Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Guttalax (gtt por 1x15 ml)  

Guttalax gtt por 1x15 ml

15440

Liek sa používa na liečenie zápchy. Jedná sa o lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré po bakteriálnom štiepení v hrubom čreve pôsobí na sliznicu hrubého čreva, a tak zvyšuje črevnú peristaltiku (vlnovitý pohyb stien čreva, ktorý vedie k vyprázdňovaciemu procesu).Viac detailov

3,05 € s DPH

3,05 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Guttalax

 

 

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

 

Natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg v 1 ml ( = v 15 kvapkách)

 

Pomocné látky: roztok sorbitolu 70 %.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. Lieková forma

 

Perorálne roztokové kvapky

 

 

 1. Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Guttalax sa používa na liečbu zápchy a iných stavov vyžadujúcich uľahčené vyprázdnenie obsahu čriev.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Pokiaľ lekár nepredpíše inak, odporúčané je nasledovné dávkovanie:

 

Dospelí a deti nad 10 rokov: 10 - 20 kvapiek večer (5 - 10 mg)

Deti 4 - 10 rokov: 5 - 10 kvapiek večer (2,5 - 5 mg)

 

Pre deti mladšie ako 4 roky je odporúčaná dávka 250 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti.

 

Guttalax sa musí užiť večer pred spaním, vyprázdnenie nastáva nasledujúci deň ráno.

 

 

4.3 Kontraindikácie

 

Guttalax je kontraindikovaný u pacientov s ileom, črevnou obštrukciou, akútnymi chirurgickými brušnými príhodami zahŕňajúcimi appendicitídu, akútnym zápalovým ochorením čriev a so závažnou bolesťou brucha spojenou s nauzeou a vracaním, čo môže naznačovať vyššie uvedené závažné stavy.

 

Guttalax je kontraindikovaný pri závažnej dehydratácii a u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok lieku.

 

V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré nemusia byť kompatibilné s pomocnými látkami lieku (pozri “Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní”) je podanie lieku kontraindikované.

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Podobne ako pri iných laxatívach, neodporúča sa užívať liek Guttalax bez prestávky každodenne alebo dlhodobo bez zistenia príčiny zápchy. Dlhodobé užívanie v nadmernom množstve môže spôsobiť porušenie rovnováhy elektrolytov a hypokaliémiu.

 

1 ml kvapiek obsahuje 0,45 g sorbitolu, čo je pri maximálnej odporúčanej dennej dávke 0,6 g sorbitolu pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

U pacientov, ktorí užívajú Guttalax sa zaznamenali závraty a/alebo synkopa. Dostupné údaje o týchto prípadoch naznačujú, že tieto príhody zodpovedajú defekačnej synkope (alebo synkope súvisiacej s tlakom pri vyprázdňovaní) alebo vazovagálnemu reflexu pri bolesti brucha spojenej so zápchou a nie nevyhnutne s podaním samotného pikosulfátu.

 

Deti nesmú užívať Guttalax bez lekárskeho odporúčania.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Podávanie zvýšených dávok Guttalaxu súčasne s diuretikami alebo kortikosteroidmi môže spôsobiť poruchu rovnováhy elektrolytov.

 

Nerovnováha elektrolytov môže mať za následok zvýšenú citlivosť na srdcové glykozidy.

 

Súčasné užívanie antibiotík môže znížiť laxatívny účinok Guttalaxu.

 

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaNie sú k dispozícii žiadne primerané a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien. Dlhodobé skúsenosti nepotvrdili výskyt nežiaducich alebo škodlivých účinkov počas gravidity.

Neexistuje dôkaz o tom, že sa Guttalax vylučuje do materského mlieka.

Napriek tomu, tak ako u iných liekov, Guttalax sa môže užívať počas gravidity a laktácie iba po konzultácii s lekárom.

Klinické údaje ukázali, že ani aktívny podiel pikosulfátu sodného (bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridil-2-metán) ani jeho glukoronidy sa nevylučujú do materského mlieka zdravých matiek počas laktácie.

Preto sa Guttalax môže bezpečne užívať počas laktácie.

Nevykonali sa žiadne štúdie ohľadom účinku na fertilitu u ľudí. Predklinické štúdie nepreukázali žiadny účinok na fertilitu (pozri časť 5.3).

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Avšak pacienti majú byť poučení, že v dôsledku vazovagálnej reakcie (napr. kŕče v oblasti brucha) sa u nich môže prejaviť závrat alebo synkopa. Ak sa u pacientov vyskytnú kŕče v oblasti brucha, majú sa vyhnúť potenciálne rizikovým prácam, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Frekvencie podľa konvencií MedDRA:

 

veľmi časté 1/10

časté 1/100 až <1/10

menej časté 1/1 000 až <1/100

zriedkavé 1/10 000 až <1/1 000

veľmi zriedkavé <1/10 000

neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov)

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka

Časté: kŕče v bruchu, bolesti brucha, pocit brušnej nepohody

Menej časté: vracanie, nevoľnosť

 

Poruchy nervového systému

Menej časté: závrat

Neznáme*: synkopa

 

Zdá sa, že závrat a synkopa, ktoré sa vyskytujú po užití pikosulfátu sodného, súvisia s vazovagálnou reakciou (napr. kŕče v oblasti brucha, vyprázdnenie čriev).

 

Poruchy imunitného systému

Neznáme*: hypersenzitivita vrátane angioneurotického edému a kožné reakcie

 

*Tieto nežiaduce účinky boli zaznamenané na základe skúseností po uvedení lieku na trh. S 95 %istotou nie je kategória frekvencie výskytu vyššia než menej častá, ale môže byť aj nižšia. Presné stanovenie frekvencie výskytu nie je možné, nakoľko sa nežiaduci účinok v databáze 1 020 pacientov v rámci klinickej štúdie nevyskytol.

 

4.9 Predávkovanie

 

Symptómy

Vysoké dávky môžu spôsobiť vodnatú stolicu (hnačka), kŕče v bruchu a klinicky závažné straty tekutín, draslíkových iónov a ostatných elektrolytov.

 

Okrem toho boli v súvislosti s podávaním Guttalaxu, v dávkach značne vyšších ako je odporúčané pri liečbe zápchy, hlásené prípady ischémie sliznice hrubého čreva.

 

Guttalax, môže podobne ako iné laxatíva, pri chronickom predávkovaní, spôsobiť prípady chronickej hnačky, bolesti v bruchu, hypokaliémie, sekundárneho hyperaldosteronizmu a obličkových kameňov. V súvislosti s chronickým podávaním vysokých dávok laxatív boli popísané prípady renálneho tubulárneho poškodenia, metabolickej alkalózy a svalovej slabosti ako následok hypokaliémie.

 

Liečba:

Po užití Guttalaxu absorpcia môže byť minimalizovaná alebo zamedzená vyvolaním vracania alebo výplachom žalúdka. Môže byť potrebné doplnenie tekutín a korekcia nerovnováhy elektrolytov. Toto je špeciálne dôležité pre starších ľudí a mladistvých.

 

Odporúča sa podávanie spazmolytík.

 

 1. Farmakologické vlastnosti

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:Laxatíva

ATC kód:A06AB08

 

Pikosulfát sodný, liečivo lieku Guttalax, je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré po bakteriálnom štiepení v hrubom čreve pôsobí na sliznicu hrubého čreva, a tak zvyšuje črevnú peristaltiku a podporuje nahromadenie vody a následkom toho elektrolytov v črevnom trakte.

To má za následok stimuláciu defekácie, zníženie prechodného času a zmäkčenie stolice.

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo perorálnom užití sa pikosulfát sodný dostane do hrubého čreva bez predchádzajúcej absorpcie. Nepodlieha tak enterohepatálnej cirkulácii. Aktívna laxatívna zlúčenina bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metán (BHPM)) je vytvorená bakteriálnym štiepením aktívnej formy v čreve. Čas od podania do vytvorenia aktívnej formy lieku je 6 až 12 hodín. Po perorálnom podaní sa len malé množstvo látky dostáva do systémového obehu.

Nie je priamy vzťah medzi laxatívnym účinkom a plazmatickou hladinou liečiva.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Pikosulfát sodný preukázal nízku akútnu toxicitu na laboratórnych zvieratách. Perorálne LD50 hodnoty boli > 17 g/kg (myš), > 16 g/kg (potkan) a > 6 g/kg (králik, pes). Hlavné znaky toxicity u myší a potkanov boli polydipsia, piloerekcia, hnačka, vracanie.

 

V štúdiách zameraných na subchronickú a chronickú toxicitu, trvajúcich 6 mesiacov na potkanoch

(do 100 mg/kg) a psoch (do 1000 mg/kg) s pikosulfátom sodným sa vyskytli hnačka a strata telesnej hmotnosti, pri podávaní dávok vyšších ako je 500 a 5000-násobok terapeutickej dávky u ľudí (na 50 kg základe). Ako následok vystavenia vysokým dávkam sa vyskytla atrofia gastrointestinálnej sliznice. Zmeny spojené s liečbou boli spôsobené chronickou iritáciou prepojenou s kachexiou. Všetky toxické vedľajšie účinky boli reverzibilné. Pikosulfát sodný nemal žiadny nežiaduci účinok na srdcovú frekvenciu potkanov, krvný tlak a dýchanie pri vedomí aj v priebehu anestézie.

 

Pikosulfát sodný nevykazoval žiadny genotoxický potenciál v baktériách a materských bunkách v podmienkach in vitro a in vivo. Nie sú dostupné chronické biologické štúdie na karcinogenitu u potkanov a myší.

 

Robili sa štúdie zamerané na účinok pikosulfátu sodného na teratogenitu (Segment II) u potkanov (1; 10; 1 000 a 10 000 mg/kg) a králikov (1;10 a 1 000 mg/kg) po podaní perorálnej dávky. Dávky toxické počas tehotenstva zapríčiňujúce závažnú hnačku súviseli s embryotoxicitou (zvýšenie skorej resorpcie) bez akýchkoľvek teratogénnych účinkov alebo nežiaducich účinkov na reprodukčné schopnosti potomkov. Plodnosť a celkový embryonálny vývoj (Segment I) a peri- a postnatálny vývoj (Segment III) u potkanov nebol poškodený perorálnymi dávkami 1, 10 a 100 mg/kg.

 

Stručne povedané, vzhľadom na nízku biodostupnosť po perorálnom podaní, je akútna a chronická toxicita pikosulfátu sodného nízka.

 

 

 1. Farmaceutické informácie

 

  1. Zoznam pomocných látok

 

Natrii benzoas

Natrii citras dihydricus

Acidum citricum monohydricum

Sorbitolum 70 %

Aqua purificata

 

  1. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

 

  1. Čas použiteľnosti

3 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

  1. Druh obalu a obsah balenia

 

Priehľadná HDPE fľaška, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

 

Veľkosť balenia: 15 ml, 30 ml

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

 

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

 

 

 1. Registračné číslo

 

61/0699/94-S

 

 

 1. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

 

28.10.1994/ bez časového obmedzenia

 

 

 1. Dátum poslednej revízie textu

 

Marec 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Guttalax gtt por 1x15 ml

Guttalax gtt por 1x15 ml

Liek sa používa na liečenie zápchy. Jedná sa o lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré po bakteriálnom štiepení v hrubom čreve pôsobí na sliznicu hrubého čreva, a tak zvyšuje črevnú peristaltiku (vlnovitý pohyb stien čreva, ktorý vedie k vyprázdňovaciemu procesu).Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop