Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Visine Classic 0,05% kvapky 15ml  

VISINE Classic 0,05 % int opo 1x15 ml

25898

Odstraňuje opuch spojiviek a začervenanie očí.

Viac detailov

3,68 € s DPH

3,68 € bez DPH

 

NÁZOV LIEKU

 

VISINE Classic 0,05 %

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivo:tetryzolini hydrochloridum

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,5 mg tetryzolini hydrochloridum (0,05 %)

 

(Pomocné látky, pozri časť 6.1.)

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Očná roztoková instilácia

Číry, bezfarebný roztok

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4. 1. Terapeutické indikácie

 

Dekongescia sliznice a odstránenie symptómov edému spojoviek a hyperémie u pacientov s podráždením očí, ktoré je spôsobené dymom, prachom, vetrom, chlórovanou vodou, svetlom, kozmetickými prípravkami alebo kontaktnými šošovkami, ako aj alergickým zápalom pri precitlivenosti na peľ a seno.

K priaznivým účinkom patrí ústup pálenia, podráždenia, svrbenia, citlivosti a nadmerného slzenia.

 

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí a deti od 2 rokov:

Ak nie je odporučené inak, do každého postihnutého oka sa aplikuje 1 kvapka dvakrát až trikrát denne.

(Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom, pozri časť 6.6.)

 

Používanie lieku viac ako 5 dní je možné iba pod dohľadom lekára.

 

4. 3. Kontraindikácie

 

VISINE Classic 0,05 %sa nesmie používať u pacientov s hypersenzitivitou na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku lieku.

Liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 2 roky.

Liek sa nesmie aplikovať pacientom s glaukómom s úzkym uhlom.

 

U pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením (napr. ischemickou chorobou srdca, hypertenziou, feochromocytómom) a poruchami metabolizmu (napr. hypertyreózou, diabetom) a u pacientov, ktorí užívajú inhibítory monoaminooxidázy (vrátane obdobia do 10 dní po ukončení ich podávania) alebo iné lieky, ktoré môžu potenciálne zvýšiť tlak krvi, rovnako aj u pacientov so suchou rinitídou, suchou keratokonjunktivitídou a glaukómom je možné použiť VISINE Classic 0,05 %až po starostlivom posúdení prínosu a rizika liečby lekárom.

 

Očná roztoková instilácia sa nemá používať dlhodobo alebo v nadmerne vysokých dávkach, najmä nie u detí. Použitie u detí a aplikovanie vyšších dávok je preto povolené iba pod dohľadom lekára.

 

4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pacienti, ktorí používajú VISINE Classic 0,05 %, majú vedieť, že podráždenie alebo sčervenanie očí býva často príznakom vážneho očného ochorenia, a preto sa majú poradiť s lekárom.

 

VISINE Classic 0,05 %sa má používať iba pri miernom podráždení očí.

Ak nedôjde k úľave najneskôr do 48 hodín, alebo ak podráždenie či sčervenanie očí pretrváva, alebo sa dokonca zintenzívňuje, treba prerušiť liečbu a vyhľadať lekára. Podráždenie alebo sčervenanie očí v dôsledku závažnejších príčin, napr. vyvolané infekciou, prítomnosťou cudzieho telesa v oku alebo chemickým poškodením rohovky, vyžaduje taktiež lekárske vyšetrenie. Pri silných bolestiach očí, bolestiach hlavy, náhlej poruche videnia, pri objavení sa škvŕn v zornom poli, pri náhlom sčervenaní očí, bolesti vyvolanej svetlom alebo pri dvojitom videní je potrebné ihneď vyhľadať lekára.

 

Nadmerné používanie tohto lieku môže spôsobiť sčervenanie očí.

 

Je nutné vyhnúť sa priamemu kontaktu lieku s mäkkými očnými šošovkami z dôvodu ich možného poškodenia.

 

Použitie lieku u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom je kontraindikované. U iných druhov glaukómu je aplikácia povolená iba pod prísnym dohľadom lekára.

 

Odporúčané dávky sa však s veľkou opatrnosťou majú používať u pacientov s hypertyreózou, kardiovaskulárnym ochorením a diabetes mellitus (pozri časť 4.3. Kontraindikácie).

 

4. 5.Liekové a iné interakcie

 

Súčasné podávanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) a tricyklických antidepresív môže potenciovať vazokonstrikciu a zvýšiť krvný tlak.

 

4. 6. Gravidita a laktácia

 

Vzhľadom na možné systémové nežiaduce účinky je použitie v gravidite a počas laktácie možné až po starostlivom posúdení pomeru prínosu a rizika liečby lekárom.

 

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Ojedinele sa po podaní očných kvapiek VISINE Classic 0,05 %môže vyskytnúť mydriáza a rozmazané videnie. Ak k tomu dôjde, môže sa narušiť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

 

 

 

 

4. 8. Nežiaduce účinky

 

Pri nadmernom používaní sa môže vyskytnúť pichanie a pálenie v očiach, reaktívna hyperémia, zahmlené videnie, podráždenie spojoviek alebo zriedkavo mydriáza. Výnimočne sa môžu vyskytnúť systémové sympatikomimetické účinky.

 

4. 9. Predávkovanie

 

U detí a dojčiat je zvýšené riziko ťažkostí z predávkovania v dôsledku vstrebania očnej instilácie, najmä ak ju prehltnú. Už 0,01 mg tetryzolínu / kg telesnej hmotnosti sa považuje za toxickú dávku.

 

Bežné symptómy pri predávkovaní sú mydriáza, nevoľnosť, cyanóza, horúčka, kŕče, tachykardia, kardiálna arytmia, zastavenie srdca, zvýšenie tlaku krvi, pľúcny edém, poruchy dýchania, mentálne poruchy.

 

Ale za určitých okolností môže pri nadmernej systémovej absorpcii alfasympatikomimetických imidazolových derivátov dôjsť k útlmu CNS, čo sa prejaví ospalosťou, zníženou telesnou teplotou, bradykardiou, hypotenziou šokového typu, apnoe a kómou.

 

Terapeutické opatrenia v prípade predávkovania:

Ak to stav vyžaduje, treba podať živočíšne uhlie, urobiť výplach žalúdka, zvýšiť prívod kyslíka, znížiť zvýšenú teplotu a začať antikonvulzívnu liečbu. Na zníženie tlaku krvi sa odporúča podať pomaly intravenózne dávku 5 mg fentolamínu v roztoku NaCl, alebo 100 mg dávku perorálne. U pacientov s hypotenziou sú vazopresory kontraindikované.

 

Ak sa vyskytnú anticholinergické symptómy, má sa podať antidotum, napr. fyzostigmín.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina:

oftalmologikum / sympatomimetikum používané ako dekongestívum / tetryzolín

ATC kod: S01GA02

 

Tetryzolín je imidazolové sympatikomimetikum, ktoré priamo stimuluje alfaadrenergné receptory sympatického nervového systému. Avšak na betaadrenergné receptory nemá nijaký alebo má iba minimálny vplyv. Ako sympatikomimetický amín má vazokonstrikčné a dekongestívne účinky.

 

Pokiaľ niektoré vazokonstrikčné látky môžu spôsobiť dilatáciu zreníc alebo reaktívnu hyperémiu, pri použití lieku VISINE Classic 0,05 %k tomu dochádza iba v minimálnej miere.

 

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Vazokonstrikčný a dekongestívny účinok tetryzolínu nastupuje už niekoľko minút po lokálnej aplikácii a trvá 4 až 8 hodín. Ak sa používa lokálne a podľa návodu, tetryzolín sa prakticky nevstrebáva.

 

Údaje o lokálnej a systémovej farmakokinetike nie sú k dispozícii. Systémovú absorpciu po lokálnom použití, zvlášť u pacientov s poškodením slizníc, nemožno vylúčiť.

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje so zameraním na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukčnú toxicitu nie sú k dispozícii.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6. 1. Zoznam pomocných látok

 

acidum boricum, natrii tetraboras decahydricus, natrii chloridum, dinatrii edetas dihydricus, benzalkonii chloridi solutio 50 %, aqua purificata

 

6. 2. Inkompatibility

 

Vzhľadom na riziko poškodenia (zakalenia) mäkkých kontaktných šošoviek treba sa vyvarovaťich priameho kontaktu s očnou roztokovou instiáciou.

 

6. 3. Čas použiteľnosti

 

3 roky

Po prvom otvorení balenia: max. 4 týždne

 

6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.

 

6. 5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

 

LDPE fľaštička (na 15 ml roztoku) prírodnej farby ukončená LDPE kvapkadlom a skrutkovacím závitom, LDPP skrutkovací uzáver prírodnej farby, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

 

Veľkosť balenia:1 fľaštička x 15 ml 0,05 % roztoku (0,5 mg/ml)

 

6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Pred použitím je potrebné odstrániť bezpečnostný prúžok, odskrutkovať uzáver a fľaštičku obrátiť hore dnom. Špeciálna úprava kvapkadla zabezpečí dávkovanie jednotlivých kvapiek iba po stlačení plastovej fľaštičky.

Aby nedošlo ku kontaminácii, špička kvapkadla sa nemá ničoho dotýkať.

Po otvorení fľaštičky sa má očná roztoková instilácia používať najviac 4 týždne.

 

Informácia pre nositeľov kontaktných šošoviek:

Kontaktné šošovky sa zo zásady nemajú nosiť počas ochorenia očí. Pokiaľ je vo výnimočných prípadoch povolené nosiť tvrdé kontaktné šošovky, treba ich pred aplikáciou lieku vybrať a nasadiť späť až najskôr o 15 minút po nej.

Mäkké kontaktné šošovky sa nemajú nosiť počas používania liekov, ako napr. VISINE Classic 0,05 %, ktoré obsahujú konzervačnú látku benzalkóniumchlorid.

 

6. 7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku, ak je to potrebné

 

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

McNeil Products Limited

C/O Johnson & Johnson Limited

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

Veľká Británia

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

64/0274/93 – S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

20.12.1993/

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

August 2011

 

 

 

 

 

Ochranná známka J&J

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

VISINE Classic 0,05 % int opo 1x15 ml

VISINE Classic 0,05 % int opo 1x15 ml

Odstraňuje opuch spojiviek a začervenanie očí.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop