Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Oroforte menthol (pas ord 20)  

Oroforte menthol pas ord 20

56576

Liek Oroforte menthol pastilky sú určené na zmiernenie bolesti hrdla spôsobenej zápalom alebo menej závažnými infekciami a ďalej sú určené na potlačenie rastu baktérií spôsobujúcich infekcie v dutine ústnej.

Viac detailov

6,20 € s DPH

5,64 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

  1. Názov lieku

 

Oroforte menthol

 

 

  1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Jedna pastilka Oroforte menthol obsahuje 2 mg cetylpyridinii chloridum a 1 mg lidocaini hydrochloridum

 

Pomocné látky: sorbitol

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tvrdá pastilka.

Biele obdĺžnikové pastilky so skosenými hranami.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Lokálna antiseptická a analgetická liečba bolesti hrdla a menej závažných infekcií ústnej dutiny. Úľava od bolesti a tiež od podráždenia spojeného s týmito stavmi.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

 

Závažná akútna infekcia a/ alebo závažná bolesť hrdla: 1 pastilka  každé 2 hodiny alebo každú hodinu, podľa potreby.

Miernejší zápal a/ alebo miernejšia bolesť hrdla: 1 pastilka každé 2 až 3 hodiny podľa potreby.

Maximálna denná dávka: neprekročte dávku 6 pastiliek denne.

 

Deti vo veku 6 až 12 rokov:

 

1 pastilka každé 3 až 4 hodiny podľa potreby.

Neprekročte dávku 3 pastilky denne.

 

Deti do 6 rokov:

 

Užívanie pastiliek Oroforte menthol sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov.

 

Spôsob podávania

 

Nechajte pastilku pomaly rozpustiť v ústach. Pastilku nežujte, ani neprehĺtajte.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku zaznamenanú v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pastilky Oroforte menthol sú určené na krátkodobé užívanie maximálne počas 5 po sebe nasledujúcich dní.

 

Ak symptómy bolesti hrdla pretrvávajú, alebo sú sprevádzané vysokými horúčkami, závratmi alebo vracaním, je potrebné liečbu prerušiť a poradiť sa s lekárom.

 

Deti do 6 rokov

Užívanie pastiliek Oroforte menthol sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov.

 

Informácia o pomocných látkach

Liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými hereditárnymi problémami fruktózovej intolerancie nemajú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Štúdie o interakciách neboli prevedené.

 

Nemožno očakávať klinické systémové interakcie s cetylpyridíniumchloridom v dôsledku jeho veľmi nízkej systémovej absorpcie.

 

Teoreticky môže lidokaín vstupovať do interakcie s inými súčasne podávanými liekmi, napr. s inými antiarytmickými látkami. Neočakávajú sa žiadne interakcie, pretože sa podáva len vo veľmi malom množstve.

 

Potenciálne riziko interakcie pre pacientov liečených pastilkami Oroforte menthol je zanedbateľné. Jeho systémové vstrebávanie po bukálnej aplikácii je minimálne a zvyčajne sa nedá detekovať v krvnom obehu.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Štúdie na zvieratách nepreukázali možný účinok cetylpyridíniumchloridu vo vývoji. Okrem toho, pretože liek nie je dobre absorbovaný z ústnej sliznice a sliznice tráviaceho traktu a používajú sa len nízke dávky, prípadné účinky na reprodukčnú funkciu možno považovať za zanedbateľné. Lidokaíniumchlorid prechádza cez placentárnu bariéru. Nie je žiadny dôkaz, že spôsobuje poškodenie plodu.

 

Nakoľko nie sú dostupné žiadne klinické údaje o expozícii liečiv, pastilky Oroforte menthol sa nemajú užívať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

 

Dojčenie

Štúdie na zvieratách o vylučovaní cetylpyridíniumchloridu do materského mlieka neboli zaznamenané. Lidokaíniumchlorid je vylučovaný do materského mlieka vo veľmi nízkych množstvách a  tým je jeho absorpcia dieťaťom zanedbateľná. Avšak, ako preventívne opatrenie, sa užívanie pastiliek Oroforte menthol neodporúča počas dojčenia.

 

Fertilita

Neexistuje žiadny dôkaz o nepriaznivých účinkoch cetylpyridíniumchloridu alebo lidokaíniumchloridu na plodnosť.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Oroforte menthol nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhovanie strojov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa systému z hľadiska orgánovej klasifikácie a frekvencie. Frekvencia je definovaná ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) alebo nie sú známe (z dostupných údajov sa nedá určiť).

V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

 

Poruchy imunitného systému

 

Veľmi zriedkavé: vyrážka

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

 

Zriedkavé: nauzea, podráždenie sliznice ústnej dutiny a hrdla.

 

4.9 Predávkovanie

 

Podobne ako u všetkých kvartérnych amóniových solí, náhodné požitie väčšieho množstva cetylpyridíniumchloridumôže vyvolať nauzeu a vracanie. Odporúča sa okamžite podať mlieko alebo vaječný bielok rozšľahaný vo vode. Je potrebné vyhnúť sa alkoholu, pretože podporuje vstrebávanie cetylpyridíniumchloridu.

 

Koncentrácie lidokaínu v pastilkách Oroforte menthol sú príliš malé na to, aby v prípade predávkovania spôsobili nežiaduce účinky. Farmakokinetické údaje ukazujú, že dokonca ani prehltnutie 300 mg dávky lidokaínu nevedie k jeho toxickým koncentráciám v krvi.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngologikum, antiseptikum, ATC kód: R02AA

 

Mechanizmus účinku a farmakodynamické vlastnosti:

Cetylpyridíniumchlorid je kvartérna amóniová soľ s antiseptickými účinkami. Vykazuje baktericídnu aktivitu voči Gram-pozitívnym baktériám a tiež v menšej miere, proti Gram-negatívnym mikroorganizmom. Ďalej má fungistatické účinky a tiež účinky antivírusové na obalené vírusy. Narušuje permeabilitu cytoplazmatickej membrány baktérií, čo vedie k strate zložiek potrebných pre vitálne funkcie baktérií. Rovnako zasahuje do vnútorných oxidatívnych respiračných mechanizmov baktérií.

Lidokaín je lokálne anestetikum amidovej triedy. Znižuje permeabilitu bunečnej membrány pre sodíkové ióny, čo vedie k anestézii blokádou prevodu nervových impulzov.

Lidokaín zmierňuje bolesť spojenú s infekčnými ochoreniami hrdla a s miernejšími zápalmi dutiny ústnej. Po perorálnom podaní je absorbovaný a podlieha first-pass metabolizmu v pečeni. Jeho biologická dostupnosť je asi 35 % po perorálnom podaní. Metabolity sa vylučujú močom, menej než 10 % v nezmenenej forme.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Vzhľadom k fyzikálnym a chemickým vlastnostiam cetylpyridíniumchloridu nedochádza po jeho perorálnom podaní takmer vôbec k systémovému vstrebávaniu. Lidokaín je zo slizníc zle absorbovaný.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje genotoxicity a reprodukčnej toxicity založené na opakovaných dávkach neboli zistené žiadne osobitné riziká pre použitie cetylpyridínium chloridu a lidokaíniumchloridu. Neexistuje žiaden dôkaz zmenenej fertility alebo reprodukčnej toxicity po liečbe u potkanov 35 mg/kg/deň cetylpyridíniumchloridom v krmive. Neexistuje žiaden dôkaz o zmenenej plodnosti po subkutánnej liečbe u potkanov 250 mg/kg/deň lidokaíniumchloridu, ani teratogénne účinky po injekcii 56 mg/kg/deň.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Menthae piperitae etheroleum,Levomentholum, Acesulfamum kalicum, Maydis amylum, Acidum citricum monohydricum, Macrogolum 6000, Cellulosum microcristallinum, Magnesii stearas, Sorbitolum, Aqua purificata.

 

6. Inkompatibility

 

Neuvádza sa.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Teplom formovateľný blister z tri-kompozitného polyvinylchloridu (PVC) polyetylénu (PE) polyvinylidín chloridu (PVDC) teplom zapečatený alumíniovou fóliou.

Veľkosť balenia: 6, 10, 12, 18, 20, 2 x 6, 3 x 6 alebo 2 x 10 tvrdých pastiliek.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

69/0614/08-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 24.11.2008

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Marec 2013

 

Napíšte svoj názor

Oroforte menthol pas ord 20

Oroforte menthol pas ord 20

Liek Oroforte menthol pastilky sú určené na zmiernenie bolesti hrdla spôsobenej zápalom alebo menej závažnými infekciami a ďalej sú určené na potlačenie rastu baktérií spôsobujúcich infekcie v dutine ústnej.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop