Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Paralen 100 čapíky 5ks  

PARALEN 100 sup 5x100 mg

27613

Pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Viac detailov

1,10 € s DPH

1,00 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

PARALEN100

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Paracetamolum 100 mg v 1 čapíku

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Čapík

Suspezné čapíky bielej až slabo žltkastej farby torpédovitého tvaru.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJ

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Horúčka, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách, bolesti zubov, hlavy, neuralgie, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Celková denná dávka počas 24 hodín nemá prekročiť 50 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa; rozdeľuje sa na 3 čiastkové dávky. Na jednorazové podanie je dávka 10 - 15 mg/kg telesnej hmotnosti. Podáva sa podľa potreby 3 -krát denne v najmenej 6-hodinových intervaloch v nasledujúcich dávkach:

deti s telesnou hmotnosťou 7 - 13 kg - 1 čapík

deti s telesnou hmotnosťou 14 - 20 kg - 2 čapíky.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytická anémia, ťažké formy renálnej alebo hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída, súčasné podanie liekov atakujúcich pečeň.

Liek nie je určený deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 7 kg.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo (viac ako 10 dní) užívajúcich vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelne vykonávať pečeňové testy.

Počas terapie perorálnymi antikoagulanciami a pri súčasnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfénom či kodeínom, je nutná kontrola protrombínového času.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu. Paracetamol zvyšuje hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme. Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Absorpcia paracetamolu sa môže urýchliť podaním metoklopramidu. Prebenecid ovplyvňuje vylučovanie a plazmatickú koncentráciu paracetamolu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Liek je určený deťom, preto nie sú údaje uvedené.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a ovplyvňovať stroje

 

Pozornosť nie je ovplyvnená.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce účinky paracetamolu sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom. Raš, kožná alergia, len celkom ojedinele bronchospazmus. Len celkom zriedkavo sa vyskytujú poruchy krvotvorby - trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza, hemolytická anémia, žltačka.

 

4.9 Predávkovanie

 

Príznaky predávkovania:Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8-15g podľa telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.

Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, dávenie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká po 1 - 2 dňoch. Môže vzniknúť zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Komplikáciu zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia a renálne zlyhanie. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú v anamnéze abúzus alkoholu, sú náchylnejší na poškodenie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída.

 

Liečba predávkovania: Je nutná hospitalizácia. Pri nesprávnej aplikácii p.o. sa odporúča vyvolať dávenie, výplach žalúdka, najmä ak sa paracetamol požil pred menej ako 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodov zníženia gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Pri akomkoľvek mechanizme predávkovania sa odporúča sa monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5% glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5% glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín je možné podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3 krát denne. Pri veľmi ťažkých otravách je možná hemodialýza či hemoperfúzia.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Analgetikum, antipyretikum, derivát anilidu, paracetamol

ATC kód: N02BE01

 

Paracetamol je analgetikum - antipyretikum bez antiflogistickej aktivity a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou, vhodné v pediatrii aj u dospelých pacientov. Neovplyvňuje glykémiu a je teda vhodný aj u diabetikov. Pretože neovplyvňuje významne krvnú zrážanlivosť ani u pacientov užívajúcich perorálne antikoagulanciá, dá sa takisto použiť u hemofilikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Je možné použiť ho všade tam, kde sú salicyláty kontraindikované.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol sa z rekta vstrebáva rýchlo a takmer úplne. Rýchlo sa distribuuje do všetkých tkanív a telesných tekutín. Prechádza cez hematoencefalickú bariéru, do slín a do materského mlieka. Intenzívne sa biotransformuje, popri konjugačných reakciách dochádza k oxidatívnym pochodom, pričom vznikajú toxické metabolity. Pri podaní terapeutických dávok dochádza k rýchlej biotransformácii týchto hepatotoxických intermediálnych metabolitov za spolupôsobení glutationu a vzniku merkapturových kyselín, ktoré sa vylučujú močom prevažne vo forme konjugátov, menej ako 5 % paracetamolu sa vylúči v nezmenenej forme. Biologický polčas sa pohybuje medzi 1 - 3 hodinami, pri závažnej pečeňovej insuficiencii sa predlžuje až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek nedochádza k jeho predĺženiu, ale pretože sa vylučuje najmä obličkami, je nutné dávku paracetamolu redukovať.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

LD50u myši: (mg/kg) p.o. 338, i.p. 500.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Adeps pro suppositorio W 35, Adeps pro suppositorio H 15

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred vzdušnou vlhkosťou.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Al strip, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Balenie: 5 čapíkov

 

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Na použitie per rectum

 

 

7. DRŽITEĽ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA

 

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0197/88-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

29.11.1988

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Jún 2009

Napíšte svoj názor

PARALEN 100 sup 5x100 mg

PARALEN 100 sup 5x100 mg

Pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (26)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop