Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

COLDREX JUNIOR (tbl 8)  

COLDREX JUNIOR (tbl 8)

98603

COLDREX JUNIOR (tbl flm 8).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


2,60 € s DPH

2,36 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

COLDREX Junior

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

paracetamolum 250,0 mg

guaifenesinum 100,0 mg

phenylephrini hydrochloridum 5,0 mg

v 1 filmom obalenej tablete

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Filmom obalená tableta

Biele až takmer biele filmom obalené bikonvexné podlhovasté tablety, na jednej strane vyrazené písmeno „B“.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Coldrex Junior je analgetikum, antipyretikum, sekretolytikum a dekongestant. Coldrex Junior je určený na úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia u detí, ku ktorým patria kongescia nosovej sliznice, bolesť v hrdle, bolesť hlavy, bolesti svalov a kĺbov, horúčka, zápal prinosových dutín a s ním spojená bolesť, tlak a kongescia a produktívny kašeľ. Coldrex Junior znižuje horúčku, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a uľahčuje odkašliavanie.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Deti 6-12 rokov: 1 tableta sa podáva podľa potreby každé 4 hodiny, ale nepodáva sa viac ako 4 tablety počas 24 hodín.

Deti od 12 rokov: 2 tablety podľa potreby každé 4 hodiny, ale nepodáva sa viac ako 8 tabliet počas 24 hodín.

Liek nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

 

Spôsob podania

 

Liek je určený na perorálne podanie.

 

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na paracetamol, guajfenezín, fenylefrín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liek nesmú užívať pacienti, ktorí užívajú inhibítory monoaminooxidázy (MAO) alebo tí, u ktorých bola liečba inhibítormi MAO ukončená v posledných dvoch týždňoch. Ďalej nesmú liek užívať pacienti liečení sympatomimetikami a tricyklickými antidepresívami.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Dlhodobé užívanie lieku sa neodporúča. Liek sa nemá užívať dlhšie ako 7 dní bez porady s lekárom.

S opatrnosťou môžu liek užívať pacienti s poškodením funkcie pečene alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek, hypertenziou, hypertyreózou, diabetom mellitus, srdcových ochorením alebo tí chorí, ktorí užívajú tricyklické antidepresíva alebo betablokátory. Súbežne sa nemajú užívať iné lieky na chrípku a prechladnutie, dekongestíva a lieky obsahujúce paracetamol.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Antikoagulačný efekt warfarínu alebo iných kumarínových liekov môže byť zvýšený dlhodobým pravidelným užívaním paracetamolu s následným zvýšením rizika krvácavých prejavov. Hepatotoxicita paracetamolu môže byť zvýšená nadmerným požívaním alkoholu. Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom, absorpcia môže byť znížená cholestyramínom. Boli popísané farmakologické interakcie paracetamolu s niektorými liekmi. Pri dodržiavaní odporučeného dávkovania a spôsobe užitia nie sú však považované tieto interakcie za klinicky signifikantné.

V dôsledku interakcií medzi sympatomimetickými amínmi ako je fenylefríniumchlorid a inhibítory MAO sa môžu vyskytnúť hypertenzné reakcie. Fenylefrín môže nepriaznivo reagovať s inými sympatomimetickými amínmi a vazodilatačnými látkami. Fenylefrín môže znižovať účinnosť beta-blokátorov a antihypertenzív.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Tento liek sa má užívať počas gravidity a laktácie len po zvážení prínosu a rizika.

Epidemiologické štúdie u gravidných žien nepreukázali škodlivý efekt spôsobený paracetamolom užívaným v odporučených dávkach. Napriek tomu by sa mali gravidné ženy poradiť o užívaní lieku s ošetrujúcim lekárom. Paracetamol je vylučovaný do materského mlieka, ale v množstve, ktoré nie je klinicky významné. V dostupných publikovaných údajoch nie je paracetamol kontraindikovaný počas laktácie.

Bezpečnosť fenylefrínu a guajfenezínu v gravidite a počas laktácie neboli plne posudzované. Tieto látky nie sú považované za škodlivé.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek nemá vplyv na pozornosť pri vedení motorových vozidiel a pri obsluhe strojov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Liečivá sú obvykle dobre tolerované pri odporučenom dávkovaní a spôsobe užívania. Pri užívaní lieku Coldrex Junior boli zriedkavo zaznamenané alergické kožné prejavy bez príznakov systémového pôsobenia paracetamolu. Zriedkavo sa pri užívaní paracetamolu môže objaviť angioedém, len ojedinele poruchy krvotvorby alebo žltačka. Príležitostne boli po podaní guajfenezínu zaznamenané prejavy gastrointestinálneho dyskomfortu.

Sympatomimetické amíny môžu viesť k zvýšeniu krvného tlaku spojeného s bolesťou hlavy, závratmi, vracaním, hnačkou, nespavosťou a palpitáciami. Pri normálnom dávkovaní fenylefrínu boli tieto prejavy zaznamenané v malom počte prípadov.

 

4.9 Predávkovanie

 

K príznakom predávkovania paracetamolom patria počas prvým 24 hodín bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť v bruchu. Počas 12 až 24 hodín po požití sa môžu objaviť príznaky poškodenia pečene. Môžu sa objaviť abnormality metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. Pri ťažkej otrave môže pečeňové zlyhanie progredovať do encefalopatie, kómy a smrti.

Pri predávkovaní paracetamolom je nevyhnutná okamžitá lekárska starostlivosť, a to aj v prípade, že nie sú prítomné príznaky predávkovania. Má sa podať metionín per os alebo N-acetylcysteín intravenózne, ktoré majú zlepšujúci efekt až do 48 hodín po predávkovaní. Musia byť dostupné opatrenia a postupy na zaistenie základných životných funkcií. Predávkovanie guajfenezínom môže spôsobiť nauzeu a vracanie.

Predávkovanie fenylefrínom môže vyvolať podráždenosť, bolesť hlavy, vzostup krvného tlaku a možnú reflexnú bradykardiu. Môže rovnako prispieť k vzniku nauzey a vracaniu. Liečba má zodpovedať klinickým zásadám a riadiť sa prítomnými príznakmi.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: kombinácia paracetamolu bez psycholeptík

ATC kód: N02B E51

 

Paracetamol - analgetikum a antipyretikum, jeho účinky sú aspoň čiastočne spôsobené inhibíciou prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme. Bolo preukázané, že paracetamol v dávke 1g pôsobí ako analgeticky, tak antipyreticky.

Guajfenezínje expektorans a sekretolytikum.

Fenylefríniumchloridje sympatomimetický dekongestant.

Liečivá nemajú sedatívny účinok.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol je rýchlo absorbovaný z gastrointestinálneho traktu. Je metabolizovaný v pečeni a vylučovaný do moču hlavne vo forme glukuronidových a sulfátových konjugátov.

Guajfenezínje rýchlo vstrebaný po perorálnom podaní. Je rýchlo metabolizovaný oxidáciou na beta-(2metoxy-fenoxy) mliečnu kyselinu, ktorá je vylučovaná močom.

Fenylefríniumchlorid je nepravidelne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu a pri prvom prechode je metabolizovaný monoaminooxidázou v tráviacom trakte a pečeni. Perorálne podaný fenylefrín má zníženú biologickú dostupnosť. Je vylučovaný takmer úplne ako sulfátový konjugát.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje o bezpečnosti týchto liečivých látok v literatúre neuvádzajú žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by neboli v súlade s odporučeným dávkovaním a použitím lieku a ktoré by neboli už zmienené na inom mieste v tomto súhrne charakteristických vlastností lieku.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Tableta:

lactosum

cellulosum microcristallinum

maydis amylum pregelificatum

acidum stearicum

silica colloidalis anhydrica

talcum

povidonum 25

kalii sorbas

Filmotvorná vrstva:

hypromellosum 2910/15

titanii dioxidum E171

macrogolum 4000

lactosum monohydricum

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Blister (biely nepriehľadný PVC/LDPE/PVdC/Al) obsahujúci 8 alebo 16 filmom obalených tabliet, papierová škatuľka.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,

Veľká Británia

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0139/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

10.03.2006

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Apríl 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

COLDREX JUNIOR (tbl 8)

COLDREX JUNIOR (tbl 8)

COLDREX JUNIOR (tbl flm 8).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop