obličiek. Špecifická liečba nie je známa. Liečba je symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Kyselina askorbová (vitamín C), samotná.

ATC kód: A11GA01

 

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku vitamínu C v organizme nie je ešte dostatočne známy. Ide o látku s veľmi silnými redukčnými vlastnosťami. Významne zasahuje do metabolizmu spojivového tkaniva, najmä pri syntéze kolagénu. Hrá veľmi dôležitú úlohu v odpovedi organizmu na stres a prevenciu infekcie (je dôležitý pre normálnu funkciu T-lymfocytov, pre fagocytárnu aktivitu leukocytov, chráni endotelové bunky proti apoptóze indukovanej cytokínmi a mediátorom zápalu). Je nevyhnutný na premenu dopamínu na noradrenalín, je kofaktorom enzýmu cholesterol-7-alfa hydrolázy (je potrebný pre metabolizmus cholesterolu), zvyšuje resorpciu železa z gastrointestinálneho traktu, podieľa sa na syntéze karnitínu a neuroendokrinných peptidov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kyselina askorbová sa po perorálnom podaní z tráviaceho traktu dobre vstrebáva a preniká do všetkých tkanív. Gastrointestinálna resorpcia je rýchla a predpokladá sa, že ide o aktívny proces, vstrebané množstvo závisí od dávky. Maximálne koncentrácie v sére sa dosiahnu v priebehu 2-3 hodín. Kyselina askorbová sa v organizme oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú. Vylučovanie metabolitov kyseliny askorbovej prebieha prevažne obličkami. Pri vysokých dávkach sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva len určité množstvo kyseliny askorbovej a zvyšok sa vylučuje nemetabolizovaný stolicou. Kyselina askorbová prechádza placentárnou bariérou a distribuuje sa do materského mlieka.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Žiadne zvláštne údaje.

 

 

 

 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Kyselina citrónová, sorbitol, hydrogénuhličitan sodný, draselná soľ acesulfamu, červeň allura AC, pomarančová aróma Bolexo, makrogol 6 000, laktóza.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenom pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Polypropylénová trubička, polyetylénový uzáver s vysušovadlom a bezpečnostným prúžkom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

Veľkosť balenia:

10 šumivých tabliet

20 šumivých tabliet

30 šumivých tabliet (3 tuby po 10 tabliet)

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

86/0034/74-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

30.12.1974/ bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

September 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ tbl eff 20x500 mg

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ tbl eff 20x500 mg

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ (tbl eff 20x500 mg).


Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop