Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

ZODAC tbl 7x 10mg  

ZODAC tbl flm 7x10 mg (blis. PVC/Al)

05476

ZODAC tbl 7x 10mg.

Viac detailov

4,50 € s DPH

4,09 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ZODAC

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

1 filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.

Pomocné látky: 1 filmom obalená tableta obsahuje 73,40 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Dospelým a deťom vo veku 6 rokov a starším:

- cetirizín je indikovaný na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej rinitídy;

- cetirizín je tiež indikovaný na zmiernenie prejavov chronickej idiopatickej urtikárie.

 

  1. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 5 mg 2-krát denne (polovica tablety 2-krát denne).

 

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 10 mg 1-krát denne (1 tableta).

 

Tablety sa prehĺtajú a zapíjajú pohárom vody.

 

Starší pacienti: zatiaľ sa nepreukázala potreba znížiť dávku u starších pacientov za predpokladu normálnej funkcie obličiek.

 

Pacienti so stredným až závažným stupňom poruchy funkcie obličiek: neexistujú údaje dokumentujúce pomer účinnosť/bezpečnosť u pacientov s poruchami funkcie obličiek. Vzhľadom k tomu, že cetirizín sa vylučuje hlavne močom (pozri časť 5.2), môže sa použiť v prípade, že neexistuje iná alternatíva liečby. Intervaly dávkovania sa majú prispôsobiť individuálne podľa funkcie obličiek. Prezrite si, prosím, nasledovnú tabuľku a dávkovanie prispôsobte podľa uvedených informácií. Aby sa táto tabuľka dala využiť, treba vykonať odhad klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) možno odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu (mg/dl) s pomocou nasledovného vzorca:

 

 

(x 0,85 pre ženy)

 

Prispôsobenie dávkovania dospelým pacientom s poškodenou funkciou obličiek

 

Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

80

10 mg raz denne

Mierna porucha

50 - 79

10 mg raz denne

Stredná porucha

30 - 49

5 mg raz denne

Závažná porucha

< 30

5 mg raz za 2 dni

Konečné štádium ochorenia obličiek - pacienti podstupujúci dialýzu

< 10

kontraindikované

 

U detských pacientov trpiacich poruchou obličiek je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

 

Pacienti s poškodením pečene: u pacientov trpiacich iba poškodením pečene nie je nutná úprava dávkovania.

 

Pacienti s poškodením pečene a poruchou obličiek: odporúča sa prispôsobenie dávkovania (pozri vyššie Pacienti so stredným až závažným stupňom poruchy funkcie obličiek).

 

  1. Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivo, na niektorú z pomocných látok, na hydroxyzín alebo akýkoľvek derivát piperazínu.

 

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menším než 10 ml/min.

 

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo- galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať filmom obalené tablety cetirizínu.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pri liečebných dávkach sa nedokázali žiadne klinicky významné interakcie s alkoholom (pri hladine alkoholu v krvi 0,5 g/l). Ak však pacient súbežne užíva alkohol, odporúča sa opatrnosť.

 

Opatrnosť sa odporúča u pacientov s epilepsiou a u pacientov s rizikom výskytu kŕčov.

 

Použitie filmom obalených tabliet sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma nedovoľuje vhodnú úpravu dávky.

 

  1. Liekové a iné interakcie

 

Vzhľadom na farmakokinetický a farmakodynamický profil a profil znášanlivosti cetirizínu sa neočakávajú interakcie s týmto antihistaminikom. V uskutočnených štúdiách liekových interakcií neboli aktuálne popísané farmakodynamické ani významné farmakokinetické interakcie, obzvlášť s pseudoefedrínom alebo teofylínom (400 mg/deň).

 

Príjem potravy neznižuje mieru absorpcie cetirizínu, ale dochádza k zníženiu rýchlosti absorpcie.

 

  1. Gravidita a laktácia

 

K dispozícii sú veľmi obmedzené poznatky o užívaní cetirizínu v gravidite. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní lieku tehotným alebo dojčiacim ženám, pretože cetirizín prechádza do materského mlieka.

 

 

  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Objektívne meranie schopnosti viesť vozidlá, latencie spánku a výkonnosti pri montážnej linke pri odporúčanej dávke 10 mg nepreukázalo žiadne klinicky relevantné účinky.

Pacienti, ktorí sa pripravujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa na potenciálne nebezpečných činnostiach alebo obsluhovať stroje, by nemali prekračovať odporúčanú dávku a mali by zohľadniť reakcie svojho organizmu na daný liek. U týchto citlivých pacientov môže súbežné požívanie alkoholu alebo užívanie iných látok tlmiacich CNS vyvolať ďalšie zníženie bdelosti a zníženie výkonnosti.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Klinické štúdie ukázali, že pri odporúčanom dávkovaní má cetirizín mierne nežiaduce účinky na CNS, vrátane ospalosti, únavy, závratu a bolesti hlavy. V niektorých prípadoch sa hlásila paradoxná stimulácia CNS.

 

Napriek tomu, že cetirizín je selektívny antagonista periférnych H1 receptorov a nevykazuje relatívne anticholinergné pôsobenie, hlásili sa ojedinelé prípady ťažkostí s močením, poruchy akomodácie oka a pocit sucha v ústach.

 

Ďalej sa hlásili prípady abnormálnej funkcie pečene so zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov, sprevádzané zvýšenou hladinou bilirubínu. Tieto príznaky po ukončení liečby cetirizínom zväčša odzneli.

 

Klinické štúdie

 

Dvojito-zaslepené kontrolované klinické alebo farmakoklinické štúdie porovnávajúce cetirizín s placebom alebo inými antihistaminikami v odporúčanej dávke (10 mg denne u cetirizínu), z ktorých sú k dispozícii kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahŕňali vyše 3 200 pacientov, ktorým podávali cetirizín.

Z tohto súboru sa pri dávke cetirizínu 10 mg v štúdiách kontrolovaných placebom hlásili tieto nežiaduce účinky s mierou výskytu 1,0 % a viac:

 

Nežiaduci účinok

(WHO-ART)

Cetirizín 10 mg

(n = 3 260)

Placebo

(n = 3 061)

Telo ako celok - celkové ochorenia

Únava

 

1,63 %

 

0,95 %

Poruchy centrálnej a periférnej nervovej sústavy

Závraty

Bolesť hlavy

 

 

1,10 %

7,42 %

 

 

0,98 %

8,07 %

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

Sucho v ústach

Nevoľnosť

 

0,98 %

2,09 %

1,07 %

 

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psychiatrické poruchy a ochorenia

Ospalosť

 

9,63 %

 

5,00 %

Ochorenia dýchacej sústavy
Zápal hltanu

 

1,29 %

 

1,34 %

 

Napriek tomu, že ospalosť bola štatisticky častejšia než v skupine s placebom, zväčša išlo o prípady miernej až strednej ospalosti. Objektívne testy dokázané inými štúdiami ukázali, že zvyčajné každodenné činnosti pri odporúčanej dávke u zdravých mladých dobrovoľníkov nie sú ovplyvnené.

 

Nežiaduce účinky s mierou výskytu 1 % alebo viac u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov, vrátane klinických alebo farmakoklinických štúdií kontrolovaných placebom, sú:

 

Nežiaduca reakcia na liek

(WHO-ART)

Cetirizín 10 mg

(n = 1 656)

Placebo

(n = 1 294)

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Hnačka

 

1,0 %

 

0,6 %

Psychiatrické poruchy a ochorenia

Ospalosť

 

1,8 %

 

1,4 %

Ochorenia dýchacej sústavy

Nádcha

 

1,4 %

 

1,1 %

Telo ako celok - celkové ochorenia

Únava

 

1,0 %

 

0,3 %

 

Post-marketingové skúsenosti

 

Popri nežiaducich účinkoch hlásených počas klinických štúdií a uvedených vyššie sa v rámci post- marketingových skúseností (po uvedení lieku na trh) hlásili nasledovné ojedinelé nežiaduce reakcie. Pre tieto menej často hlásené nežiaduce účinky je ich odhadovaný výskyt (menej časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, veľmi zriedkavé: < 1/10 000) založený na post- marketingovej skúsenosti.

 

Ochorenia krvi a lymfatického systému:

veľmi zriedkavé: trombocytopénia.

 

Poruchy imunitného systému:

zriedkavé: hypersenzitivita;

veľmi zriedkavé: anafylaktický šok.

 

Psychiatrické poruchy a ochorenia:

menej časté: agitovanosť;

zriedkavé: agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, nespavosť;

veľmi zriedkavé: tiky.

 

Poruchy nervového systému:

menej časté: parestézia;

zriedkavé: kŕče, poruchy pohybu;

veľmi zriedkavé: porucha chuti, synkopa, tras, dystónia, dyskinézia.

 

Ochorenia oka:

veľmi zriedkavé: poruchy akomodácie šošovky, neostré/rozmazané videnie, mimovoľné cirkulárne pohyby očnej gule.

 

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:

zriedkavé: tachykardia.

 

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

menej časté: hnačka.

 

Ochorenia pečene a žlčových ciest:

zriedkavé: abnormálna funkcia pečene (zvýšené transaminázy, alkalická fosfatáza, γ-GT a bilirubín).

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

menej časté: pruritus, vyrážka

zriedkavé: urtikária;

veľmi zriedkavé: angioneurotický edém, lokalizované kožné erupcie.

 

Poruchy obličiek a močových ciest:

veľmi zriedkavé: ťažkosti s močením, enuréza.

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

menej časté: asténia, nevoľnosť;

zriedkavé: edém.

 

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:

zriedkavé: prírastok hmotnosti.

 

4.9 Predávkovanie

 

Symptómy

Symptómy pozorované po predávkovaní cetirizínom sú spojené predovšetkým s účinkami CNS alebo s javmi, ktoré by mohli naznačovať anticholinergný účinok.

Nežiaduce udalosti hlásené po požití minimálne 5 odporúčaných denných dávok sú: zmätenosť, hnačka, závraty, únava, bolesť hlavy, nevoľnosť, rozšírenie zreničky, svrbenie, nepokoj, sedácia, ospalosť, stupor, tachykardia, tras a zadržiavanie moču.

 

Opatrenia

Nie je známe žiadne špecifické antidotum cetirizínu.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba.

Odporúča sa zvážiť výplach žalúdka čo najskôr po užití lieku.

Cetirizín nie je účinne odstránený dialýzou.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:Deriváty piperazínu

ATC kód: R06AE07

 

Cetirizín, ľudský metabolit hydroxyzínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1 receptorov. Štúdie viazania receptorov in vitro nedokázali žiadnu inú merateľnú afinitu pre iné ako H1 receptory.

 

Okrem jeho anti-H1 účinkov sa u cetirizínu tiež dokázalo antialergické pôsobenie: pri dávke 10 mg jedenkrát alebo dvakrát denne inhibuje neskorú fázu prieniku eozinofilov do pokožky a spojovky atopických pacientov vystavených pôsobeniu antigénov.

 

Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch ukazujú, že cetirizín v dávkach 5 a 10 mg silne inhibuje „wheal and flare“ reakciu vyvolanú veľmi vysokými koncentráciami histamínu v pokožke, avšak vzťah k účinnosti nebol stanovený.

Štúdia s deťmi vo veku od 5 do 12 rokov, trvajúca 35 dní, nezistila žiadnu toleranciu na antihistamínový účinok cetirizínu (inhibícia „wheal and flare“). Po ukončení liečby s opakovaným podávaním cetirizínu pokožka obnoví svoju normálnu reaktivitu na histamín v priebehu 3 dní.

 

Počas šesťtýždňovej štúdie kontrolovanej placebom, na ktorej sa zúčastnilo 186 pacientov s alergickou nádchou a súčasne s miernou až stredne závažnou astmou, dávka 10 mg cetirizínu jedenkrát denne viedla k zlepšeniu symptómov nádchy a neovplyvnila pľúcne funkcie. Táto štúdia podporuje bezpečnosť podávania cetirizínu alergickým pacientom s miernou až stredne závažnou astmou.

 

V placebom kontrolovanej štúdii cetirizín podávaný vo vysokých denných dávkach 60 mg počas 7 dní nespôsobil žiadne štatisticky významné predĺženie QT intervalu.

 

Pri odporúčanom dávkovaní cetirizín preukázal zlepšenie kvality života pacientov s celoročnou alebo sezónnou alergickou rinitídou.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave je približne 300 ng/ml a dosiahne sa za 1,0 ± 0,5 h. U cetirizínu sa po denných dávkach 10 mg počas 10 dní nepozorovala akumulácia. Rozloženie farmakokinetických parametrov, ako je maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a plocha pod krivkou (AUC) je u ľudských dobrovoľníkov unimodálne.

Príjmom potravy sa neznižuje miera absorpcie cetirizínu, ale dochádza k zníženiu rýchlosti absorpcie. Biologická dostupnosť cetirizínu je porovnateľná ako v prípade podania cetirizínu vo forme roztoku, kapsúl alebo tabliet.

 

Zdanlivý distribučný objem je 0,50 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je 93 ± 0,3 %. Cetirizín neovplyvňuje väzbu warfarínu na plazmatické bielkoviny.

 

Pri prvom prechode („first-pass“) pečeňou cetirizín neprechádza extenzívnym metabolizmom. Približne dve tretiny dávky sa bez zmeny vylučujú močom. Biologický polčas je približne 10 hodín.

 

Cetirizín vykazuje v rozsahu 5 až 60 mg lineárnu kinetiku.

 

Osobitné skupiny populácie

 

Starší pacienti: Po podaní jedinej dávky 10 mg perorálne u 16 starších pacientov v porovnaní s normálnymi pacientmi došlo k zvýšeniu polčasu približne o 50 % a klírens klesol o 40 %. Zdá sa, že pokles klírensu cetirizínu u týchto dobrovoľníkov vyššieho veku súvisel s ich zníženou funkciou obličiek.

 

Deti, dojčatá a batoľatá : U detí vo veku od 6 do 12 rokov bol biologický polčas cetirizínu asi 6 hodín a u detí vo veku od 2 do 6 rokov 5 hodín. U dojčiat a batoliat vo veku od 6 do 24 mesiacov je znížený na 3,1 hodiny.

 

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek: Farmakokinetika lieku u pacientov s miernou poruchou obličiek (klírens kreatinínu vyšší než 40 ml/min) bola podobná ako u zdravých dobrovoľníkov. U pacientov so stredne závažnou poruchou obličiek v porovnaní s normálnymi dobrovoľníkmi došlo k trojnásobnému zvýšeniu biologického polčasu a k 70 % zníženiu klírensu.

Pacienti na hemodialýze (klírens kreatinínu nižší než 7 ml/min), ktorým sa perorálne podala jednorazová dávka 10 mg, mali v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi trojnásobné predĺženie biologického polčasu a 70 % zníženie klírensu. Stupeň odstránenia cetirizínu hemodialýzou bol nízky. U pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením obličiek je nutné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).

 

Pacienti s poškodením pečene: U pacientov s chronickými chorobami pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorým sa podalo 10 alebo 20 mg cetirizínu jednorazovo, v porovnaní so zdravými jedincami došlo k 50 % predĺženiu biologického polčasu a k 40 % zníženiu klírensu.

Úprava dávkovania je nevyhnutná iba u pacientov s poškodením pečene, ktorí majú súčasne aj poruchu funkcie obličiek.

 

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Lactosum monohydricum, maydis amylum, povidonum, magnesii stearas,

hydroxypropylmethylcellulosum, macrogolum, talcum, titanii dioxidum, simethiconi emulsio SE4

 

  1. Inkompatibility

 

Žiadne.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

 

  1. Druh obalu a obsah balenia

 

Obal: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Balenie:

5 alebo 7 filmom obalených tabliet (VP)

10, 30, 60, 90 alebo 100 filmom obalených tabliet (Rp)

 

  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

24/0227/99-S

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

04.01.2000/

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Január 2010

 

 

 

 

 

Napíšte svoj názor

ZODAC tbl flm 7x10 mg (blis. PVC/Al)

ZODAC tbl flm 7x10 mg (blis. PVC/Al)

ZODAC tbl 7x 10mg.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (16)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop