Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

PYRIDOXIN LÉČIVA  

PYRIDOXIN LÉČIVA

C00280

Liek sa používa na odporučenie lekára u dospelých aj detí pri prevencii a liečbe stavov spojených s nedostatkom vitamínu B6 .Viac detailov

4,29 € s DPH

4,29 € bez DPH


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Pyridoxin Léčiva

 

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Pyridoxini hydrochloridum 20 mg v 1 tablete

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tableta

Takmer biele, ploché tablety s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Prevencia a terapia stavov spojených s deficitom vitamínu B6, ktorý môže byť dôsledkom nedostatočnej alebo jednostrannej výživy alebo črevnej malabsorpcie.

Zvýšená potreba je pri alkoholizme, vrodených metabolických poruchách ako je cystatiónúria, hemocystínúria, hyperoxalúria, xanturenická acidúria so syndrómom pyridoxínovej závislosti, ďalej pri srdcovej nedostatočnosti s hromadením tekutín v tele, chronických horúčkovitých stavoch, gastrektómii, hemodialýze, hypertyreóze, pri niektorých chorobách čriev - celiakia, hnačky, regionálna eneritída, sprue a pri malabsorbčnom syndróme v spojení s ochorením hepatobiliárneho traktu. Suplementácia je takisto indikovaná pri dlhodobom strese, u pacientov, ktorým sa podáva úplná parenterálna výživa a u pacientov s rýchlym úbytkom hmotnosti alebo pri malnutríciach v dôsledku nevhodnej diéty.

Zvýšené požiadavky na všetky vitamíny sú v ťarchavosti a v období dojčenia. Zvýšená potreba vitamínu B6 môže vzniknúť následkom podávania niektorých liekov: cykloserínu, etionamidu, hydralazínu, imunosupresív, izoniazidu, penicilamínu, perorálnych kontraceptív s obsahom estrogénov, pri medikácii vysokými dávkami estrogénov pri terapii nádorov. Ďalej je indikovaný u novorodencov s hereditárnym syndrómom pyridixínovej závislosti, tu je nutné podávať pyridoxín v 1. týždni života z dôvodov prevencie anémie a mentálnej retardácie.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelým a deťom sa ako nutričný doplnok pri syndróme pyridoxínovej závislosti podáva iniciálna dávka 30 - 400 mg/deň (1,5 až 20 tabliet), ďalej udržiavacia dávka 50 mg/deň (2,5 tablety). Dojčatám sa podáva 10 mg (1/2 tablety) denne.

Ako doplnok diéty u dospelých 10 - 20 mg/deň (1/2 až 1 tableta), u detí 10 mg (1/2 tablety) denne počas 3 týždňov.

Pri vrodených poruchách metabolizmu u dospelých (cystatiónúria, hemocystínúria, hyperoxalúria, xanturenická acidúria) sa podáva 100 - 400 mg denne.

Pri poliekovom deficite u dospelých preventívne pri terapii penicilamínom alebo izoniazidom sa podáva 10 - 50 mg/deň, pri terapii hydralazínom a cykloserínom 100 - 300 mg/deň. Terapeuticky sa podáva 50 - 200 mg/deň počas 3 týždňov, potom 20 - 100 mg/deň z dôvodov prevencie relapsu.

Pri alkoholizmom vyvolanej anémii 50 mg/deň 2 - 4 týždne; ak anémia ustúpi, pokračuje sa ďalej podľa potreby z dôvodov prevencie relapsu.

Hereditárna sideroblastická anémia: 200 - 400 mg/deň 1 - 2 mesiace; potom, pri úspešnej terapii, 30 - 50 mg/deň doživotne.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

U pacientov užívajúcich pyridoxín môže byť falošne pozitívna Ehrlichova reakcia na urobilinogén.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Už v dávke 5 mg znižuje pyridoxín účinky levodopy, preto je nutné podávať ju spoločne s inhibítorom dopa dekarboxylázy. Niektoré lieky alterujú metabolizmus či biologickú dostupnosť pyridoxínu - izoniazid, perorálne kontraceptíva, niektoré antibiotiká, lieky tlmiace imunitný systém - pozri Indikácie. Súčasné podanie penicilamínu môže vyvolať anémiu alebo periférnu neuritídu následkom jeho antagonizmu alebo zvýšiť renálne vylučovanie pyridoxínu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Štúdie v ťarchavosti pri podávaní denných potrebných dávok nepreukázali nežiaduce účinky na plod. Pri užívaní vysokých dávok však môže u novorodenca vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti.

Podávanie lieku v ťarchavosti a v období dojčenia je indikované len pri skutočne zvýšenej potrebe.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Pyridoxín neovplyvňuje pozornosť.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Len úplne ojedinele sa pri perorálnom podávaní vyšších dávok môže dočasne objaviť pálenie záhy alebo nauzea.

Pri dávke 200 mg denne podávanej dlhšie ako 30 dní môže vzniknúť syndróm pyridoxínovej závislosti.

 

4.9 Predávkovanie

 

Pri jednorazovom vyššom prívode pyridoxínu predávkovanie nehrozí, prebytočné množstvo sa vylúči obličkami.

Po niekoľkomesačnom podávaní megadávok (2 - 6 g pyridoxínu/deň, ale aj nižších) sa pozorovala závažná senzorická neuropatia s poruchou stability chôdze, necitlivosťou a neobratnosťou rúk. Príznaky môžu byť po vysadení pyridoxínu reverzibilné, môže však pretrvávať svalová slabosť.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny

ATC kód: A11HA02

 

Pyridoxín je jednou z troch foriem vitamínu B6 (adermínu). Je to termostabilný, vo vode rozpustný alkohol, ktorý sa v potravinách vyskytuje v prirodzenej forme spolu s ostatnými vitamínmi skupiny B.

V organizme je vo svojej fosforylovanej forme koenzýmom pre rad enzýmov zúčastňujúcich sa na metabolizme aminokyselín, sacharidov a mastných kyselín. Podieľa sa napríklad na konverzii tryptofánu na niacín či serotonín, na degradácii glykogénu na glukózo - 1 - fosfát, na konverzii oxalátu na glycín, na syntéze kyseliny gamaaminomaslovej (GABA) v CNS. Je nevyhnutný pre syntézu hému, zúčastňuje sa na tvorbe protilátok.

Deficit vitamínu B6 je u človeka vzácny vzhľadom na jeho dostatočný obsah v bežnej zmiešanej strave. Môže však byť podmienený medikamentózne. Nedostatočná utilizácia vitamínu B6 môže byť dôsledkom niektorých vrodených vád metabolizmu, vzniká syndróm liekovej závislosti na vitamín B6, kedy pacient pozitívne reaguje na veľké dávky pyridoxínu.

Deficiencia vitamínu B6 sa klinicky prejavuje kožnými a neurologickými príznakmi: seboroická dermatitída, cheilosis, glosssitis, stomatitis, periférna neuritída, u detí aj kŕče z poruchy CNS, môže byť prítomná aj hypochrómna anémia, xanturenová acidúria.

Potrebná denná dávka vitamínu B6 je závislá od veku a od príjmu bielkovín v strave a u dospelých je asi 2,2 mg denne.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Pyridoxín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva z tráviacej sústavy, s výnimkou pri malabsorbčných stavoch. Absorbuje sa prevažne v jejune. Pyridoxín sa konvertuje v erytrocytoch na aktívne formy pyridoxalfosfát a v menšej miere na pyridoxamínfosfát. Pyridoxalfosfát sa úplne viaže na plazmatické proteíny, pyridoxín sa na ne neviaže. Pyridoxín podlieha pečeňovej biotranformácii. Deponuje sa v pečeni, menej v svaloch a mozgu. Celkové zásoby v tele sa pohybujú medzi 16 - 27 mg, vylučuje sa močom vo forme inaktívnych metabolitov, prevažne ako kyselina 4-pyridoxová. Ak sa podá v nadbytku, vylúči sa prevažne nezmenený obličkami. Pyridoxín prechádza cez placentárnu bariéru aj do materského mlieka. Biologický polčas je 15 - 20 dní. Pyridoxín je hemodialyzovateľný.

 

5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti

 

Látka sa normálne vyskytuje v ľudskom organizme, predklinické údaje nie sú významné.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Lactosum monohydricum, maydis amylum, gelatina, talcum, aluminii tristearas, dinatrii edetas dihydricus

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

V suchu, pri teplote 10 – 25 °C, chrániť pred svetlom.

 

 

 

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: pretláčacie balenie (PVC/Al blister), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 20 tabliet

 

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Na perorálne použitie.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

86/0665/69-C/S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

1.10.1969/ bez časového obmedzenia

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Apríl 2013

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

PYRIDOXIN LÉČIVA

PYRIDOXIN LÉČIVA

Liek sa používa na odporučenie lekára u dospelých aj detí pri prevencii a liečbe stavov spojených s nedostatkom vitamínu B6 .Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop