Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

ESCAPELLE tbl 1x 1.5mg  

ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg

40596

Dostupná v lekárni bez receptu.
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták.
O najvhodnejšom použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Viac detailov

22,20 € s DPH

20,18 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

  1. Názov lieku

 

ESCAPELLE

1500 mikrogramov tableta

 

 

  1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Každá tableta obsahuje 1500 mikrogramov levonorgestrelu.

 

Pomocná látka so známym účinkom: 142,5 mg monohydrátu laktózy.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. Lieková forma

 

Tableta

 

Takmer biele ploché okrúhle tablety s priemerom asi 8 mm a s odtlačkom označenia „GOO“ na jednej strane.

 

 

  1. Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Postkoitálne kontraceptívum, ktoré sa použije do 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní kontraceptívnej metódy.

Levonorgestrel sa neodporúča používať u mladých žien do 16 rokov bez lekárskeho dohľadu.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Na perorálne podanie:

Tableta sa má užiť čo najskôr, pokiaľ možno do 12 hodín, a nie neskôr ako 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku (pozri časť 5.1).

 

Ak pacientka vracia v priebehu troch hodín od užitia tablety, má sa ihneď užiť ďalšia tableta.

 

Escapelle možno použiť v každom období menštruačného cyklu s výnimkou oneskorenia menštruačného krvácania.

Po užití postkoitálneho kontraceptíva sa odporúča používať lokálnu bariérovú metódu kontracepcie (napr. kondóm, vaginálny pesar, spermicídy, cervikálny pesar) až do začiatku nasledujúceho menštruačného krvácania. Užitie levonorgestrelu nie je kontraindikáciou pre pokračovanie v pravidelnej hormonálnej kontracepcii.

 

Deti a dospievajúci:

Escapelle sa neodporúča používať u detí.

U dievčat vo veku do 16 rokov sú k dispozícii iba veľmi obmedzené údaje.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Postkoitálne kontraceptívum je príležitostnou metódou určenou na núdzové použitie. V žiadnom prípade nenahrádza pravidelné kontraceptívne metódy.

Postkoitálne kontraceptívum nemusí vždy zabrániť otehotneniu. Ak čas nechráneného pohlavného styku nie je istý alebo ak žena mala nechránený pohlavný styk skôr ako pred 72 hodinami, môže v priebehu daného menštruačného cyklu dôjsť k otehotneniu. Preto liečba levonorgestrelom po nasledujúcom nechránenom pohlavnom styku môže byť v prevencii pred otehotnením neúspešná. Ak sa menštruačné krvácanie omešká o viac ako 5 dní alebo ak sa v očakávanom čase cyklu objaví abnormálne krvácanie, prípadne ak je podozrenie na tehotenstvo z akéhokoľvek iného dôvodu, musí sa vylúčiť gravidita. Ak po liečbe levonorgestrelom pacientka otehotnie, má sa zvážiť možnosť ektopickej gravidity. Absolútne riziko ektopickej gravidity je pravdepodobne nízke, keďže levonorgestrel zabraňuje ovulácii a oplodneniu. Ektopická gravidita môže pretrvávať aj napriek výskytu uterinného krvácania.

Preto sa levonorgestrel neodporúča u pacientok s rizikom ektopickej gravidity (salpingitída alebo ektopická gravidita v anamnéze).

 

Levonorgestrel sa neodporúča užívať u pacientok s ťažkou hepatálnou dysfunkciou.

Ťažké malabsorpčné syndrómy, ako je napr. Crohnova choroba, môžu znížiť účinnosť levonorgestrelu.

 

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

 

Po užití levonorgestrelu je menštruačné krvácanie zvyčajne normálne a objavuje sa v očakávanom čase. Niekedy sa môže objaviť o niekoľko dní skôr alebo neskôr. Na základe lekárskeho vyšetrenia sa ženám odporúča začať používať pravidelnú kontracepciu alebo upraviť jej metódu. V prípade, že sa počas najbližšej prestávky v užívaní pravidelnej hormonálnej kontracepcie po užití levonorgestrelu nedostaví menštruačné krvácanie, treba vylúčiť graviditu.

Opakované podávanie počas jedného menštruačného cyklu sa neodporúča vzhľadom na možnosť narušenia cyklu.

Levonorgestrel nie je taký účinný ako konvenčné pravidelné kontraceptívne metódy a je vhodný iba pre urgentné riešenie. Ženám, ktoré opakovane užívajú postkoitálne kontraceptíva, sa má poradiť, aby zvážili dlhodobé metódy kontracepcie.

Použitie postkoitálneho kontraceptíva nenahrádza nevyhnutné opatrenia voči pohlavne prenosným chorobám.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Súčasné užívanie induktorov pečeňových enzýmov urýchľuje metabolizmus levonorgestrelu.

Medzi lieky, o ktorých sa predpokladá, že môžu zoslabovať účinnosť levonorgestrelu, patria barbituráty (vrátane primidónu), fenytoín, karbamazepín, rastlinné prípravky obsahujúce Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), rifampicín, ritonavir, rifabutín, grizeofulvín. Lieky obsahujúce levonorgestrel môžu zvýšiť riziko toxicity cyklosporínu vzhľadom na možnú inhibíciu metabolizmu cyklosporínu.

 

Ženy, ktoré užívajú tieto lieky, sa majú poradiť so svojím lekárom.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

Levonorgestrel sa nesmie podávať tehotným ženám. Nepreruší graviditu. V prípade pokračujúceho tehotenstva obmedzené epidemiologické údaje nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky na plod, ale nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o možných dôsledkoch v prípade užitia dávok vyšších ako 1,5 mg levonorgestrelu (pozri časť 5.3).

 

Laktácia

Levonorgestrel sa vylučuje do materského mlieka. Potenciálnu expozíciu dieťaťa levonorgestrelu možno znížiť, ak dojčiaca žena užije tabletu ihneď po dojčení a dojčenie po podaní levonorgestrelu preruší aspoň na 8 hodín.

 

Fertilita

Levonorgestrel zvyšuje možnosť porúch cyklu, ktoré niekedy môžu viesť k skoršiemu alebo neskoršiemu dátumu ovulácie. Tieto zmeny môžu mať za následok modifikované obdobie fertility, avšak z dlhodobého hľadiska nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola nevoľnosť.

 

Trieda orgánových systémov MedDRA 14.1

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov

Veľmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100 až < 1/10)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Bolesť v podbrušku

Hnačka

Vracanie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Krvácanie nesúvisiace s menštruáciou*

Meškanie menštruácie viac ako 7 dní**

Nepravidelná menštruácia

Napätie v prsníkoch

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Únava

 

 

*Charakter krvácania sa môže dočasne narušiť, ale väčšina žien bude mať nasledujúcu menštruáciu v rozmedzí 5-7 dní od očakávaného času.

**Ak sa oneskorí nástup menštruácie o viac ako 5 dní, má sa vylúčiť možná gravidita.

 

Okrem toho z postmarketingového sledovania boli hlásené tieto nežiaduce účinky:

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): abdominálna bolesť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): vyrážka, žihľavka, svrbenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé (<1/10000): panvová bolesť, dysmenorea

Celkové poruchy a reakcie vmieste podania

Veľmi zriedkavé (<1/10000):opuch tváre

 

4.9 Predávkovanie

 

Po akútnom požití veľkých dávok perorálnych kontraceptív neboli hlásené závažné nežiaduce účinky. Predávkovanie môže zapríčiniť nauzeu a môže sa objaviť krvácanie z vynechania lieku. Neexistuje špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická.

 

 

  1. Farmakologické vlastnosti

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, postkoitálne kontraceptíva, ATC kód: G03AD01

 

Presný spôsob účinku levonorgestrelu ako postkoitálneho kontraceptíva nie je známy.

Pri odporúčanom dávkovaní sa predpokladá, že levonorgestrel pôsobí hlavne prostredníctvom zabránenia ovulácie a oplodnenia, ak sa pohlavný styk uskutočnil v predovulačnej fáze, kedy je pravdepodobnosť oplodnenia najvyššia. Levonorgestrel nie je účinný, pokiaľ sa proces implantácie už začal.

 

Účinnosť:

Výsledky randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie uskutočnenej v roku 2001(Lancet2002;360:1803-1810) ukázali, že jednotlivá dávka levonorgestrelu 1500 mikrogramov (užitá v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku) zabránila 84 % očakávaných tehotenstiev (v porovnaní s 79 %, keď sa užili dve tablety po 750 mikrogramov po 12 hodinách). Rozdiel v množstve gravidít u žien, ktoré boli po nechránenom pohlavnom styku liečené na tretí alebo štvrtý deň, nebol žiaden (p>0,2).

 

Ďalšia štúdia vykonaná v roku 1997 (Lancet 1998, 352: 428 - 33) ukázala, že dve dávky po 750 mikrogramov užité oddelene po 12 hodinách zabránia 85 % očakávaných gravidít.

 

Predpokladá sa, že pri odporúčanom dávkovaní levonorgestrel nevyvoláva významné zmeny faktorov krvnej zrážanlivosti, ani zmeny v lipidovom a uhľohydrátovom metabolizme.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Perorálne podaný levonorgestrel sa rýchlo a skoro úplne absorbuje.

Výsledky farmakokinetickej štúdie vykonanej u 16 zdravých žien ukázali, že najvyššie sérové koncentrácie 18,5 ng/ml sa zistili o 2 hodiny po užití jednej dávky levonorgestrelu 1,5 mg.

Po dosiahnutí maximálnych sérových hladín klesala koncentrácia levonorgestrelu s priemerným polčasom vylučovania asi 26 hodín.

Levonorgestrel sa nevylučuje v nezmenenej forme, ale vo forme metabolitov. Metabolity levonorgestrelu sa vylučujú v približne rovnakom pomere močom a stolicou. Biotransformácia prebieha známymi metabolickými cestami steroidov, levonorgestrel sa hydrolyzuje v pečeni a metabolity sa vylučujú ako glukuronidové konjugáty.

Nie sú známe žiadne farmakologicky aktívne metabolity.

Levonorgestrel sa viaže na sérový albumín a pohlavné hormóny viažuci globulín (SHBG). V sére sa nachádza vo forme voľného steroidu iba okolo 1,5 % celkového levonorgestrelu, ale 65 % sa špecificky viaže na SHBG.

Absolútna biologická dostupnosť levonorgestrelu je skoro 100 % podanej dávky.

 

Asi 0,1 % podanej dávky sa môže mliekom preniesť do organizmu dojčeného dieťaťa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Pokusy s levonorgestrelom na zvieratách preukázali pri vysokých dávkach virilizáciu samičích plodov.

Neklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe konvenčných štúdií bezpečnosti farmakológie, toxicity opakovanej dávky, genotoxicity, potenciálu karcinogenicity okrem informácií uvedených v ostatných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.

 

 

  1. Farmaceutické informácie

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

zemiakový škrob,

kukuričný škrob,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

magnéziumstearát,

mastenec,

monohydrát laktózy (142,5 mg). 

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

4 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte v pôvodnom obale.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Obal: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 1 tableta

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

 

  1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko

 

 

  1. Registračné číslo

 

17/0187/04-S

 

 

  1. Dátum prvej registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 16.05.2004

Dátum posledného predĺženia: 12.04. 2010/bez časového obmedzenia

 

 

  1. Dátum revízie textu

 

august 2012

 

Napíšte svoj názor

ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg

ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg

Dostupná v lekárni bez receptu.
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták.
O najvhodnejšom použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (2)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop