Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Maalox Premium suspenzia vo vreckách  

Maalox Premium sus por 20x4,3 ml (460 mg/400 mg) ( vrecko PP/Al/PE)

96856

Liečba ťažkostí s pálením záhy.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


4,60 € s DPH

3,83 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. Názov lieku

 

Maalox Premium

Perorálna suspenzia

 

 

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Liečivo:

  • hydroxid horečnatý 400 mg/4,3 ml

  • hydroxid hlinitý (algeldrát) 460 mg/4,3 ml

 

v jednom jednodávkovom vrecku.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. Lieková forma

 

Perorálna suspenzia.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

 

Tento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie záhy a gastroezofageálny reflux.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

LEN PRE DOSPELÝCH A DETI NAD 15 ROKOV.

  • 1 až 2 vrecká pri pálení záhy alebo refluxe.

  • Maximálne možno užiť 6 dávok denne.

 

Denná dávka nesmie presiahnuť 12 vreciek denne.

 

Pred otvorením sa má vrecko jemne premasírovať. Suspenzia sa má užiť taká aká je, nemá sa riediť.

 

4.3 Kontraindikácie

 

  • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

  • ťažká renálna insuficiencia.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri podávaní

 

Hydroxid hlinitý môže zapríčiniť zápchu a predávkovanie soľami horčíka môže spôsobiť hypomotilitu čriev; veľké dávky môžu vyvolať alebo zhoršiť črevnú obštrukciu a ileus u pacientov so zvýšeným rizikom. Sú to napríklad pacienti s poškodenou renálnou funkciou, deti mladšie ako 2 roky alebo starší pacienti.

 

Hydroxid hlinitý sa z gastrointestinálneho traktu neabsorbuje dobre a preto u pacientov s normálnou funkciou obličiek sú systémové účinky zriedkavé. Avšak nadmerné dávky alebo dlhodobé užívanie a dokonca aj užívanie normálnych dávok u pacientov s diétou s obmedzením príjmu fosforu alebo u detí mladších ako 2 roky môže viesť k deplécii fosfátov (kvôli väzbe alumínium-fosfát) sprevádzanej zvýšenou kostnou resorpciou a hyperkalciúriou s rizikom osteomalácie. V prípade dlhodobého užívania tohto lieku alebo u pacientov s rizikom deplécie fosfátov sa odporúča lekárska pomoc.

 

U pacientov so zhoršenou renálnou funkciou sú plazmatické hladiny hliníka a horčíka zvýšené. Dlhodobé vystavovanie týchto pacientov vysokým dávkam solí hliníka a horčíka môže u nich spôsobiť encefalopatiu, demenciu, mikrocytovú anémiu alebo zhoršenie dialýzou indukovanej osteomalácie.

 

U pacientov so zlyhaním obličiek je nutné sa vyhnúť dlhodobému užívaniu antacíd.

 

Pre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hydroxid hliníka nebezpečný.

 

Ak ťažkosti pretrvávajú viac ako 10 dní, alebo ak sa zhoršujú, treba urobiť etiologický skríning a liečbu prehodnotiť.

 

Liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Antacidá reagujú s niektorými perorálne podávanými liekmi.

 

Súčasné užívanie s chinidínmi môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu a môže viesť k predávkovaniu chinidínom.

 

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii liekov ako sú H2 antagonisty, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochín, cyklíny, diflunisal, digoxín, bisfosfonáty, etambutol, fluorochinolóny, sodná soľ fluóru, glukokortikoidy, indometacín, izoniazid, ketokonazol, levotyroxín, linkozamidy, metoprolol, fenotiazínové neuroleptiká, penicilamín, propranolol, rosuvastatín, soli železa.

Dodržanie časového odstupu pri užívaní lieku, ktorý reaguje s antacidom a to najmenej 2 hodiny (pri fluorochinolónoch 4 hodiny) často pomôže zabrániť nežiaducim liekovým interakciám.

 

Polystyrénsulfonát (kayexalát)

Pri súbežnom užívaní tohto lieku s polystyrénsulfonátom (kayexalátom) sa odporúča opatrnosť pre potenciálne riziká zníženia účinnosti väzby draslíka na živicu, metabolickej alkalózy u pacientov so zlyhaním obličiek (hlásené s hydroxidom hliníka a hydroxidom horčíka) a črevnej obštrukcie (hlásené s hydroxidom hliníka).

 

Súčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou.

 

Nie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita:

Spoľahlivé údaje o teratogenéze u zvierat nejestvujú.

Do dnešného dňa neboli v klinickej praxi dokázané vyslovene malformačné alebo fetotoxické účinky. Avšak na to, aby sme mohli vylúčiť akékoľvek riziko, nebol monitorovaný dostatočne veľký počet gravidných žien vystavených účinku tohto lieku. Preto tento liek sa má užívať počas gravidity len vtedy, ak je to nevyhnutné.

Treba vziať do úvahy prítomnosť iónov hliníka a horčíka a ich citlivosť na znížený tranzit:

  • soli hydroxidu horečnatého môžu spôsobiť hnačku,

  • soli hliníka spôsobujú zápchu a môžu exacerbovať zápchu, ktorá sa obvykle vyskytuje počas gravidity.

Tento liek sa nemá užívať ani dlhodobo a ani vo vysokých dávkach.

 

Laktácia:

Užívanie kombinácií hydroxidu hlinitého a solí horčíka v odporúčaných dávkach sa považuje za kompatibilné s laktáciou vzhľadom na ich obmedzenú absorpciu u matky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek neovplyvňuje pozornosť.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Na vyjadrenie frekvencie výskytu nežiaducich účinkov podľa CIOMS sa používajú tieto kategórie:

veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až £1/100), zriedkavé (1/10 000 až £1/1 000), veľmi zriedkavé (£1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Pri užívaní odporúčaných dávok sa nežiaduce účinky vyskytujú s menej častou frekvenciou.

 

Poruchy imunitného systému

Neznáme (z dostupných údajov): reakcie z precitlivenosti ako napríklad pruritus, žihľavka, angioedém a anafylaktické reakcie.

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:hnačka alebo zápcha (pozri časť 4.4)

 

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme (z dostupných údajov):

- hypermagneziémia,

- hyperaluminiémia,

- hypofosfatémia, dlhodobé užívanie alebo užívanie vysokých či dokonca aj normálnych dávok tohto lieku môže viesť u pacientov s diétou s obmedzením príjmu fosforu alebo u detí mladších ako 2 roky k zvýšenej kostnej resorpcii, hyperkalciúrii, osteomalácii (pozri časť 4.4).

 

4.9 Predávkovanie

 

Zaznamenali sa príznaky akútneho predávkovania kombináciou hydroxidu hliníka a solí horčíka ako hnačka, abdominálna bolesť, vracanie. Veľké dávky tohto lieku môžu u rizikových pacientov vyvolať alebo zhoršiť črevnú obštrukciu a ileus (pozri časť 4.4).

 

Hliník a horčík sa vylučujú močom; liečba akútneho predávkovania pozostáva z rehydratácie, forsírovanej diurézy. V prípade zlyhania funkcie obličiek, je potrebné vykonať hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: antacidá

kód ATC: A02AD

 

Maalox pôsobí protektívne na sliznicu pažeráka a gastroduodena a je RTG nekontrastnou zlúčeninou.

 

V štúdii jednotkovej dávky pomocou Vattierovej metódy in vitro bola nameraná hodnota:

Celková antacidná kapacita (titrácia na pH 1): 20 mEq H+ iónov/vrecko

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Hydroxid hlinitý a hydroxid horečnatý sa považujú za topické, nesystémové antacidá a za normálnych podmienok užívania sa len pomaly absorbujú.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Neuvádzajú sa.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Jednoduchý sirup 64%, sorbitol (nekryštalizujúci roztok), xantán guma, guma guar, prírodná citrónová aróma, chlorid sodný, koncentrovaný roztok peroxidu vodíka.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Veľkosť balenia: 20 vreciek (Polypropylén/Aluminium/PE) x 4,3 ml.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky

 

 

7. Držiteľ registračného rozhodnutia

 

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

 

 

8. RegiStračné číslo

 

09/0325/10-S

 

 

9. Dátum PRVEJ registrácie

 

Dátum prvej registrácie: 25.5.2010

 

 

10. Dátum revízie textu

 

Marec 2013

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Maalox Premium sus por 20x4,3 ml (460 mg/400 mg) ( vrecko PP/Al/PE)

Maalox Premium sus por 20x4,3 ml (460 mg/400 mg) ( vrecko PP/Al/PE)

Liečba ťažkostí s pálením záhy.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop