Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

ACIFEIN tbl 10 (blis.PVC/Al)

88690

ACIFEIN (tbl 10) sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov (najmä reumatického pôvodu), zubov, nervov a pri ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru.Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


1,24 € s DPH

1,13 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. Názov lieku

 

ACIFEIN

 

 

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum anhydricum 50 mg v tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. Lieková forma

 

Tableta

Biele ploché tablety s deliacou ryhou.

 

 

4. Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liek sa užíva na liečbu bolesti miernej a stredne silnej intenzity, predovšetkým pri bolesti hlavy, kĺbova svalov, zubov, pri neuralgii a pri bolestiach kĺbov a svalov spojených s akútnymi vírusovými ochoreniami chrípkového charakteru.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Liek je určený pre dospelých pacientov a deti nad 15 rokov. Dávkovanie je individuálne. Pri bolesti sa užívajú 1 - 2 tablety. Podľa potreby sa liek môže použiť niekoľkokrát denne (každých 4 - 6 hodín). Denná dávka nemá prekročiť 6 tabliet.

Pri renálnej a hepatálnej insuficiencii nie je potrebné monitorovať plazmatickú koncentráciu.

 

Spôsob podania

Liek sa má užívať pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať rozpadnúť v malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom dávkovaní je vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, na salicyláty, pri vredovej chorobe, pri renálnej a hepatálnej insuficiencii, ďalej pri akútnej hepatitíde a hemolytickej anémii, pri poruchách krvnej zrážavosti, pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním.

 

    1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek sa môže aplikovať po prísnom uvážení pomeru riziko/prínos u pacientov so známou alergiou na iné antireumatiká – antiflogistiká, pri súčasnej liečbe antikoagulanciami a u pacientov s bronchiálnou astmou . Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (ASA) zvyšujú riziko vzniku Reyovho syndrómu u detských pacientov s chrípkou alebo varicelou.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulancia tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva, jeho vytesnením z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok perorálnychantidiabetík. ASA inhibuje tubulárnu sekréciu metotrexátu. Preto, aby sa predišlo nežiaducim účinkom, je nevyhnutné pri súčasnom podávaní dávku metotrexátu redukovať. Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu. Rovnako za súčasného podania s kortikoidmi sa zvyšuje riziko vplyvu na gastrointestinálny trakt.


Kombinácia nesteroidných antiflogistík môže byť u pacientov súčasne užívajúcich diuretiká príčinou akútneho zlyhania obličiek v dôsledku inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojeného s redukciou prietoku krvi obličkou. ASA zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a kyseliny valproovej a zvyšuje ich toxicitu. ASA znižuje účinky urikozurík a znižuje vylučovanie kyseliny močovej.

Alkohol zvyšuje toxicitu ASA a paracetamolu.

 

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).

 

    1. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Experimentálne výsledky žiadnej zo zložiek lieku nedokazujú negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Dĺžka používania liečiv – ASA, paracetamolu a kofeínu preverila riziko použitia v gravidite. Vzhľadom na mechanizmus účinku predstavuje liek riziko najmä v treťom trimestri gravidity. Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu E2 sa môže u plodu predčasne uzavrieť ductus arteriosus, predĺžiť graviditu a zvyšuje sa riziko krvácania počas pôrodu. Okrem uvedeného rizika sporadické užitie lieku u gravidných žien a žien vo fertilnom veku nepredstavuje nebezpečenstvo poškodenia vyvíjajúceho sa plodu. V súčasnosti sa opačne ASA používa na zníženie rizika vzniku eklampsie.

 

Zložky lieku prechádzajú do materského mlieka, preto sa neodporúča užívať liek počas dojčenia.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Klinické hodnotenie lieku nezistilo vplyv na bdelosť pacientov. Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Kofeín, ktorý sa nachádza v lieku, mal na niektorých pacientov počas klinického hodnotenia psychostimulačné účinky.

4.8 Nežiaduce účinky

 

Obidve analgetiká, nachádzajúce sa v lieku, sú liečivá s veľkým terapeutickým záberom. Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdkovú, niekedy aj ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Najčastejšie udávané príznaky sú: tlak v epigastriu, pálenie záhy, nauzea, vracanie. Niekedy vznikne krvácanie a perforácia vreda bez predchádzajúcich príznakov. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, najdôležitejšiu úlohu však má kontakt liečiva so žalúdkovou sliznicou a po resorpcii aj inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä pacienti s anamnézou vredového ochorenia, alkoholici a geriatrickí pacienti. Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou reakciou, ktorá sa môže manifestovať ako anafylaktoidná reakcia, urtikária, angiodém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s preexistujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy, predpokladá sa, že pri ich vzniku môže participovať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.
U detí s vírusovým ochorením sa po podaní ASA môže rozviť Reyov syndróm. Výnimočne môže vzniknúť poškodenie obličiek, reverzibilný vzostup aminotransferáz v plazme, retencia kyseliny močovej a poruchy acidobázickej rovnováhy, najmä po užití vyšších dávok ASA.
Paracetamol pri správnom dávkovaní má nízke riziko. Pri predávkovaní, alebo pri relatívnom predávkovaní mimo hlavnej metabolickej cesty – konjugácia so sulfátom a kyselinou glukurónovou – sa časť paracetamolu zmiešanými oxidázami, ktorých kľúčovým enzýmom je cytochróm P450, mení na N-acetyl-p-benzochinónimín, ktorý nesie zodpovednosť za poškodenie pečeňových buniek.

4.9 Predávkovanie

 

Intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou.
Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Za letálnu dávku ASA sa u dospelého považuje dávka 10 g.

Intoxikácia paracetamolom spôsobuje centrilobulárnu nekrózu pečeňových buniek. Po dávkach paracetamolu vyšších ako 6 g dochádza k saturácii enzýmov katalyzujúcich konjugáciu a veľká časť liečiva sa mení na reaktívne metabolity, ktoré sú hepatotoxické.
Pri intoxikácii je nevyhnutné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka aktívnym uhlím. Liečba intoxikácie tkvie v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie. Pri zistení vysokej plazmatickej koncentrácie paracetamolu (po 4 hodinách nad 200 mg/ml) je nevyhnutné pacientovi podať N-acetylcysteín v úvodnej dávke 140 mg/kg, potom pokračovať každé 4 hodiny dávkou 70 mg/kg.

 

 

5. Farmakologické vlastnosti

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum,

ATC skupina: N02BE51

 

Mechanizmus účinku

Všetky liečivá zo skupiny neopioidných analgetík majú spoločný mechanizmus účinku: inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižujú syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogenných receptorov proti účinku bradykinínu, histamínu a iným v tkanive uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus nesie zodpovednosť za ich analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z neprítomnosti prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu, najmä v periférnych tkanivách.


Podstata analgetického účinku paracetamolu nie je celkom objasnená. Spôsobuje najmä

centrálnu inhibíciu produkcie prostaglandínov .


Kofeín disponuje celým radom farmakologických účinkov – stimulácia CNS, kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdkovej sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa poznatkov súčasnej doby, základom účinku kofeínu je neselektívny antagonizmus adenozínových receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca
++ z intracelulárnych rezerv. Farmakologická aktivita kofeínu je výsledkom viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné. Vyplýva to z ťažkostí pochádzajúcich zo subjektívnych metód hodnotenia bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti a tiež z rozdielnosti použitých dávok kofeínu. V kombinácii s ASA a paracetamolom bol potenciujúci efekt kofeínu 1,55-1,58.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, najmä však z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký. Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri zvyčajnom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA možno detegovať v plazme len krátko. Viaže sa na albumín 85-95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a dôsledkom kompetície na väzbovom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materinského mlieka.


ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého rádu. Tvorí 3 hlavné metabolity – kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču.
Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20-100 mg/l. Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť u novonarodených vznik pečeňového ikteru. Okrem všeobecne platnej odlišnosti farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená žalúdková kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické rozdiely vo farmakokinetike v geriatrii. Vzhľadom na mechanizmus účinku u pacientov s preexistujúcim hepatálnym, renálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou sa riziko nežiaducich účinkov zvyšuje.

 

Paracetamol sa po perorálnej aplikácii rýchlo a kompletne resorbuje. Biologická dostupnosť paracetamolu je okolo 80 %, nezávisí od veľkosti dávky. Má výrazný first-pass metabolizmus. Na bielkoviny plazmy sa viaže menej ako 20 %. Distribučný objem je okolo 90 l/kg. Extenzívny metabolizmus paracetamolu prebieha v pečeni. Z paracetamolu podaného v terapeutickej dávke vzniká konjugát glukuronidu (55 % dávky), konjugát sulfátu (30 %), konjugát kyseliny merkapturovej (4 %), konjugát cysteinu (4 %). Zvyšok tvoria neidentifikovateľné metabolity. Polčas v plazme je od

1,5 do 3 hodín.


Vylučuje sa močom. Celkový klírens je okolo 5 ml/min/kg. Pri paracetamole je málo známy vzťah medzi výškou plazmatickej koncentrácie a nežiaducimi účinkami, vyplývajúci z deplécie glutationu. Zníženie kapacity konjugačných procesov s postupujúcim vekom, indukcia biotransformačných enzýmov (etanolom, fenobarbitálom, izoniazidom), idiosynkrazia vedie k zmenám farmakokinetiky so vznikom cytotoxických metabolitov. Akútne ochorenia pečene zvyšujú vnímavosť na hepatotoxické pôsobenie a chirurgické ochorenia pečene spôsobujú zníženie biotransformácie. Kofeín sa z gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva. T
1/2 u dospelých je 2,5 až 4,5 hodín. Distribuuje sa do všetkých telových súčastí. Prechádza placentárnou bariérou a do materinského mlieka. Extenzívne sa metabolizuje v pečeni, najmä demetyláciou a oxidáciou. Mnoho metabolitov je aktívnych. Vylučuje sa najmä obličkami.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku bola overená dostatočne dlhodobým používaním v klinickej praxi.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

acidum aminoaceticum
maydis amylum
talcum
hyprolosum

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až  25 °C, chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

blister (PVC fólia, hliníková fólia), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov


Veľkosť balenia: 10 tabliet
100 tabliet (10x10 tabliet)
1560 tabliet (156x10 tabliet)

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0012/85-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

30.12.1985

 

 

10. Dátum poslednej revízie textu

 

November 2011

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

ACIFEIN tbl 10 (blis.PVC/Al)

ACIFEIN tbl 10 (blis.PVC/Al)

ACIFEIN (tbl 10) sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov (najmä reumatického pôvodu), zubov, nervov a pri ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop