Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

poskytovateľa lekárenskej starostlivosti Zdravmatsk, s.r.o.

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. a násl. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

1.Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti Zdravmatsk, s.r.o.,v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti Zdravmatsk, s.r.o. ako predávajúceho, a kupujúceho ako zákazníka. Prevzatím tovaru zákazník súhlasí s obchodným a reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

2.Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Čl. II

Zodpovednosť za vady

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3.Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

4.Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

5.Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:

a)množstevný a sortimentný rozdiel,

b)znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

6.Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru, alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

7.Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

a)zákazník spôsobil vadu tovaru sám,

b)zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;

c)vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

d)boli porušené ochranné plomby na tovare,

e)boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

f)sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

g)vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

h)boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

i)vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

8.Kupujúci nie je oprávnený od poskytovateľa lekárenskej starostlivosti požadovať prijatie lieku vydaného poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v súlade s lekárskym predpisom predloženým späť a vrátenie poplatku zaplateného za výdaj lieku viazaného na lekársky predpis, a to ani v prípade, že liek bol lekárom nesprávne predpísaný.

 

 

 

 

Čl. III

Záručná doba

1.Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

3.Ak ide o použitú vec,zákazníka predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

4.Pri veciach, ktoré sú určené na to,aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.Záručná doba presahujúca24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

5.Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

 

Čl. IV

Plynutie záručnej doby

1.Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.

2.Práva zo zodpovednosti za vady veci,pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

4.Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.

5.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj doklad o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6.Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí,ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. V

Vady odstrániteľné

1.Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

2.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne,včas  a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len sú časti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

 

Čl. VI

Vady neodstrániteľné

1.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

2.Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie závady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

3.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Čl. VII

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

 

Čl. VIII

Uplatnenie práva

1.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

2.Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom,uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

ČI. IX

Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

1.Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

2.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

3.V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

5.Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni, alebo emailom pred odoslaním tovaru na reklamáciu a v prílohe emailu s vyplneným reklamačným protokolom a v balíku originál reklamačného protokolu a kópiou daňového dokladu, alebo vyplneným záručným listom ak ten  bol potvrdený predávajúcim. Ak zákazník odosiela vadný tovar na reklamáciu prostredníctvom tretej osoby, alebo z inej adresy než na akú bol vystavený daňový doklad, do emailu uvedie, kto bude odosielateľom na reklamáciu a ktorá spoločnosť bude balík doručovať. Ideálne je vyhotoviť fotodokumentáciu, alebo krátke video z ktorého je závada zrejmá.
Napr. nefunkčný displej elektronickej súčiastky napriek tomu, že batérie sú nové, alebo je pripojený funkčný elektrický adaptér, alebo sa prístroj nedá zapnúť - nerozbieha  sa  elektromotor napriek tomu, že je prístroj plne nabitý, alebo je pripojený funkčný adaptér a podobne.

6.Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá alebo zašle doporučene vadný tovar na adresu predávajúceho:Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, 94501 Komárno, Slovenská republika. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu: formát PDF, formát DOC. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

7.Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

8.Ak nebude ktorákoľvek z  uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

9.Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

10.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

11.Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

ČI. X

Záverečné ustanovenia

1.Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2011

2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop