Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

CELASKON LONG EFFECT (cps pld 500 mg (blis. PVC/PVDC) 1x40 ks)  

CELASKON LONG EFFECT cps pld 30x500 mg (blis. PVC/PVDC)

35912

CELASKON LONG EFFECT (cps pld 500 mg (blis. PVC/PVDC) 1x40 ks).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


4,50 € s DPH

3,75 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

CELASKON LONG EFFECT

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Kyselina askorbová 500 mg v 1 kapsule.

Pomocné látky so známym účinkom: sacharóza a oranžová žlť.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové guľovité pelety s možnosťou ojedinelého výskytu tmavších peliet.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liek je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných chorobách, ako je chrípka a nachladnutie, kedy užívanie vitamínu skracuje dĺžku trvania a predovšetkým znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia.

Ďalej sa užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C – v gravidite a laktácii, v období intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri stavoch po ťažkých úrazoch, popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba pri infekciách, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín, pri dekubitálnych a trofických defektoch.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne.

liečbe hypovitaminózy sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne.

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 3 rokov.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza) a u pacientov s oxalátovými obličkovými kameňmi.

 

 

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici.

Liek obsahuje sacharózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy, glukózovo-galaktózovou malabsorpciou alebo so zriedkavou dedičnou poruchou znášanlivosti fruktózy.

Liek obsahuje oranžovú žlť, môže vyvolať alergické reakcie.

Táto lieková forma nie je vhodná pre deti do 3 rokov.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová resorpciu železa, V-penicilínu a etinylestradiolu.

Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať renálnu reabsorpciu salicylátov. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej liečby a resorpciu vitamínu B12.

Zvyšuje vylučovanie oxalátov močom a tým riziko vzniku oxalátových kameňov v moči.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

V období gravidity a laktácie je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy užívať obvykle jednu kapsulu denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Pri podávaní vysokých dávok kyseliny askorbovej v gravidite boli paradoxne u niektorých novorodencov pozorované príznaky avitaminózy. Preto je potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Pri odporúčanom dávkovaní sa liek veľmi dobre znáša. Nežiaduce účinky boli rozdelené do tried podľa orgánových systémov MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000), veľmi zriedkavé ( 1/10 000).

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

menej časté

 • ekzém

 • urtikária

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

menej časté

 • nauzea

 • vracanie

 • hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania*

zriedkavé

 • pocit slabosti

Poruchy krvi a lymfatického systému**

veľmi zriedkavé

 • hemolytická anémia

Poruchy obličiek a močových ciest**

zriedkavé

 • oxalátové močové kamene

veľmi zriedkavé

 • zlyhanie obličiek

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach

 

4.9 Predávkovanie

 

Liek sa veľmi dobre znáša. Podanie veľmi vysokých (gramových) dávok vitamínu C denne spôsobuje nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti (nauzea, vracanie, hnačka). Veľmi zriedkavo (pri požití megadávok) sa môže vyskytnúť hemolytická anémia, oxalátové močové kamene a zlyhanie obličiek. Špecifická liečba nie je známa. Liečba je symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: vitamíny, kyselina askorbová (vitamín C), samotná.

ATC kód: A11GA01.

 

Mechanizmus účinku vitamínu C v organizme nie je ešte dostatočne známy. Ide o látku s veľmi silnými redukčnými vlastnosťami. Významne zasahuje do metabolizmu spojivového tkaniva, najmä pri syntéze kolagénu. Hrá veľmi dôležitú úlohu v odpovedi organizmu na stres a v prevencii infekcie (je dôležitý pre normálnu funkciu T-lymfocytov, pre fagocytárnu aktivitu leukocytov, chráni endotelové bunky proti apoptóze indukovanej cytokínmi a mediátorom zápalu). Je nevyhnutný na premenu dopamínu na noradrenalín, je kofaktorom enzýmu cholesterol-7-alfa hydrolázy (je potrebný pre metabolizmus cholesterolu), zvyšuje resorpciu železa z gastrointestinálneho traktu, podieľa sa na syntéze karnitínu a neuroendokrinných peptidov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kyselina askorbová sa po perorálnom podaní z tráviaceho traktu dobre vstrebáva a preniká do všetkých tkanív. Po perorálnom podaní lieku Celaskon Long Effect dochádza k postupnému uvoľňovaniu kyseliny askorbovej počas 8 – 12 hodín. Kapsula Celaskon Long Effect je naplnená peletami. Po užití kapsuly dôjde k jej rýchlemu rozpadu a tým k uvoľneniu jednotlivých peliet v gastrointestinálnom trakte. Z každej pelety sa kyselina askorbová uvoľňuje postupne, takže nedochádza k neúmernému zvýšeniu jej koncentrácie v mieste pôsobenia ani v závislosti na čase.

Kyselina askorbová sa v organizme oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú. Vylučovanie metabolitov kyseliny askorbovej prebieha prevažne obličkami. Pri vysokých dávkach sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva len určité množstvo kyseliny askorbovej a zvyšok sa vylučuje nemetabolizovaný stolicou. Kyselina askorbová prechádza placentárnou bariérou a distribuuje sa do materského mlieka.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Žiadne zvláštne údaje.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob),

šelak,

kyselina vínna,

mastenec,

želatína,

oranžová žlť (E110),

oxid titaničitý (E171).

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Priesvitný PVC/PVDC blister s 10 kapsulami, papierová škatuľka..

10 kapsúl (1 blister v škatuľke)

30 kapsúl (3 blistre v škatuľke)

40 kapsúl (4 blistre v škatuľke)

60 kapsúl (6 blistrov v škatuľke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

86/0342/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

08.08.2006/bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Január 2013

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

CELASKON LONG EFFECT cps pld 30x500 mg (blis. PVC/PVDC)

CELASKON LONG EFFECT cps pld 30x500 mg (blis. PVC/PVDC)

CELASKON LONG EFFECT (cps pld 500 mg (blis. PVC/PVDC) 1x40 ks).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop