Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

GRIPP-HEEL tbl 250  

GRIPP-HEEL tbl 250 - dostupne - expiracia 10/2023

66910

Tablety, tobolky, 250 kusov, expirácia 03/2023.

Viac detailov

45,83 € s DPH

45,83 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Gripp-Heel

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 tableta obsahuje:

Aconitum napellus D4 120,0 mg

Bryonia cretica D4 60,0 mg

Lachesis mutus D12 60,0 mg

Eupatorium perfoliatum D3 30,0 mg

Phosphorus D5 30,0 mg.

 

Pomocné látky: Lactosum monohydricum

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Tablety.

Tablety okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.

 

Homeopatický liek.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Stimulácia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri chrípke a chrípkových infekciách.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie má byť individuálne, ale zvyčajne sa užíva 3-5 krát denne 1 tableta.

V akútnych stavoch každých 15 minút 1 tableta (maximálne počas 2 hodín).

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tableta sa nechá voľne rozpustiť v ústach. Užíva sa pred jedlom.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

Pri dlhodobom, neindikovanom užívaní homeopatík sa môžu prejaviť funkčné symptómy skúšky lieku (symptómy obrazu lieku).

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a dojčení. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu. Doposiaľ neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek Gripp-Heel tablety nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Na základe doterajších podkladov nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatiká

ATC-kód: V03AX

 

Viaczložkový homeopatický liek sa používa na stimuláciu vlastných obranných mechanizmov pri konkrétnom komplexe symptómov určitého ochorenia. Liečebný účinok jednotlivých zložiek homeopatického lieku je založený na princípe podobnosti príznakov choroby a homeopatika. Pre meranie účinku homeopatického lieku nemožno použiť kritérium farmakologického účinku, ani sledovanie hladiny v organizme.

Princíp podobnosti: Proti komplexu symptómov choroby sa použije homeopatický liek schopný vyvolať u zdravého človeka symptómy čo najpodobnejšie, ktoré sú pre každý liek špecifické (telesné aj duševné).

Princíp riedenia - potenciácia: príprava stupňovitého zrieďovania kvapalného (dilúcie) a rozteru tuhého (triturácie) koncentrátu podľa homeopatickej prevádzkovej techniky. Každý stupeň potenciácie sa spravidla pripravuje v decimálnom (D) alebo centezimálnom (C) pomere. Počet stupňov potenciácie určuje v označení stupeňzriedenia, napr. D4, C15 (resp. 15CH, znamená pätnásty stupeň potenciácie v centezimálnom Hahnemannovom systéme). Dynamizácia je mechanický proces, ktorý nasleduje po každom stupni potenciácie.

Modality: podmienky, pri ktorých sa stav alebo symptómy pacienta zhoršujú a zlepšujú.

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Magnesii stearas, Lactosum monohydricum.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Nepriehľadná biela liekovka valcovitého tvaru z plastickej hmoty, plastový uzáver, papierová škatuľa s označením „Homeopatický liek“, písomná informácia pre používateľov.

 

Veľkosť balenia: 50, 250, 750 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

Tel.: +49-7221/501 00

Fax: +49-7221/501 210

E-mail: info@heel.de

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0266/95-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

31.5.1995/

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Október 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

GRIPP-HEEL tbl 250 - dostupne - expiracia 10/2023

GRIPP-HEEL tbl 250 - dostupne - expiracia 10/2023

Tablety, tobolky, 250 kusov, expirácia 03/2023.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop