Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Dulcolax 5mg tbl  

DULCOLAX tbl ent 40x5 mg

50355

Liečba akútnej aj chronickej zápchy.

Viac detailov

3,85 € s DPH

3,50 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

DULCOLAX

gastrorezistentné tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 gastrorezistentná tableta obsahuje 5 mg bisakodylu.

 

Pomocné látky: laktóza, sacharóza.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Gastrorezistentná tableta

Okrúhla béžovožltá dvojvypuklá gastrorezistentná tableta s hladkým lesklým povrchom a bielym jadrom.

 

4. KlinickÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Používa sa u pacientov trpiacich zápchou.

 

Pri príprave na diagnostické vyšetrenia, v pred- a pooperačnej liečbe a pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť defekáciu.

 

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Pokiaľ lekár nepredpíše inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:

 

Krátkodobá liečba zápchy:

Dospelí a deti nad 10 rokov: 1 - 2 tablety (5 - 10 mg) denne večer pred spaním .

Deti vo veku 2 - 10 rokov: 1 tableta (5 mg) denne večer pred spaním.

 

Deti do 10 rokov s chronickou alebo pretrvávajúcou zápchou sa majú liečiť len pod dohľadom lekára. Bisakodyl sa nemá podávať deťom do 2 rokov.

 

Spôsob podávania

Tablety sa odporúča užiť večer pred spaním, na vyvolanie vyprázdnenia v nasledujúce ráno. Majú sa užiť vcelku s dostatočným množstvom tekutiny.

 

Tablety sa nesmú užívať spolu s prípravkami znižujúcimi aciditu horného gastrointestinálneho traktu, ako je mlieko, antacidá alebo inhibítory protónovej pumpy, aby predčasne nerozpustili enterosolventný obal.

 

Príprava na diagnostické vyšetrenie a predoperačná príprava:

 

Dulcolax sa má podávať pod lekárskym dohľadom.

 

Dospelí a deti nad 10 rokov: 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg) večer pred spaním a 1 čapík na okamžité vyprázdneniev nasledujúce ráno.

Deti vo veku 4 - 10 rokov: 1 tableta (5 mg) večer pred spaním a detské laxatívum vyvolávajúce okamžité vyprázdnenie (napr. čapík) v nasledujúce ráno.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Dulcolax je kontraindikovaný u pacientov s ileom, črevnou obštrukciou, akútnymi brušnými príhodami vrátane apendicitídy, s akútnymi zápalovými ochoreniami čriev a závažnou bolesťou brucha spojenou s nutkaním na vracanie a vracaním, ktoré môžu naznačovať závažný stav.

 

Dulcolax je taktiež kontraindikovaný pri závažnej dehydratácii a u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo bisakodyl alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

Užívanie lieku je kontraindikované v prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu byť inkompatibilné s pomocnou látkou lieku (prosím pozri ”Osobitné upozornenia a opatrenia”).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Tak ako u ostatných laxatív, Dulcolax sa nemá užívať denne alebo dlhodobo bez zistenia príčiny zápchy.

 

Dlhodobé nadmerné užívanie môže viesť k poruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a k hypokaliémii.

 

Strata tekutín v črevách môže spôsobiť dehydratáciu. Symptómy môžu zahŕňať smäd a oligúriu.

U pacientov trpiacich stratou tekutín, u ktorých môže byť dehydratácia nebezpečná (napr. pacienti

s renálnou nedostatočnosťou, starší pacienti) sa má liečba Dulcolaxom prerušiť a opätovne sa môže začať len pod lekárskym dohľadom.

 

U pacientov sa môže vyskytnúť krv v stolici, tento stav je zvyčajne dočasný a odznie sám.

 

U pacientov, ktorí užívali Dulcolax bol zaznamenaný závrat a/alebo synkopa. Z dostupných údajov o týchto prípadoch možno usudzovať, že tieto príhody môžu byť v spojitosti s defekačnou synkopou (alebo synkopou, ktorú možno pripísať napínaniu pri vyprázdňovaní stolice) alebo s vazovagálnou reakciou na bolesť brucha, ktorá môže súvisieť so zápchou, kvôli ktorej pacient užíva laxatíva a nie nevyhnutne s užívaním samotného bisakodylu.

 

Deti nesmú užívať bisakodyl bez lekárskeho odporúčania.

 

Jedna tableta obsahuje 33,2 mg laktózy, čo zodpovedá 66,4 mg laktózy pri maximálnej odporúčanej dennej dávke pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pri rádiografickom vyšetrení to bude 132,8 mg pri maximálnej dennej dávke u dospelých. Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením intolerancie galaktózy, t.z. galaktosémia, nesmú užívať tento liek.

 

Jedna tableta obsahuje 23,4 mg sacharózy, čo zodpovedá 46,8 mg sacharózy pri maximálnej odporúčanej dennej dávke pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pri rádiodiagrafickom vyšetrení to bude 93,6 mg pri maximálnej odporúčanej dennej dávke u dospelých. Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Pri súčasnom užívaní vysokých dávok lieku Dulcolax a diuretík alebo adenokortikoidov môže vzrásť riziko vzniku elektrolytovej nerovnováhy.

 

Elektrolytová nerovnováha môže viesť k zvýšenej citlivosti na srdcové glykozidy.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Neexistujú adekvátne a primerane vykonané štúdie na tehotných ženách. Na základe dlhodobých skúseností neboli zaznamenané nežiaduce alebo ohrozujúce účinky počas gravidity.

 

Tak ako u všetkých liekov, aj Dulcolax sa má užívať počas tehotenstva len po konzultácii s lekárom.

 

Klinické údaje ukazujú, že ani aktívna zložka bisakodylu BHPM (bis-(p-hydroxyphenyl)-pyridyl-2-metán), ani jej glukuronidy sa nevylučujú do materského mlieka zdravých dojčiacich žien.

Takže Dulcolax sa môže užívať počas dojčenia.

 

Neboli vykonané žiadne štúdie o vplyve na fertilitu u ľudí.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku Dulcolax na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Pacienti majú byť upozornení, že vzhľadom na vazovagálne reakcie (napr. kŕče v bruchu) sa môžu vyskytnúť závraty a/alebo synkopa. Ak sa u pacientov objavili kŕče v bruchu, nemajú vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti, ako je riadenie vozidiel alebo obsluha strojov.

 

    1. Nežiaduce účinky

 

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami v priebehu liečby sú bolesť brucha a hnačka.

 

Frekvencie podľa konvencií MedDRA:

veľmi časté ≥1/10

časté ≥1/100 až <1/10

menej časté ≥1/1 000 až <1/100

zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

veľmi zriedkavé <1/10 000

neznáme nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov

 

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: reakcie precitlivenosti

Neznáme:angioedém*, anafylaktické reakcie*

 

 

Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: dehydratácia*

 

Poruchy nervového systému:

Menej časté: závrat

Zriedkavé: synkopa

Po užití bisakodylu sa vyskytli závrat a synkopa, ktoré súviseli so vznikom vazovagálnej reakcie (napr. kŕče v bruchu, defekácia).

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: kŕče v bruchu, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť

Menej časté: brušný dyskomfort, vracanie, hematochézia (krv v stolici),

anorektálny dyskomfort

Neznáme: kolitída*

 

*Vedľajší účinok nebol pozorovaný v žiadnej z vybraných klinických štúdií lieku Dulcolax. Odhad je založený na hornej hranici 95 % intervalu spoľahlivosti, vypočítaného z celkového množstva liečených pacientov v súlade s EU SPC smernicou (3/3056, ktorý sa týka frekvencie "zriedkavé").

 

4.9 Predávkovanie

 

Symptómy

Užívanie vysokých dávok môže spôsobiť vodnaté stolice (hnačky), kŕče v bruchu a klinicky významný pokles tekutín, hladiny draslíka a iných elektrolytov.

 

Dlhodobé užívanie vysokých dávok Dulcolaxu, ako aj ostatných laxatív môže spôsobiť vznik chronickej hnačky, bolesti brucha, hypokaliémie, sekundárneho hyperaldosteronizmu a obličkových kameňov. V súvislosti s dlhodobým užívaním laxatív bolo popísané poškodenie obličkových tubulov, metabolická alkalóza a svalová slabosť podmienená zníženou hladinou draslíka.

Liečba

Po užití perorálnych foriem Dulcolaxu sa vyvolaním vracania alebo výplachom žalúdka môže výrazne znížiť alebo zastaviť vstrebávanie. Je potrebné nahradiť tekutiny a upraviť poruchy elektrolytovej rovnováhy. Toto je obzvlášť dôležité u pacientov vo vyššom veku a mladistvých.

 

V týchto prípadoch má význam podávanie spazmolytík.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farkamoterapeutická skupina: kontaktné laxatívum

ATC kód: A06AB02

 

Bisakodyl je miestne pôsobiace laxatívum patriace do skupiny difenylmetánových derivátov. Ako kontaktné preháňadlo, pre ktoré boli tiež popísané protivstrebávacie vodopudné účinky, bisakodyl stimuluje po hydrolýze v hrubom čreve peristaltiku hrubého čreva a vyvoláva hromadenie tekutiny a elektrolytov v črevnom lumene. Toto má za následok stimuláciu vyprázdnenia čriev, krátenie tranzitného času a zmäkčenie stolice.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Či už po perorálnom alebo rektálnom podaní sa bisakodyl rýchlo hydrolyzuje na svoju hlavnú aktívnu zložku bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metán (BHPM) hlavne esterázou v črevnej sliznici.

Zistilo sa, že podanie filmom obalenej tablety vedie k maximálnym plazmatickým koncentráciám BHPM v rozmedzí 4 - 10 hodín po podaní, pričom laxatívny účinok sa prejavil v rozmedzí 6 – 12 hodín po podaní. Naopak, po podaní čapíka sa laxatívny účinok prejavil priemerne 20 minút po podaní, v niektorých prípadoch sa účinok dostavil 45 minút po podaní. Maximálne BHPM plazmatické koncentrácie sa dosiahli 0,5 - 3 hodiny po podaní čapíka. Takže laxatívny účinok bisakodylu nesúvisí s plazmatickou hladinou BHPM. Naproti tomu, BHPM účinkuje lokálne v spodnej časti tenkého čreva a neexistuje žiadna súvislosť medzi laxatívnym účinkom a plazmatickými hladinami aktívnej zložky. Z tohto dôvodu sú filmom obalené tablety bisakodylu vytvorené tak, aby boli odolné voči žalúdočným a črevným šťavám. Toto vedie k uvoľňovaniu liečiva hlavne v čreve, ktoré je požadovaným miestom účinku.

 

Po perorálnom a rektálnom podaní sa len malé množstvo liečiva absorbuje a takmer úplne sa vstrebe do črevných stien a pečene do formy neaktívneho BHPM glukoronidu. Plazmatický eliminačný polčas BHPM glukoronidu je približne 16,5 hodiny. Po podaní obaľovaných tabliet bisakodylu sa priemerne 51,8 % podanej dávky objavilo v stolici ako voľný BHPM a priemerne 10,5 % podanej dávky sa objavilo v moči ako BHPM glukoronid. Po podaní čapíka bisakodylu sa priemerne 3,1% podanej dávky objavilo v moči ako BHPM glukoronid. Stolica obsahovala okrem malého množstva nezmeneného bisakodylu aj veľké množstvo BHPM (90 % celkového vylúčeného množstva).

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna perorálna toxicita bisakodylu u hlodavcov a nehlodavcov je nízka a presahovala 2 g/kg. Psi tolerovali dávky až do 15 g/kg. Hlavnými klinickými znakmi akútnej toxicity boli hnačky, znížená motorická aktivita a piloerekcia.

 

Štúdie toxicity opakovanej dávky, ktoré trvali do 26 týždňov, boli robené na potkanoch, miniprasiatkach a opiciach makak rézus. Tak ako sa očakávalo, liek spôsoboval od dávky závislú závažnú hnačku pri všetkých druhoch (okrem miniprasiatok). Nevyskytli sa nijaké jednoznačné histopatologické zmeny a hlavne nijaká nefrotoxicita podmienená liečivom. Bisakodyl vyvolal proliferatívne poškodenia zistené v močovom mechúre u potkanov liečených 32 týždňov. Tieto proliferácie nie sú spôsobené samotným bisakodylom, tieto sú považované za sekundárne po vzniku mikrokameňov v dôsledku zmien elektrolytov v moči, a teda nie sú pre človeka biologický významné.

 

Údaje z komplexného súboru testovacích systémov mutagenity baktérií a cicavcov neukázali žiadny genotoxický potenciál bisakodylu. Taktiež bisakodyl nespôsobil nijaký signifikantný nárast morfologickej transformácie embryových buniek sýrskych škrečkov (Syrian hamster embryo cells/SHE). Bisakodyl na rozdiel od genotoxického a karcinogénneho laxatívneho fenolftaleínu v príslušných testoch nevykazoval nijaký mutagénny potenciál.

 

Nie sú dostupné nijaké bežné (dlhodobé) štúdie karcinogenity bisakodylu. Vzhľadom na liečebnú podobnosť s fenolftaleínom sa bisakodyl skúmal na p53 transgénovom myšacom modeli počas 26 týždňov. Až do výšky 8000 mg/kg/deň perorálnej dávky nebol v súvislosti s liečbou pozorovaný vznik nádorového ochorenia.

U potkanov ani králikov neboli zaznamenané nijaké teratogénne účinky (podľa FDA kategórie rizika pre tehotenstvo: B) v dávkach 1000 mg/kg/deň presahovali maximálne odporúčané denné dávky pre ľudí (MRHDD) (na základe mg/m2) aspoň 800-krát. U potkanov sa pozorovala materno- a embryotoxicita pri dávkach 80-násobne vyšších, ako je MRHDD.

 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob sušený, škrob rozpustný, glycerol 85 %, magnéziumstearát, sacharóza, mastenec, arabská guma, oxid titaničitý, eudragit L 100 a S 100, ricínový olej, makrogol 6000, žltý oxid železitý (E172), biely vosk, karnaubský vosk, šelak.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

    1. Druh obalu a obsah balenia

 

PVC/PVDC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

 

Veľkosť balenia: 10, 20, 30 a 40 gastrorezistentných tabliet

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

61/0497/07-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

19.12.2007 / bez časového obmedzenia

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

December 2012

 

 

Napíšte svoj názor

DULCOLAX tbl ent 40x5 mg

DULCOLAX tbl ent 40x5 mg

Liečba akútnej aj chronickej zápchy.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop