Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Bronchipret sirup (sir 1x50 ml)  

Bronchipret sirup sir 1x50 ml

50754

Bronchipret® sirup je rastlinný liek používaný na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, charakterizovaných zvýšeným zahlienením.Viac detailov

4,60 € s DPH

4,18 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Bronchipret® sirup

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

100,0 g sirupu obsahuje:

 

Thymi extractum fluidum (tekutý extrakt z materinej dúšky) 15,0 g

(extrakčný podiel 1 : 2 – 2,5, extrakčné činidlá:

roztok amoniaku 10 % (m/m) : glycerol 85 % (m/m) : etanol 90 % (v/v) : voda (1:20:70:109))

 

Hederae helicis extractum fluidum (tekutý extrakt z listov brečtanu) 1,5 g

(extrakčný podiel 1 : 1, extrakčné činidlo: etanol 70 % (v/v))

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Sirup

Svetlohnedá, číra, aromatická tekutina.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia so zvýšeným zahlienením.

 

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Bronchipret® sirup sa podáva 3 krát denne pomocou priloženej odmerky v dávke zodpovedajúcej veku podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Vek

Dávka v ml (3 x denne)

Celková denná dávka

Dojčatá do 1 roku

1,1 ml

3,3 ml

Batoľatá od 1 do 2 rokov

2,2 ml

6,6 ml

Deti od 2 do 6 rokov

3,2 ml

9,6 ml

Deti do 12 rokov

4,3 ml

12,9 ml

Mladiství od 12 rokov a dospelí

5,4 ml

16,2 ml

 

Neriedený Bronchipret® sirup môžete zapiť tekutinou, najlepšie vodou.

 

Pred použitím dobre pretrepte.

Doba liečby závisí od závažnosti ochorenia (pozri odd. „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a „Nežiaduce účinky“).

 

 

4.3 Kontraindikácie

 

Bronchipret® sirup sa nesmie užívať v prípade známej precitlivenosti na brečtan, materinu dúšku alebo ďalšie hluchavkovité rastliny, brezu, lipkavec, zeler alebo na inaktívne pomocné látky lieku.

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú dlhšie ako 1 týždeň alebo v prípadoch dušnosti, horúčky a hnisavého alebo krvavého hlienu, vyhľadajte ihneď konzultáciu lekára.

 

Pacienti s ojedinele sa vyskytujúcou vrodenou intoleranciou fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

Liek obsahuje 7 objemových % alkoholu (etanol), t.j. až do 0,30 g alkoholu v 5,4 ml dávke, čo zodpovedá 8 ml piva alebo 3 ml vína na dávku. Je škodlivý pre alkoholikov. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, u detí užívajúcich vyššie dávky ako je odporučené a u vysoko rizikových skupín ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene, epilepsiou, poškodením alebo ochorením mozgu.

 

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie s inými liekmi nie sú doposiaľ známe.

 

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a laktácie, pretože v tejto oblasti nie sú k dispozícii adekvátne údaje.

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Pokiaľ je liek užívaný v predpísaných dávkach, nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Veľmi časté:

Viac ako 1 na 10 liečených osôb

Časté:

Viac ako 1 na 100 liečených osôb

Menej časté:

Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb

Zriedkavé:

Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb

Veľmi zriedkavé:

menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov

 

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť precitlivené reakcie ako napríklad vyrážka. Ďalej napríklad dušnosť, urtikária, opuch tváre a úst a/alebo hltanu. Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne ťažkosti ako kŕče, nevoľnosť a zvracanie.

 

V prípadoch objavenia sa prvých príznakov precitlivenej reakcie sa nesmie Bronchipret® sirup znovu podávať.

 

 

4.9 Predávkovanie

 

V prípadoch extrémnych predávkovaní sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti, zvracanie a hnačky.

Po požití veľkého množstva listov brečtanu sa môže vďaka obsahu saponínov rozvinúť gastroenteritída. Doposiaľ sú známe správy o deťoch, ktoré zjedli čerstvé listy brečtanu. Údaje zverejnené „Kontrolným centrom pre otravu“ ukazujú, že skonzumovanie 1 – 5 alebo viac, zriedka až 10 čerstvých listov a plodov brečtanu spôsobuje zvracanie a hnačku u 10 % z 301 detí. Pokiaľ skonzumuje batoľa minimálne 2 čerstvé listy brečtanu, odporúča sa detoxikácia a liečba živočíšnym uhlím.

Z týchto výsledkov nemôžu byť urobené žiadne závery ku korešpondujúcej dávke v lieku obsahujúcom sušené listy brečtanu, ako je tomu v prípade tohto lieku.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - expektoranciá

ATC-kód: R05CA

 

Výsledky štúdií vykonávané in-vitro a na zvieratách s látkami z materinej dúšky a silice z materinej dúšky a/alebo s ich hlavnou zložkou thymolom naznačujú mierny expektoračný a spazmolytický účinok.

 

Expektoračný účinok rastlinnej zložky materinej dúšky je pravdepodobne dosiahnuté zvýšením ciliárnej aktivity bronchiálneho epitelu, ktorá sa spúšťa reflexnou stimuláciou nervus vagus cez žalúdočnú membránu a následne priamou stimuláciou pľúcnej sekrécie seróznych žľazových buniek po jeho rezorbcii.

 

Expektoračný účinok extraktu z listov brečtanu je pravdepodobne spôsobený stimuláciou gastrickej mukóznej membrány, čím na základe reflexného mechanizmu dochádza k stimulácii senzorických parasympatikových vlákien, ktorá následne stimuluje bronchiálnu mukóznu membránu.

 

Farmakologické štúdie vykonávané na ľuďoch s jednotlivými substanciami alebo s ich danou kombináciou nie sú k dispozícii.

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Štúdie zamerané na farmakokinetiku a biodostupnosť účinných látok z materinej dúšky a listov brečtanu nie sú k dispozícii.

 

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Materina dúška má nízku toxicitu. V závislosti na druhu sa LD50 zložky silice (v koncentrácii 1,2 %) pohybuje v hodnotách 1,98 g/kg až 4,7 g/kg.

Pre kompletný extrakt je LD50 34 ml/kg váhy myši.

 

Toxicita Hederae helicis folia (listov brečtanu popínavého) je nízka, pokiaľ je podávaná perorálne. LD50 je vyššia než 3 g výťažku na 1 kg váhy myši a je znateľne vyššia u potkana 4,1 g. Trojmesačný test subchronickej toxicity, pri ktorom bol podávaný brečtanový extrakt až do množstva 750 mg/kg, preukázal reverzibilné zvýšenie hematokritu, ale žiadne špecifické zmeny orgánov.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Monohydrát kyseliny citrónovej

Čistená voda

Kalium – sorbát

Maltitolový sirup

 

Informácie pre diabetikov:

Jedna dávka Bronchipret® sirupu pre dospelých (5,4 ml) obsahuje priemerne 0,18 sacharidových jednotiek.

 

 

6.2 Inkompatibility

 

Doposiaľ nie sú známe.

 

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Doba použiteľnosti Bronchipret® sirupu je 3 roky.

Po prvom otvorení Bronchipret® sirupu je doba použiteľnosti 12 mesiacov.

 

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Bronchipret® sirup je k dispozícii v sklenených liekovkách, balený v škatuliach.

K dispozícii sú tieto veľkosti balenia: 50 ml a 100 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BIONORICA AG

Kerschensteinerstrasse 11 - 15

D-92318 Neumarkt

Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0234/08-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

 

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Máj 2008

 

 

 

Napíšte svoj názor

Bronchipret sirup sir 1x50 ml

Bronchipret sirup sir 1x50 ml

Bronchipret® sirup je rastlinný liek používaný na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, charakterizovaných zvýšeným zahlienením.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop