Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

OSTEOCYNESINE 60 tbl

60068

Hojenie zlomenín, rekonvalescencii.

Viac detailov

5,20 € s DPH

4,33 € bez DPH

NEDOSTUPNÉ predpoklad naskladnenia máj !!!

Produkt si mozete už teraz PREDOBJEDNAŤ - OBJEDNAŤ, aby sme sa vedeli zásobiť v dostatočnom množstve!

Akonáhle obdržíme info o predpokladanom terníme naskladnenia, vyzveme Vás, aby ste potvrdili Vášu PREDOBJEDNÁVKU a pretrvávajúci záujem o dodanie!

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

OSTEOCYNESINE

tablety

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 1 tableta (300 mg) obsahuje :

Calcarea carbonica (vápenec z ustrice-uhličitan vápenatý) 3 DH..............................0,6 mg

Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3 DH........................................... ... 0,6 mg

Calcarea fluorica (flourid vápenatý z minerálu flouritu) 3 DH.............................. 0,6 mg

Sulfur iodatum (tavenina 1dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4 CH...................... 0,6 mg

 

Liehový extrakt z vápenca z ustríc Calcarea carbonica, chemickej zlúčeniny fosforečnanu vápenatého Calcarea phosphorica, fluoridu vápenatého Calcarea fluorica a jodidu sírneho Sulfur iodatum.

 

Pomocné látky: sacharóza, laktóza

Preúplný zoznam pomocných látok , pozri časť 6.1

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku OSTEOCYNESINE sa používa na úpravu metabolizmus vápnika : pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri hojení zlomenín, v rekonvalescencii.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

 

Dospelí a deti: 2 tablety 2 – 3 x denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Deťom do 1 roka ( dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.

 

4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.

 

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6. Gravidita a laktácia

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

OSTEOCYNÉSINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.

 

 

4.9. Predávkovanie

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  • Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

- Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú

v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevzťahuje sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe.

 

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas

 

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

 

6.5. Druh obalu a obsahu balenia

60 tabliet, PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 93/0157/98-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE: 02/04/1998

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

September 2010

 

 

 

 

 

Hodnotenie 
13.03.2022

OSTEOCYNESINE 60 tbl

Dobrý deň,
mám záujem kúpiť 2 balenia lieku OSTEOCYNESINE 60 tbl.
Ďakujem.

Napíšte Váš názor!

Napíšte svoj názor

OSTEOCYNESINE 60 tbl

OSTEOCYNESINE 60 tbl

Hojenie zlomenín, rekonvalescencii.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop