Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Nalgesin S 20x275mg  

Nalgesin S tbl flm 10x275 mg (blis.Al/PVC)

55634

Spoľahlivý proti bolesti.

Viac detailov

3,40 € s DPH

3,09 € bez DPH

súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Nalgesin S

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Každá tableta obsahuje 275 mg sodnej soli naproxénu.

 

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

filmom obalená tableta

Svetlomodré filmom obalené tablety oválneho tvaru.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Hlavná indikácia lieku Nalgesin S je tlmenie bolesti.

Podáva sa pri:

 • posttraumatických bolestiach (podvrtnutia, pomliaždeniny);

 • pooperačných bolestiach (v traumatológii, ortopédii, gynekológii, čeľustnej chirurgii);

 • gynekologických bolestiach (bolesti a kŕče pri menštruácii, bolesti pri zavedení vnútromaternicového telieska a pri ostatných bolestiach);

 • bolestiach hlavy, zubov;

 • prevencii a liečbe migrény;

 • bolestiach chrbta.

 

V prípade infekčných ochorení je indikovaný ako doplnková liečba na zmiernenie bolestí, zápalu a horúčky.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Obvyklá denná dávka je 1 tableta každých 8 až 12 hodín. Na úvod sa môže užiť dvojitá dávka, a to buď dve tablety naraz alebo sa druhá tableta môže užiť v hodinovom intervale po prvej. Pacienti nad 65 rokov majú užívať 1 tabletu každých 12 hodín. Pri samoliečbe by nemala byť presiahnutá denná odporučená dávka 825 mg (3 tablety).

Maximálna denná dávka sodnej soli naproxénu je 1650 mg.

 

  1. Kontraindikácie

 

 • Precitlivenosť na naproxén alebo iné súčasti lieku, salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.

 • V minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej terapii NSAIDs.

 • Aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).

 • Ťažká porucha pečene alebo obličiek

 • Závažné srdcové zlyhávanie.

Liek sa nemá podávať deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg. Tehotné ženy v 3. trimestri gravidity a dojčiace matky nesmú sodnú soľ naproxénu užívať.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Nalgesin S sa nesmie podávať súčasne s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).

Starší pacienti: majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAIDs najmä gastrointestinálne krvácanie a perforáciu, ktoré môžu byť fatálne.

Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia: GIT krvácania, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú popísané u všetkých NSAIDs a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s alebo bez varovných príznakov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko by sa malo zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä GI krvácania) obzvlášť na začiatku liečby.

Zvýšenú opatrnosť je treba u pacientov liečených súčasne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI alebo antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacienta liečeného Nalgesinom S objaví GI krvácania alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k exacerbácii týchto ochorení.

Pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo zlyhávanám srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edémy.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie niektorých NSAIDs môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Napriek tomu, že údaje naznačujú, že užívanie naproxénu v dávke 1000 mg/deň môže byť spojené so zníženým rizikom, riziko sa však vylúčiť nedá. Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní naproxénu v schválenom dávkovom rozpätí.

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne. Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Nalgesin S by mal byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.

Protizápalový a antipyretický účinok naproxénu sa musí vziať do úvahy pri infekčných ochoreniach, pretože môže maskovať príznaky ochorenia.

Nalgesin znižuje agregáciu doštičiek a predlžuje dobu krvácania. Tento efekt je treba brať do úvahy pri stanovovaní doby krvácania. Pacienti s antikoagulačnou liečbou (napr. heparín alebo dikumarolové deriváty) môžu mať zvýšené riziko krvácania ak je súčasne podávaný Nalgesin. Pozornosť je potrebná u pacientovi s poruchami hemostázy a u tých, ktorí sú liečení antikoagulanciami alebo fibrinolytikami.

Pretože naproxén a jeho metabolity sú eliminované primárne obličkami glomerulárnou filtráciou, naproxén majú užívať s veľkou opatrnosťou pacienti s poškodením funkcie obličiek a u týchto pacientov sa odporúča monitorovanie sérového kreatinínu a/alebo klírensu kreatinínu.

Nalgesin S nesmú užívať chronickí pacienti, ktorí majú klírens kreatinínu menej ako 0,33 ml/s (20 ml/min).

Renálne funkcie je potrebné monitorovať pred a počas terapie naproxénom tiež u pacientov so zníženým prietokom krvi obličkami pre extracelulárnu depléciu tekutín, cirhózu pečene, straty sodíka, kongestívne srdcové zlyhanie a existujúce obličkové ochorenia. Starší pacienti, u ktorých sa dá predpokladať obličková nedostatočnosť a pacienti užívajúci diuretiká spadajú tiež do tejto kategórie. Odporúča sa zníženie dennej dávky aby sa predišlo nadmernému nahromadeniu metabolitov naproxénu.

Pacienti s epilepsiou alebo porfýriou užívajúcich naproxén musia byť sledovaní lekárom.

Naproxén sa nemá podávať pri vážnych čerstvých chirurgických ranách a najmenej 48 hodín pred chirurgickým zákrokom.

Tak ako u ostatných liečiv podávaných starším pacientom, Nalgesin S sa má podávať v najnižších účinných dávkach.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou. Ochorenie pečene u chronických alkoholikov a možno aj iné formy cirhózy redukujú celkovú plazmatickú koncentráciu naproxénu, ale plazmatická koncentrácia neviazaného naproxénu sa zvyšuje. V takýchto prípadoch je rozumné užívať najnižšie účinné dávky.

Tableta obsahuje asi 25 mg sodíka. Toto by sa malo zvážiť u pacientov, ktorí majú mať obmedzený prívod soli.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID: zvýšené riziko nežiaducich účinkov.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnych vredov alebo krvácania.

Antikoagulačné lieky: NSAIDs môžu zvyšovať účinok antikoagulačných liekov ako je warfarín.

Antiagregačné lieky a SSRI: zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.

Hydantoín alebo deriváty sulfonylmočoviny: naproxén sa silne viaže na plazmatické bielkoviny, preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri súčasnom užívaní hydantoínu alebo derivátov sulfonylmočoviny.

Furosemid: naproxén môže znížiť diuretický účinok furosemidu.

Antihypertenzíva: naproxén môže znížiť antihypertenzívny účinok antihypertenzív.

Lítium: ak sa súčasne podáva lítium s naproxénom, hladiny lítia v plazme sa zvýšia kvôli zníženiu obličkového klírens.

Metotrexát: naproxén znižuje vylučovanie metotrexátu, čím sa zvýši jeho toxicita.

Cyklosporín: zvýšené riziko obličkovej nedostatočnosti.

ACE inhibítory: zvýšené riziko obličkovej nedostatočnosti.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať tehotenstvoa/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšení incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, naproxén sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak naproxén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod :

 • kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonárnou hypertenziou);

 • renálnej disfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligo-hydroamniónom.;

matku a plod na konci tehotenstva:

 • možnému predĺženiu času krvácania, k antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice rezultujúceho do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.

V dôsledku toho je naproxén počas tretieho trimestra gravidity kontraindikovaný.

Liek sa nesmie podávať dojčiacim matkám (pozri časť 4.3)

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nalgesin S nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce účinky sú často spojené s vyššími dávkami. Sú vymenované s klesajúcou frekvenciou výskytu.

Najčastejšie sa vyskytujúce:

 • gastrointestinálne: zápcha*, abdominálna bolesť*, nevoľnosť*, dyspepsia, hnačka, stomatitída;

 • CNS: bolesti hlavy*, vertigo*, závrat*, spavosť*;

 • dermatologické: pruritus*, kožná vyrážka*, ekchymóza*, potenie*, začervenanie;

 • zmysly: tinitus*, poruchy sluchu, poruchy zraku;

 • kardiovaskulárne: edémy*, dyspnoe*, palpitácie;

 • všeobecné: smäd.

*Výskyt medzi 3 % až 9 %. Nežiaduce účinky vyskytujúce sa u menej ako 3 % pacientov nie sú označené.

Výskyt menej ako 1 %:

Možné prípady v súvislosti s naproxénom:

 • gastrointestinálne: zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, žalúdočný vred, gastrointestinálne krvácanie a/alebo perforácia žalúdka, ktoré môžu byť fatálne, hemateméza, žltačka, meléna, vracanie, plynatosť, exacerbácia Crohnovej choroby, gastritída;

 • renálne: glomerulonefritída, hematúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, poškodenie renálnych funkcií, renálne zlyhanie, renálna papilárna nekróza;

 • hematologické: eozinofília, granulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia;

 • CNS: depresie, poruchy spánku, neschopnosť koncentrácie, insomnia, malátnosť, myalgia a svalová slabosť;

 • dermatologické: alopécia, fotosenzitívna dermatitída;

 • zmyslové: poškodenie sluchu;

 • kardiovaskulárne: hypertenzia, srdcové zlyhanie;

 • respiračné: eozinofilná pneumónia;

 • všeobecné: hypersenzitívne reakcie, menštruačné poruchy, pyrexia (zimnica, teplota);

 • kožné: veľmi zriedkavo bulózna reakcia vrátane Stevens-Johnsovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Možné prípady nesúvisiace s naproxénom:

 • hematologické: aplastická anémia, hemolytická anémia;

 • CNS: aseptická meningitída, poruchy vedomia;

 • dermatologické: epidermálna nekrolýza, erythema multiforme, fotosenzitívna reakcia spôsobujúca porphyria cutanea tarda a epidermolysis bulosa, Stevens – Johnsonov syndróm, urtikária;

 • gastrointestinálne: ulcerózna stomatitída;

 • kardiovaskulárne: vaskulitída;

 • všeobecné: angioneurotický edém, hyperglykémia, hypoglykémia.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAIDs (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

 

4.9 Predávkovanie

 

Ak pacient užije veľkú dávku naproxénu náhodne alebo úmyselne, môže sa objaviť adbominálna bolesť, nevoľnosť, vracanie, závrat, tinitus, podráždenosť, v ťažších prípadoch tiež hemateméza, meléna, poruchy vedomia, respiračné poruchy, kŕče, zlyhanie obličiek. Indikovaný je výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia a prísne sledovanie. V prípade nutnosti sa podávajú antacída, inhibítory H2 receptorov, inhibítory protónovej pumpy alebo misoprostol a nasadí sa ďalšia symptomatická liečba.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum , analgetikum, ATC kód: MO1AEO2

 

Sodná soľ naproxénu je nenarkotické analgetikum s výrazným protizápalovým a antipyretickým účinkom. Jeho farmakodynamické vlastnosti sú rovnaké ako u naproxénu. Naproxén má dobrý protizápalový, analgetický a antipyretický účinok, ktorý závisí od dávky. Farmakologické účinky sú výsledkom inhibície cyklooxygenázy, enzýmu ktorý sa zúčastňuje na tvorbe prostaglandínov. Tieto procesy redukujú hladiny prostaglandínov v rôznych telesných tekutinách, zahŕňajúc synoviálnu tekutinu, žalúdkový sekrét, moč a krv.

Naproxén, tak ako iné nesteroidové antireumatiká, môže spôsobovať gastrointestinálne mikrokrvácanie a endoskopicky potvrdené gastrointestinálne lézie. V cielených štúdiách je uvedené, že znižuje teplotu s takým efektom ako kyselina acetylsalicylová a indometacín a viac ako diflunisal, etodolak, nabumeton a sulindak. V klinickej praxi sa ukázalo, že naproxén sa lepšie znáša ako kyselina acetylsalicylová a indometacín, zatiaľ čo tu neboli základné rozdiely v tolerancii medzi naproxénom a inými nesteroidovými antireumatikami. Tak ako iné nesteroidové antireumatiká, naproxén je tiež inhibítor agregácie trombocytov, ale v obvyklých terapeutických dávkach má malý vplyv na dobu krvácania u ľudí. Naproxén vo všeobecnosti nespôsobuje zhoršenie normálnych renálnych funkcií u pacientov s predchádzajúcim zhoršením renálnych funkcií alebo poruchami srdca.

Naproxén neprejavuje urikozurický účinok.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpcia

Po perorálnom užití, sa tablety Nalgesin S (sodná soľ naproxénu) veľmi rýchlo rozpúšťajú, a rýchlo a kompletne absorbujú z  gastrointestinálneho traktu. Vrchol plazmatických hladín po jednotlivej perorálnej dávke sodnej soli naproxénu sa dosahuje v priebehu 1 až 2 hodín zatiaľ čo po jednotlivej dávke somotného naproxénu v priebehu 2 až 4 hodín, v závislosti od stravy. Strava môže oneskoriť dosiahnutie maximálnej koncentrácie až o 2 hodiny. Strava tiež spomaľuje rýchlosť absorpcie, ale nezmenšuje jej rozsah. Po opakovanom perorálnom užití, sa ustálený stav dosiahne po 4 až 5 dávkach, tj. za 2 až 3 dni. Plazmatické hladiny naproxénu sa zvyšujú striktne lineárne s rastúcou dávkou do 500 mg, po ktorej sa menia len málo. Tento jav nie je dôsledkom zníženej absorpcie, ale dôsledkom zvýšenia renálneho klírensu voči saturovaným väzobným bielkovinám. Pri obvyklej dávke sú plazmatické hladiny naproxénu v rozsahu 23 až 49 μg/ml.

 

Distribúcia

Naproxén sa viaže silno na albumíny v plazme ( 99,5 %) pri koncentrácii do 50 mg/l. Pri vyšších koncentráciách sa neviazané frakcie zvyšujú. Pri koncentráciách 473 mg/l, sa našlo 2,4 % neviazaného naproxénu. Z dôvodu silnej albumínovej väzby, zdanlivý distribučný objem je malý, približne 10 % telesnej hmotnosti (od 0,09 do 0,3 l/kg). Zvýšený distribučný objem bol zaznamenaný u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým renálnym zlyhaním. Jeho zvýšenie je zo 8,29 l/kg na 10,05 l/kg u zdravých ľudí, a na 11,90 l/kg u pacientov s renálnym zlyhaním.

 

Metabolizmus a eliminácia

Približne 70 % lieku je vylúčené v nemetabolizovanej forme: 10 % nezmenených a 60 % naviazaných na kyselinu glukurónovú alebo iné konjugáty. Ostávajúci liek (30 %) je metabolizovaný na 6-demethyl-naproxén. Tento metabolit je prakticky neúčinný, pretože má menej ako 1% biologickej účinnosti základnej zlúčeniny. Približne 95 % naproxénu je eliminované močom a menej ako 5 % stolicou. Biologický polčas naproxénu je od 12 do 15 hodín a nie je závislý na plazmatických hladinách a dávkovaní. Klírens závisí od plazmatických hladín naproxénu, najpravdepodobnejšie v závislosti od zvýšeného podielu voľného naproxénu pri vyšších plazmatických koncentráciách.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Štúdie akútnej toxicity uskutočnené na rôznych zvieratách nepoukazujú na špeciálnu citlivosť.

V závislosti na spôsobe podania lieku a pohlavia, LD50 u myší bola stanovená medzi 435 a 1234 mg/kg u potkanov medzi 435 a 543 mg/kg u škrečkov približne 4000 mg/kg a u psov 931 mg/kg pri perorálnom podaní.

V šesťmesačnom pokuse chronickej toxicity na potkanoch s dávkami: 2, 10 a 30 mg/kg/deň, gastrointestinálne lézie sa vyskytli len pri vysokých dávkach. Perorálne dávky 2 a 10 mg/kg/deň počas 22 mesiacov nespôsobili u potkanov zmeny, ale dávka 30 mg/kg/deň znížila telesnú hmotnosť, zvýšila objem moču a mortalitu a spôsobovala gastrointestinálne lézie.

Bolo zistené, že naproxén nemá mutagénne alebo karcinogénne účinky. Nebol zistený vplyv na fertilitu ani na teratogenitu alebo embryotoxicitu.

Naproxén efektívne predlžuje gestáciu a oneskoruje začiatok pôrodu.

Má nežiaduce účinky na kardiovaskulárny systém plodu, indukuje predčasné uzavretie ductus arteriosus a môže vyvolať kongestívne srdcové zlyhanie plodu alebo pľúcnu hypertenziu u novonarodených mláďat.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Mikrokryštalická celulóza, povidón, mastenec, magnéziumstearát, obaľovacia sústava opadry YS-1-4215 modrá.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °Cْ.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

10, 20 a 30 filmom obalených tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nie sú.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

29/0328/00-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

18.10.2000 / bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Jún 2012

 

 

 

 

Napíšte svoj názor

Nalgesin S tbl flm 10x275 mg (blis.Al/PVC)

Nalgesin S tbl flm 10x275 mg (blis.Al/PVC)

Spoľahlivý proti bolesti.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop