Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

ENDIEX  

ENDIEX cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al)

Infekčné hnačky rôzneho pôvodu. V prípade, že hnačka trvá dlhšie než tri dni, u ľudí nad 70 rokov dlhšie ako 1 deň je vhodné vyhľadať lekára. Rovnako postupujte aj pri horúčke, výskyte krvi v stolici, vracaní alebo zníženej frekvencii močení. Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich zmenu biologickej rovnováhy črevnej flóry,kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


3,30 € s DPH

2,75 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ENDIEX

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Nifuroxazid 200 mg v 1 tvrdej kapsule.

Pomocná látka: oranžová žlť.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6. 1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tvrdé kapsuly

Tvrdá želatínová kapsula, s vrchnou časťou sýtožltou a spodnou časťou svetlooranžovou, obsahujúca žltý prášok.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

  • akútne hnačky bakteriálneho pôvodu bez príznakov invázie,

  • hnačky pri črevnej dysmikróbii.

Liečba nevylučuje potrebu rehydratácie, ak to stav pacienta vyžaduje. Množstvo a spôsob rehydratácie (perorálnej alebo i.v.) závisí od závažnosti hnačkového ochorenia, veku a klinického stavu pacienta.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí: 800 mg denne rozdelené do 4 dávok.

Deti staršie ako 6 rokov: 600 mg denne rozdelené do 3 dávok.

 

Liečba liekom Endiex nemá byť dlhšia než 7 dní.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na deriváty nitrofuránu v anamnéze alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Podávanie deťom mladším ako 6 rokov.

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

U detí je nevyhnutnou súčasťou liečby každej akútnej hnačky rehydratácia. Táto skutočnosť sa musí vziať do úvahy aj u starších detí.

 

V prípade závažnej dlhotrvajúcej hnačky, ťažkého vracania alebo odmietania jedla má sa zvážiť vnútrožilová rehydratácia.

 

V prípade infekčnej hnačky s klinickými príznakmi a príznakmi naznačujúcimi invazívny proces, by sa mali použiť antibakteriálne látky s dobrou systémovou difúziou.

 

Pokiaľ hnačka pretrváva po dvoch dňoch liečby, liečebný postup by sa mal zrevidovať a mala by sa zvážiť perorálna alebo vnútrožilová rehydratácia.

 

Liek obsahuje oranžovú žlť, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Gravidným potkanom a králikom sa podávala perorálna dávka 3000 mg/kg/deň resp. 3600 mg/kg/deň, ktorá nedokázala žiadny teratogénny ani fetotoxický účinok. U potkanov nedošlo ani k ovplyvneniu fertility a perinatálneho prežitia. Dávky užívané u ľudí sú rádovo okolo 10 mg/kg/deň. V klinickej praxi nie je dostatok relevantných údajov k zhodnoteniu malformačných alebo fetotoxických vplyvov nifuroxazidu, pokiaľ sa podáva počas tehotenstva. Z bezpečnostných dôvodov by sa liek počas tehotenstva nemal podávať.

 

Laktácia

Podávanie počas dojčenia je v prípade krátkodobej liečby možné.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Endiex nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky nifuroxazidu zatriedené do tried orgánových systémov podľa MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvenci výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

neznáme

anafylaktický šok, angioedém

Poruchy nervového systému

neznáme

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

neznáme

nevoľnosť, vracanie

neznáme

pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme

vyrážka, žihľavka

 

 

4.9 Predávkovanie

 

Prípady predávkovania nie sú známe.

 

 

 

 

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:Chemoterapeutikum, črevné dezinficiens a antiinfektívum.

ATC kód: A07AX03

 

Intestinálny antibakteriálny liek pôsobiaci na princípe intraluminálneho kontaktu. Pôsobí baktericídne a bakteriostaticky na väčšinu črevných patogénov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Liek sa z GIT prakticky neresorbuje, 99 % podanej látky zostáva v čreve, 20 % sa vylučuje stolicou nezmenených, ostatné podlieha intraluminálnej chemickej zmene.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna perorálna dávka u myší (LD50) bola vyššia ako 4000 mg/kg. Žiadne symptómy toxicity a biochemických alebo histologických zmien sa nezaznamenali na potkanoch a opiciach užívajúcich perorálne 6 mesiacov dávku nifuroxazidu pohybujúcu sa medzi 1-100 násobkom dennej dávky človeka.

Väčšina 5-nitrofuránov vykazuje mutagénny vplyv na baktérie, ale veľmi slabý alebo žiadny mutagénny vplyv na eukaryotické bunky (vrátane cicavčích).

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát (E572), koloidný bezvodý oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460).

 

Spodná časť kapsuly:

Želatína, oxid titaničitý (E171), oxid železitý červený (E172), oranžová žlť (E110).

Vrchná časť kapsuly:

Chinolínová žlť (E104), želatína, oxid titaničitý (E171), oranžová žlť (E110).

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

Veľkosť balenia: 12, 28 tvrdých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

42/0522/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

14.12.2006/

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

November 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

ENDIEX cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al)

ENDIEX cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al)

Infekčné hnačky rôzneho pôvodu. V prípade, že hnačka trvá dlhšie než tri dni, u ľudí nad 70 rokov dlhšie ako 1 deň je vhodné vyhľadať lekára. Rovnako postupujte aj pri horúčke, výskyte krvi v stolici, vracaní alebo zníženej frekvencii močení. Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich zmenu biologickej rovnováhy črevnej flóry,kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop