Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Sedalia homeopatický sirup  

SEDALIA sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá)

35914

Homeopatický liek pre deti staršie ako 30 mesiacov v prípadoch prechodnej nervozity a poruchách spánku.

Viac detailov

5,70 € s DPH

4,75 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. NÁZOV LIEKU

 

SEDALIA

sirup

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 100 g sirupu obsahuje:

 

Chamomilla vulgaris (Rumanček pravý) 9 CH.......................1,5 g

Gelsemium (Jazmínovec vždyzelený) 9 CH...........................1,5 g

Hyoscyamus niger (Blen čierny) 9 CH..................................1,5 g

Kalium bromatum (Bromid draselný) 9 CH..........................1,5 g

Passiflora incarnata (Mučenka pleťová) 3 DH.......................1,5 g

Stramonium (Durman obyčajný) 9 CH...................................1,5 g

 

Liehový extrakt celej kvitnúcej rastliny Chamomilla vulgaris L. (Rumanček pravý), koreňa rastliny Gelsemium sempervirens L. (Jazmínovec vždyzelený), celej kvitnúcej rastliny Hyoscyamus niger L. (Blen čierny), nadzemnej časti rastliny Passiflora incarnata L. (Mučenka pleťová), nadzemnej časti, kvetov a plodov rastliny Daturastramonium L. (Durman obyčajný), bromid draselný (Kalium bromatum) .

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Sirup sladkej karamelovej chuti.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku SEDALIA sirup sa používa pri liečbe prechodnej nervozity a nezávažných porúch spánku u detí starších ako 1 rok.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

Deťom od 12 do 30 mesiacov podávajte len po porade s lekárom.

V prípade prechodnej nervozity a pri nezávažných poruchách spánku: 1 odmerka (5 ml) ráno a večer.

 

Liečba má byť čo najkratšia a má sa ukončiť ihneď po vymiznutí symptómov.

U detí starších ako 30 mesiacov liečba nesmie presiahnuť 10 dní. Ak príznaky pretrvávajú, je potrebné poradiť sa s lekárom o ďalšom užívaní lieku .

 

Spôsob podania

Perorálne užitie.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Deti do veku 1 roka.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo - galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharózy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Liek obsahuje etanol. Jedna dávka 5 ml obsahuje 15,125 mg etanolu. Denná dávka ( 2 x 5 ml ) obsahuje 30,25 mg etanolu.

 

Ak je to možné, príčina nespavosti sa má identifikovať a možné sprievodné znaky sa majú liečiť ešte pred začatím liečby.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Počas gravidity a laktácie je potrebné užívanie každého lieku konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

SEDALIA sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nie sú známe.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

ATC kód: V03AX

 

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nevzťahuje sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nevzťahuje sa.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

saccharosum, ethanolum 96 %, acidum benzoicum, saccharum tostum, aqua purificata

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaštička z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, papierová škatuľa, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml.

200 ml sirupu.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek treba vrátiť do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 SAINTE FOY LES LYON

FRANCÚZSKO

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0272/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 09.augusta 2006

Dátum posledného predĺženia:

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

10/2011

 

 

Napíšte svoj názor

SEDALIA sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá)

SEDALIA sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá)

Homeopatický liek pre deti staršie ako 30 mesiacov v prípadoch prechodnej nervozity a poruchách spánku.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (14)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop