Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

CHOLAGOL (gtt por 1x10 ml)  

CHOLAGOL gtt por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)

00699

CHOLAGOL (gtt por 1x10 ml).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


2,10 € s DPH

1,75 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

CHOLAGOL

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Curcumae radicis pigmenta 0,0225 g, magnesii salicylas 0,18 g, menthae piperitae etheroleum 3,6 g, eucalypti etheroleum 1,926 g, frangulaemodinum 0,009 g v 10 ml.

1 ml lieku = 30 kvapiek.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálne roztokové kvapky.

Číra, červenožltá, slabo fluoreskujúca tekutina aromatickej vône.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

Cholelitiáza, chronická cholecystitída, stavy po operácii žlčových ciest s prejavmi dyspepsie, dyspeptické ťažkosti pri chronických hepatopatiách.

 

  1. Dávkovanie a spôsob podávania

5-10 kvapiek 3-krát denne. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup minimálne 5 hodín. Pri výrazných ťažkostiach (začínajúca biliárna kolika až 20 kvapiek jednorazovo.

Deťom od 12 rokov sa podávajú rovnaké dávky ako dospelým. U gerontologických pacientov je zvýšené riziko prejavov toxicity lieku v dôsledku znížených renálnych funkcií. Preto sa odporúča podávanie nižších dávok. Dávky by sa mali redukovať i u pacientov s renálnou insuficienciou.

Nakvapkať na cukor a užiť asi 1/2 hodiny pred jedlom. Pri zhoršenej žalúdkovej tolerancii je možné užívať počas jedla alebo po jedle.

 

  1. Kontraindikácie

Liek sa nesmie podávať počas ťarchavosti (najmä v 1. a 3. trimestri, pri dojčení, u pacientov s ťažkým poškodením obličiek, u pacientov s akútnymi zápalmi v hepatobiliárnej oblasti a u detí do 12 rokov. Liek sa nesmie taktiež podávať pri precitlivenosti na liečivá alebo ktorúkoľvek pomocnú látku.

 

4.4. Špeciálne upozornenia

Salicyláty môžu u detí vyvolať Reyov syndróm, charakterizovaný encefalopatiou a tukovou degeneráciou pečene. Najviac náchylné sú deti vo veku do 12 rokov s akútnym vírusovým ochorením, sprevádzaným vysokými teplotami (napr. ovčie kiahne, chrípka). Z tohto dôvodu sa Cholagol nesmie podávať deťom do 12 rokov.

U pacientov s renálnou insuficienciou je riziko hypermagnezémie, preto sa odporúča monitorovanie hladín horčíka v krvi.

Liek obsahuje 11,4 % obj. etanolu. Každá dávka obsahuje do 0,04 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre deti a ťarchavé ženy. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

 

 

 

 

  1. Liekové a iné interakcie

Interakcie nie sú dosiaľ známe.

 

  1. Používanie v gravidite a počas laktácie

Gravidita

Skúsenosti s podávaním Cholagolu počas gravidity nie sú. O salicylane horečnatom, ktorý sa nachádza v lieku, je však známe, že prechádza placentárnou bariérou a môže spôsobiť poškodenie plodu. U zvierat, ktorým podávali salicyláty v 1. trimestri gravidity, boli zaznamenané defekty plodu, zahrňujúce fisúry chrbtice alebo lebky, rozštepy tváre, malformácie orgánov, CNS alebo kostry (predovšetkým stavcov a rebier).

Dlhodobé podávanie salicylátov v 3. trimestri môže predĺžiť gestáciu a tým zvýšiť riziko spojené s prenosením dieťaťa (poškodenie plodu alebo smrť zapríčinené nedostatočnou funkciou placenty pri predĺženej gestácii) i riziko prenatálnej hemorágie matiek. Užívanie salicylátov počas posledných 2 týždňov gravidity môže viesť k hemorágii u plodu alebo novorodenca. Ďalej môže dôjsť ku konstrikcii alebo predčasnému uzavretiu ductus arteriosus, vedúcemu k pulmonárnej hypertenzii a srdcovému zlyhaniu u novorodencov. Dlhodobé užívanie salicylátov v pokročilom štádiu gravidity môže spôsobiť predĺženie prvej pôrodnej fázy (t. j. pôrodných sťahov) a komplikáciu pri poslednej fáze pôrodu, spočívajúcej v krvácaní plodu alebo matky.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebná opatrnosť pri použití lieku počas gravidity, najmä v prvom a treťom trimestri.

 

Laktácia

Salicylan horečnatý prechádza do materského mlieka. Preto sa Cholagol nesmie užívať v období laktácie.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Cholagolnemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Pri odporučenom dávkovaní sa liek zvyčajne dobre znáša. Ojedinele bola pozorovaná žalúdková intolerancia (rihanie, nauzea, pyróza.

 

4.9. Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním liekom Cholagol nie sú. V literatúre sú zaznamenané len symptómy predávkovania salicylátmi. Pri opakovanom podávaní vysokých dávok salicylátov môže dôjsť k salicylizmu, ktorý sa prejavuje závratmi, tinitom, potením, nauzeou až vracaním, bolesťami hlavy a zmätenosťou. Tieto príznaky zvyčajne zmiznú po redukcii dávok. Pri náhodnom užití väčšieho množstva lieku dochádza k  otrave s  týmito príznakmi: hyperventilácia, horúčka, nepokoj, ketóza, respiračná alkalóza a metabolická acidóza. Depresia centrálneho nervového systému môže viesť ku kóme (kardiovaskulárny kolaps, respiračné zlyhanie.

 

Liečba predávkovania salicylátmi

Najprv sa odporúča vyvolať vracanie alebo urobiť výplach žalúdka. Zbytkové množstvo salicylátov je možné odstrániť pomocou aktívneho uhlia. Ďalej je nutné sledovať a prípadne podporiť vitálne funkcie, upraviť hyperpyrexiu, hypokalémiu, acidózu a dehydratáciu. Z plazmy je možné salicyláty eliminovať alkalickou diurézou, hemodialýzou alebo hemoperfúziou.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

 

 • Farmakoterapeutická skupina:

ATC: A05AX

Choleretikum, cholekinetikum.

 

 

 

 

 • Mechanizmus účinku:

Cholagolje viackomponentný preparát na prírodnej báze s účinkom choleretickým, cholekinetickým, antiflogistickým, dezinfekčným, spazmolytickým a mierne laxatívnym.

Na choleretickom účinku lieku sa podieľajú tieto zložky lieku: curcumae radicis pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylan horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná z čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Výrazný podiel na účinku lieku Cholagol majú antiflogisticky, prípadne dezinfekčne pôsobiace látky. Ide osalicylan horečnatý, eucalypti etheroleum obsahujúci cineol ako aktívnu zložku a menthae piperitae etheroleum. Silica z mäty piepornej má taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pribolestivých spazmoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov. Okrem uvedených účinkov má Cholagoli mierny laxatívny účinok, ktorý zaisťuje frangulaemodin. Frangulaemodin je aglykón antrachinónového glykozidu získaný z kôry krušiny jelšovej. Pôsobí ako stimulačné laxans.

 

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Je známa kinetika salicylátov po perorálnom podaní. Salicyláty podané perorálne sa rýchle a kompletne absorbujú z GIT-u. Potrava môže ovplyvniť rýchlosť absorpcie, nie absorbované množstvo. V krvi sa salicyláty viažu na albumín. Väzba na albumín je znížená pri zníženej plazmatickej koncentrácii albumínu, renálnej dysfunkcii a počas gravidity. Salicyláty sa hydrolyzujú v GIT-e, pečeni a v  krvi a ďalej sa metabolizujú v pečeni. Maximálne plazmatické koncentrácie po perorálnej aplikácii sa dosiahnu po 1-2 hodinách. Vylučujú sa prevažne renálnou cestou buď vo forme kyseliny salicylovej alebo ako konjugáty. Časť sa vylučuje i materským mliekom. Eliminácia sa vyznačuje interindividuálnou variabilitou.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

U salicylátov sú zatiaľ v literatúre zaznamenané iba ich teratogénne účinky (viď odsek 4.6.). Údaje o karcinogénnych a mutagénnych účinkoch lieku nie sú k dipozícii.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

  1. Zoznam pomocných látok

Ethanolum absolutum

Levomentholum

Olivae oleum virginale

 

  1. Inkompatibility

Fyzikálne ani chemické inkompatibility nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

 

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale, aby bol chránený pred svetlom. Chrániť pred chladom a mrazom.

 

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Sklenená fľaštička s kvapkovacou vložkou, uzáverom. Fľaštička s písomnou informáciou pre používateľa je vložená do skladačky.

Veľkosť balenia: 10 ml

 

  1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Liek je nutné pred užitím nakvapkať na kocku cukru.

Kvapkajte z fľaštičky vo zvislej polohe, hore dnom.

 

 

 

 

 

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva Czech Industries s.r.o..

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov

Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

43/0322/69-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie registrácie do: 30. 8. 2009

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

1.3.2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

CHOLAGOL gtt por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)

CHOLAGOL gtt por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)

CHOLAGOL (gtt por 1x10 ml).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop