Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

 • Obchodné a dodacie podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zdravmatsk, s.r.o., so sídlom Hlboká 284/10, 945 01 Komárno, IČO: 45506990, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Vložka číslo: 26494/N , DIČ: 2023039337, IČ DPH: SK2023039337 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru, obvykle držaný skladom. V niektorých tovarových položkách predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov, pričom neodkladne informuje zákazníka o dodacích lehotách.
 • Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny a množstva, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
 • Viazanosť ceny a množstva sa nevzťahuje na prípadné výraznejšie cenové odchýlky od bežných cien na trhu, v prípadoch kedy sa cena, alebo množstvo stanovilo omylom, alebo chybou administrácie eshop-u, alebo preklepom, alebo neočakávaným a vopred neoznámeným, alebo mimoriadnym zvýšením nákupnej ceny predajcu od dodávateľa, alebo veľkoobchodu, alebo vplyvom výnimočných situácií v dôsledku epidémií a podobne.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
  • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
 • Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou emailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
 • Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  • názov, množstvo a cenu tovaru, cenu prepravy,
  • adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou,
  • podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, cene, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom primeraným a potrebným na jeho ochranu pri preprave. Viazanosť ceny a množstva sa nevzťahuje na prípadné významné cenové odchýlky od bežných cien na trhu, v prípadoch kedy sa cena, alebo množstvo stanovilo omylom, alebo chybou administrácie eshop-u, alebo preklepom.
  • predávajúci dodá humánny liek s obsahom drogového prekurzora v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, alebo skrátený návod v slovenskom jazyku, z ktorého je zrejmé jeho použitie a nastavenie, záručný list, dodací list a daňový doklad. Pre uplatnenie záruky je môžné akceptovať okrem iného aj daňový doklad s vyznačeným výrobným číslom, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list. Výrobné číslo výrobku môže predávajúci zaslať aj vo forme emailu pri potvrdení expedícií tovaru.
  • "Faktúra", ktorá je automaticky generovaná systémom eshop-u a nachádza sa v histórií objednávok zákazníka, nie je daňovým dokladom a nespĺňa predpísané náležitosti pre daňový doklad. Príslušný daňový doklad je generovaný po skompletizovaní objednávky iným certifikovaným systémom a je obsahom každej odoslanej zásielky.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Predávajúci na tovar poskytuje záruku v zmysle platných zákonov a predpisov. Pre prípad reklamácie je ustanovený REKLAMAČNÝ PORIADOK.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky

 • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, obrázkov, popisov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Ak je tovar dostupný v rôznych typoch balení, pričom jeho obsah je identický, pri expedícií budú uprednostnené balenia plastové, z dôvodu možného poškodenia sklenených obalov pri preprave.

 • Objednávky prijaté do 12.00 hod. a tovar skladom sa spravidla expeduje v deň prijatia objednávky a doručuje v nasledovný pracovný deň kuriérom. Kuriérska služba GLS pred doručením email, SMS a telefonicky kontaktuje objednávateľa o čase a spôsobe doručenia. V prípade, ak objednávateľa nie je možné telefonicky kontaktovať, kuriér kontaktuje zákazníka aj v nasledujúce pracovné dni. Za omeškané, alebo nedoručené zásielky kuriérskou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch, obrázkoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho môžu byť vo výnimočných prípadoch ilustračného charakteru a môžu byť rozdielne a závislé od výrobcu - sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým dátam prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách, pričom tovar musí spĺňať účel na ktorý bol vyhotovený.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a ihneď reklamovať zjavné vady.

 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

 • Osobný odber v lekárni TABLETKA v Komárne. Tovar je REZERVOVANÝ 3 pracovné dni!
 • Poštovné a balné vo výške 3,10.-€ pri platbe Online, alebo 3,50.-€, alebo 0.-€ pri objednávke od 50.-€ je platné len pre doručenie v rámci SR a do váhy 10kg a pre nie nadrozmerné náklady. V ostatných prípadoch sa prepravné stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
 • Pre zahraničie a iné štáty, okrem Českej republiky sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
  • Poštovné a balné do Českej republiky:
  1. 7.-€ pre malé zásielky do váhy 400g a do hodnoty objednávky 100.-€,
  2. 8.-€ pre malé zásielky do váhy 1 kg a do hodnoty objednávky 100.-€,
  3. 9.-€ pre zásielky do váhy 3 kg a do hodnoty objednávky 100.-€,
  4. pre ostatné zásielky, ťažké a nadrozmerné, individuálne po vzájomnom odsúhlasení
  5. V prípade odoslania na dobierku je poplatok k poštovnému 1.-€

6. Kúpna cena

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezpečného ONLINE bezhotovostného prevodu, hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 • Pre bližšie informácie o ONLINE úhrade kliknite sem.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 , aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho poskytne tretej osobe na spracovanie výlučne za účelom doručenia vybavenej objednávky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s poskytnutím svojej emailovej adresy predávajúcim tretej osobe a to výlučne za účelom dobrovoľného marketingového prieskumu za účelom zistenia spokojnosti vybavenia zákazníka.
 • Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu.
 • Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou emailovej správy, alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu email alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uveďte svoje meno, adresu a dátum.
  • kupujúci odošle tovar, odporúčame doporučene a vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený bez predchádzajúceho odsúhlasenia formou dobierky predávajúci neprijíma.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 •           Liek možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje

  a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

  b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

  c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

  d) poškodený vnútorný obal lieku,

  e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona,

  f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

   

  2/       Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje

  a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

  b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

  c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

  d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

  e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 • Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v v predchádzajúcej časti, vybaví držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, tomuto držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 • Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie

  a) odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,

  b) odovzdaním vo výdajni zdravotníckych pomôcok, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku,

  c) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

  d) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

 • Podmienky na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sú ustanovené vo Vyhláška 21/2012 s účinnosťou od 01.02.2012.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie 21/2012 účinný od 01.02.2012.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Komárne, dňa 1.7.2013.                                                                           Posledná aktualizácia: 13.5.2021


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop