Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

MAGNESII LACTICI tbl 50x 0,5g  

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex tbl 50x0,5 g (obal PE)

13700

Liek sa užíva v dávke 1 tableta 2-3x denne. Deťom dávkujeme 1/2-1 tabletu denne. Tablety je vhodné užívať medzi jedlami a mali by sa zapiť dostatočným množstvom vody (mliečne nápoje a minerálky nie sú vhodné).

Viac detailov

2,08 € s DPH

2,08 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

  1. NÁZOV LIEKU

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Magnéziové tablety 500 mg Galvex

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: dihydrát magnéziumlaktátu 500 mg čo zodpovedá 51 mg čistého horčíka v 1 tablete.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tableta.

Biela okrúhla tableta, hladkého neporušeného povrchu so skosenými hranami, bez škvŕn a zápachu.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Horčík sa používa ako doplnková liečba pri nedostatočnom prívode potravou (v gravidite, laktácii, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom dávení, dlhšietrvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku spazmom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, pri hypercholesterolémii, pri diabete, pri predráždenosti, pri zníženej schopnosti sústredenia, pri závratoch.

Podporná liečba kardiovaskulárnych ochorení (hypertenzia, stavy po infarkte myokardu), profylaxia premenštruačnej tenzie, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, v gynekológii pri eklampsii, pri niektorých poruchách imunity.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Ak lekár neurčí inak, dospelí obvykle užívajú 1 tabletu 2 až 3 krát denne, deti 1/2 až 1 tabletu denne, najlepšie medzi jedlom a zapiť dostatočným množstvom vody.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, hypermagneziémia, ťažká renálna insuficiencia a ťažké poruchy pečene a myasthenia gravis.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Neodporúča sa súčasne užívať iné lieky s obsahom minerálnych látok.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Lieky obsahujúce digoxín, dexametazon, nitrofurantoín, paracetamol, salicylany, fosfor, vápnik a železo znižujú vstrebávanie horčíka v čreve. Horčík spomaľuje vstrebávanie tetracyklínov. Pri súčasnom podávaní týchto liekov je nutné horčík podať najmenej v trojhodinovom odstupe.

Odporúča sa 2 hodiny pred a 2 hodiny po užití lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Liek môžu používať tehotné a dojčiace ženy na základe odporúčania lekára.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Zriedkavo (u ≥0,01 - <0,1 % osôb) sa môže objaviť nauzea, hnačky, celková slabosť, hypotenzia, poruchy srdcovej činnosti.

 

4.9 Predávkovanie

 

Výrazné predávkovanie vedie k prejavom hypermagneziémie. U pacientov s normálnymi renálnymi funkciami môže byť pozorovaná asystólia, bradykardia, hypotenzia. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže objaviť dvojité videnie, zvýšenie alebo zníženie dráždivosti, dýchacie potiaže.

V prípade predávkovania je nutné liek ihneď vysadiť.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: soli a ióny na perorálnu aplikáciu.

ATC kód: A12CCO6 - minerálne doplnky – magnézium, magnéziumlaktát

 

Magnézium je katión s prevažne intracelulárnou lokalizáciou, znižuje nervovú dráždivosť a spomaľuje nervosvalový prevod. Zasahuje do viac ako 300 enzymatických reakcií. K nešpecifickým klinickým prejavom hypomagnezémie patrí tras, svalová slabosť, ataxia, tetanické kŕče, hyperreflexia (psychické poruchy (zvýšená irritabilita alebo insomnia), nepravidelnosť srdcového rytmu s extrasystolami alebo tachykardiou, poruchy GIT s hnačkami.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Po perorálnej aplikácii sa v tenkom čreve absorbuje asi 40 % horčíka. Približne 30 % horčíka je viazané na bunkové bielkoviny a na energetické fosfáty. Horčík sa ukladá v kostiach, kostrovom svalstve, obličkách, pečeni a v srdcovom svale. Vylučuje sa močom a stolicou.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Štúdie s liekom neboli vykonané.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Ryžový škrob, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, povidón K 29/32

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

4 roky (pre PE obal – balenie 50 ks a 100 ks, pre PP obal – klinické balenie 600 ks a 1200 ks)

2 roky (pre PVC/PVDC/ALU blister – balenie 80 ks)

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte v dobre uzatvorenom pôvodnom obale na ochranu pred slnečným svetlom a vlhkosťou, pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

  1. polyetylénový téglik so štítkom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka

obsah balenia: 50 tabliet, 100 tabliet

  1. polypropylénový téglik so štítkom

obsah balenia: 600 tabliet a 1 200 tabliet - klinické balenia

  1. PVC/PVDC/ALU blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka

obsah balenia: 80 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: 048/415 4615

Fax: 048/472 6911

e-mail: info@galvex.sk

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

39/0723/95-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 21.11.1995

Dátum posledného predĺženia: 15.08.2008/ bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Máj 2013

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex tbl 50x0,5 g (obal PE)

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex tbl 50x0,5 g (obal PE)

Liek sa užíva v dávke 1 tableta 2-3x denne. Deťom dávkujeme 1/2-1 tabletu denne. Tablety je vhodné užívať medzi jedlami a mali by sa zapiť dostatočným množstvom vody (mliečne nápoje a minerálky nie sú vhodné).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop