Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Výpredaj PSILO-BALSAM gel 20g  

PSILO-BALSAM gel der 1x20 g

87123

PSILO-BALSAM gel 20g.

Viac detailov

4,60 € s DPH

4,18 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Psilo-Balsam

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivo: 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOV Á FORMA

 

Dermálny gél

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

 

Liek je indikovaný na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Len na lokálne použitie.

 

Psilo-Balsam sa nemá používať častejšie než 3 až 4-krát denne.

 

Dospelí a deti staršie ako 2 roky.

Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne sa má rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.

 

4.3. Kontraindikácie

 

  • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

  • Použitie na rozsiahle povrchy tela.

  • Kombinácia s akýmikoľvek inými liekmi, ktoré obsahujú difenhydramín.

  • Deti mladšie ako 2 roky.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Psilo-Balsam sa nemá nanášať na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.

Ak sa symptómy zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, pacient má vyhľadať lekára.

 

 

 

 

 

4.5. Liekové a iné interakcie

 

Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku difenhydramíniumchloridu. Preto sa Psilo-Balsam nemá používať počas gravidity a dojčenia.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viest' vozidlá a obsluhovať stroje

 

Doposiaľ nie dostupné žiadne známe účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

 

V tejto časti sú frekvencie nežiaducich účinkov definované nasledovne: Veľmi časté (³1/10), časté (³1/100 až <1/10), menej časté (³1/1 000 až <1/100), zriedkavé (³1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída).

 

V prípade výskytu neželaných kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) sa má nanášanie Psilo-Balsamu ukončiť a okamžite sa má vyhľadať lekár.

 

4.9. Predávkovanie

 

Doposiaľ sa nehlásili žiadne prípady intoxikácie alebo predávkovania Psilo-Balsamom.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNosti

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Antialergikum a antihistaminikum.

ATC kód: DO4AA32

 

Liečivo lieku Psilo-Balsam je difenhydramíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie difenhydramíniumchloridu má antihistaminické ako aj lokálne anestetické účinky. Ak sa používa na liečbu pruritu, difenhydramíniumchlorid znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu. Predpokladá sa priame pôsobenie na periférne receptory.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Antihistanímy prenikajú neporušeniu aj porušenou pokožkou v dôsledku funkcie ich molekulárnej štruktúry. Difenhydramíniumchlorid sa takmer úplne metabolizuje v pečeni, kde sa najprv dealkyluje na mono- a didemetylfenhydramín a potom sa oxiduje na difenylmetoxyacetát. Tento metabolit sa vylučuje viazaný pravdepodobne na glycín a glutamín.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Toxikologické údaje pri lokálnej aplikácii liečiva nie sú dostupné. Akútna toxická dávka perorálneho difenhydramíniumchloridu u ľudí je 5 mg/kg.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

 

Cetylpyridinii chloridum monohydricum, glyceromacrogoli 300 octanodecanoas, acidum polyacrylicum, trometamolum, aqua purificata.

 

6.2. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu (tuby): 1 rok.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Obal: AI tuba, PE uzáver, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20 g a 50 g.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymipožiadavkami.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

D-61118 Bad Vilbel, Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

24/0066/97-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

25.2.1997 /

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Október 2011

Napíšte svoj názor

PSILO-BALSAM gel der 1x20 g

PSILO-BALSAM gel der 1x20 g

PSILO-BALSAM gel 20g.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (16)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop