Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Kamistad senzitiv gel ora 1x10 g  

Kamistad senzitiv gel ora 1x10 g

46124

Kanistad sensitiv.

Viac detailov

4,90 € s DPH

4,08 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Kamistad senzitiv

20 mg lidokaíniumchloridu / 185 mg extraktu z rumančekového kvetu v 1 g orálneho gélu

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 gram gélu obsahuje 20 mg lidokaíniumchloridu a 185 mg kvapalného extraktu z rumančekového kvetu (1:4-5). Extrakčné činidlo: etanol 50 % (V/V) s trometamolom 1,37 % (upravené na pH 7,3 98 % kyselinou mravčou).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Orálny gél

Žltohnedý tuhý gél.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Používa ako mierne pôsobiaci liek pri ľahkom zápale ďasien a sliznice ústnej dutiny.

 

Ak sa znaky zápalu nezlepšia do jedného týždňa, je potrebné sa poradiť s lekárom.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Na bolestivé alebo zapálené oblasti sa aplikuje ½ cm prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát denne

a zľahka sa vmasíruje.

 

Použitie u malých detí a dojčiat

Malým deťom a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než ½ cm prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.

 

Spôsob podávania a dĺžka používania

Gél sa aplikuje na zapálené oblasti a jemne sa votrie.

Kamistad senzitiv sa má používať až do vymiznutia symptómov. Vysoké dávky sa počas dlhšieho obdobia nesmú užívať bez porady s lekárom.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá, na iné lokálne anestetiká amidového typu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Kamistad senzitiv sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo otvorenými ranami. Po aplikácii gélu je potrebné si dôkladne umyť ruky.

Benzalkóniumchlorid môže vyvolať podráždenie kože.

 

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe žiadne interakcie s inými látkami v rámci rozmedzia stanovenej dávky.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Vykonali sa iba nedostatočné štúdie. Kamistad senzitiv sa nemá používať u gravidných žien a počas laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Dosiaľ sa nehlásili žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

 

V tejto časti sú frekvencie nežiaducich účinkov definované nasledovne: veľmi časté (≥  1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000 alebo neznáme).

 

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: Keďže tento liek obsahuje lidokaín, škoricu a rumanček, môžu sa prejaviť alergické reakcie (napr. kontaktná alergia). Takéto reakcie sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorí sú alergickí na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná) a peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) (vzhľadom na tzv. skrížené reakcie).

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Po aplikácii gélu sa môže objaviť prechodné mierne pálenie.

 

Ak sa objavia kožné alebo sliznicové alergické reakcie, má sa prerušiť používanie Kamistadu senzitiv a vyhľadať lekára.

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

 

4.9 Predávkovanie

 

Dosiaľ nebol hlásený žiaden prípad intoxikácie alebo predávkovania Kamistadom senzitiv.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: stomatologiká.

ATC kód: A01AD11.

 

 

Lidokaín

Lidokaín je silné lokálne anestetikum amidového typu, ktorého mechanizmus účinku je založený na inhibícii influxu sodíka do nervových vlákien. V porovnaní s prokaínom je lidokaín dlhšie účinný a lepšie tolerovaný. Okrem toho lidokaín môže mať aj antibakteriálne vlastnosti.

 

Rumanček, resp. rumančekový kvapalný extrakt získaný z rumančekových kvetov obsahuje komplexnú zmes s rozmanitými štruktúrami. Medzi nimi sú z terapeutického hľadiska najvýznamnejšie seskviterpény, ktoré predstavujú hlavnú zložku (viac ako 50 %) a spolu s chamazulénom a alfa-bisabololom zohrávajú významnú úlohu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Netýka sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Podľa niektorých údajov 2,6-xylidín, metabolit lidokaínu, môže u potkanov, a pravdepodobne aj u ľudí, mať mutagénne účinky. Tieto údaje sa získali z in vitro štúdií, kde sa tento metabolit použil vo veľmi vysokých, dokonca až toxických koncentráciách. Momentálne nie sú údaje o tom, že by lidokaín (základná látka) bol mutagénny.

 

V štúdii karcinogenity na potkanoch boli potkany vystavené vysoko citlivému testovaciemu systému (transplacentálnej expozícii a dvojročnej popôrodnej liečbe vysokými dávkami 2,6-xylidínu, čo sa spájalo s vývinom tak malígneho, ako aj benígneho nádoru najmä v mušli čuchovej kosti (ethmoturbinalia). Z hľadiska odôvodnených pochybností nemožno vylúčiť, že sa tieto nálezy môžu vzťahovať aj na človeka. Kamistad senzitiv (lidokaín) sa preto nemá používať dlhodobo vo vysokých dávkach.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Benzalkóniumchlorid, etanol 96 %, kyselina mravčia, karbomér, dihydrát sodnej soli sacharínu, trometamol, čistená voda, silica kôry škoricovníka ceylónskeho.

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov

 

Čas použiteľnosti po prvom otvorení tuby: 12 mesiacov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Hliníková tuba s vnútorným ochranným lakom a PE tesnením.

Pôvodné balenia obsahujúce 10 g gélu.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

Reg. č.: 95/0401/07-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 8. novembra 2007.

Dátum posledného predĺženia: .../ bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

06/2013

Napíšte svoj názor

Kamistad senzitiv gel ora 1x10 g

Kamistad senzitiv gel ora 1x10 g

Kanistad sensitiv.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop