Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

STIEPROX (shp 1x100 ml (fľaša HDPE))  

STIEPROX (shp 1x100 ml (fľaša HDPE))

95491

Šampón sa používa na liečbu začervenanej, šupinatej, svrbiacej kože temena hlavy.Viac detailov

Nákupom tohto produktu získate vernostné body v počte 1 bod. Ak Váš košík bude obsahovať celkom 1 bod potom ich môžete premeniť na zľavový kupón s hodnotou 0,10 €.


11,00 € s DPH

10,00 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

 


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 1. NÁZOV LIEKU

 

STIEPROX

 

1,5 % šampón

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100 ml šampónu obsahuje 1,5 g ciklopiroxolamínu.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Šampón

 

Žltá až bledo oranžová viskózna tekutina.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

 

STIEPROX sa používa na liečbu seboroickej dermatitídy na koži temena hlavy.

 

  1. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Len na dermálne použitie.

STIEPROX sa používa dvakrát až trikrát týždenne. Vlasy navlhčite a naneste dostatočné množstvo šampónu, aby vznikla husté pena. Temeno hlavy a priľahlé miesta silno masírujte končekmi prstov. Potom starostlivo umyte vodou a celý postup zopakujte. Šampón nechajte pôsobiť počas dvoch aplikácií tak, aby bol celkový čas kontaktu šampónu s kožou temena hlavy 3  5 minút.

 

Odporúčaná doba liečby je 4 týždne.

 

V období medzi jednotlivými aplikáciami STIEPROXu sa môže používať jemný šampón.

 

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť STIEPROXu u detí mladších ako 12 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

 

  1. Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na ciklopiroxolamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 

  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

STIEPROX je určený len na vonkajšie použitie.

 

Zabráňte kontaktu s očami. STIEPROX môže vyvolať podráždenie očí. V prípade náhodného kontaktu s očami, prepláchnite ich čistou vodou.

 

STIEPROX môže vyvolať podráždenie kože. Ak sa podráždenie objaví alebo ak trvá, liečbu treba prerušiť.

 

V zriedkavých prípadoch môže šampón vyvolať zmeny farby vlasov hlavne u pacientov s chemicky poškodenými (napríklad následkom farbenia vlasov), šedivými alebo bielymi vlasmi.

 

STIEPROX obsahuje dipropylénglykol (obsiahnutý v zmesi vonných látok AF 17050), ktorý môže vyvolať podráždenie kože.

 

  1. Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Ak zvážime nízku úroveň systémovej absorpcie je vývoj interakcie s liekmi nepravdepodobný.

 

  1. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití ciklopiroxolamínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Počas gravidity sa neočakávaju žiadne nežiaduce účinky, keďže systémová expozícia ciklopiroxolamínu je zanedbateľná.

 

Laktácia
Nie je známe, či sa ciklopiroxolamín vylučuje do ľudského mlieka. Riziko pre dojča je pravdepodobne nízke, keďže systémová expozícia je nízka.

Pacientkám treba odporučiť, aby sa pred dojčením uistili, že si z prsníka úplne zmyli všetky zvyšky šampónu.

 

Fertilita

Štúdie na zvieratách, ktorým bol ciklopiroxolamín podávaný perorálne alebo subkutánne, nepreukázali žiadne narušenie fertility.

 

  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

STIEPROX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie zistené v klinických štúdiách a v období po uvedení lieku na trh. Nežiaduce reakcie sú usporiadané podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu pomocou nasledujúcej konvencie:veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

 

Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu: nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Neznáme: precitlivenosť

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: podráždenie kože*, pruritus*

Časté: erytém*, vyrážka*, pocit pálenia kože

Neznáme: ekzém*, odlupovanie kože*, alopécia*, zmeny farby vlasov

 

 

* Predpokladá sa, že tieto nežiaduce reakcie sú prejavom zhoršenia príznakov základného ochorenia, nakoľko sú totožné s jeho príznakmi.

 

4.9 Predávkovanie

 

Pri náhodnom požití sa má liečba riadiť klinickým stavom pacienta a treba zaviesť bežné podporné opatrenia.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: iné antimykotiká na lokálne použitie, ATC kód: D01 AE14

 

Ciklopiroxolamín je antimykotikum (zo skupiny pyridonových derivátov), účinné in vitro proti Pityrosporum spp (známemu tiež ako Malassezia spp). Tieto kvasinky vyvolávajú šupinatosť a seboroickú dermatitídu. STIEPROX má antibakteriálnu účinnosť proti rôznym grampozitívnym a gramnegatívnym bakteriám.

 

Má protizápalový účinok, a to vďaka schopnosti inhibovať syntézu prostaglandínov a leukotrienov.

 

STIEPROX má in vivo antimykotickú účinnosť proti Malassezia spp.

 

Klinický význam antibakteriálneho účinku z hľadiska ovplyvnenia seboroickej dermatitídy nie je známy.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Po lokálnej aplikácii ciklopiroxolamínu vo forme 1 % krému na ľudskú kožu je perkutánna absorpcia veľmi nízka. V moči bol nález 1,1 až 1,7 % podanej dávky.

 

Možnosť systémovej absorpcie ciklopiroxolamínu podaného vo forme umývateľného šampónu obsahujúceho 1,5 % ciklopiroxolamínu je veľmi malá.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Sodná soľ lauromakrogolsulfátu

Kokamidopropylbetain

Dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej (pH regulátor)

Diolamid kyseliny kokosovej

Hexylénglykol

Oleylalkohol

Polysorbát 80

Polykvaternium-10

Aróma AF17050 (obsahujúca dipropylénglykol)

Hydroxid sodný (pH regulátor)

Čistená voda

 

  1. Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

  1. Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

  1. Druh obalu a obsah balenia

 

HDPE fľaša s propylénovým uzáverom so závitom.

Balenie: 60 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

26/0447/05-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 9. december 2005

Dátum posledného predĺženia: 19. február 2010

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Jún 2012

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

STIEPROX (shp 1x100 ml (fľaša HDPE))

STIEPROX (shp 1x100 ml (fľaša HDPE))

Šampón sa používa na liečbu začervenanej, šupinatej, svrbiacej kože temena hlavy.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop