Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

MUCOSOLVAN RETARD cps 20x 75mg  

Mucosolvan Retard cps plg 20x75 mg

45329

Tablety, tobolky.

Viac detailov

7,60 € s DPH

6,33 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTI LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Mucosolvan Retard

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 kapsula obsahuje 75 mg ambroxoliumchloridu

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

kapsula s predĺženým uvoľňovaním

Podlhovasté tvrdé želatínové kapsuly, pozostávajúce z červeného nepriehľadného viečka a oranžového nepriehľadného tela, na viečku je biela potlač „MUC01“, na tele potlač symbolu spoločnosti Boehringer Ingelheim. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí: 1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním 1-krát denne.

 

Kapsuly sa nesmú otvárať ani žuvať, majú sa prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Zvyšky kapsúl, ktoré sú ojedinele prítomné v stolici, uvoľnili už liečivo počas prechodu tráviacim traktom a sú preto bezvýznamné.

 

MucosolvanRetard sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Mucosolvan Retard nesmú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na ambroxoliumchlorid alebo na iné zložky lieku.

 

V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu viesť k neznášanlivosti pomocných látok lieku (pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) je podanie lieku kontraindikované.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

V súvislosti s podávaním mukolytík ako je ambroxoliumchlorid sa veľmi zriedkavo vyskytli hlásenia o závažných kožných ochoreniach ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Vo väčšine prípadov sa dajú vysvetliť závažnosťou základného ochorenia a/alebo sprievodnou liečbou. Ešte v počiatočných fázach Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo TEN môže pacient pociťovať nešpecifické príznaky chrípky ako predzvesť ochorenia, napr. horúčka, bolesť tela, rinitída, kašeľ a bolesť hrdla. Pri pomýlení si týchto príznakov s nešpecifickými príznakmi podobnými chrípke je možné, že sa už začalo s liečbou kašľa a prechladnutia. Preto, ak sa objavia nové lézie na pokožke alebo na sliznici, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predbežne treba liečbu ambroxoliumchloridom ukončiť.

 

V prípade renálnej insuficiencie alebo závažnej hepatopatie sa môže Mucosolvan Retard užívať len po konzultácii s lekárom. Tak ako pri iných liekoch metabolizovaných v pečeni renálnou elimináciou, pri závažnej renálnej insuficiencii sa dá očakávať prítomnosť naakumulovaných metabolitov ambroxoliumchloridu, ktoré sa vytvárajú v pečeni.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Neboli hlásené žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Ambroxoliumchlorid prechádza placentárnou bariérou. Pri štúdiách na zvieratách sa nezistil priamy alebo nepriamy škodlivý vplyv na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj.

Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni tehotenstva nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod.

Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov v tehotenstve. Užívanie lieku Mucosolvan Retard, hlavne počas prvého trimestra, sa neodporúča.

 

Ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Mucosolvan Retard sa neodporúča dojčiacim matkám, aj keď sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie sú údaje o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

 

Frekvencia podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme nedajú sa stanoviť z dostupných údajov

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nevoľnosť (nauzea)

Menej časté: hnačka, vracanie, porucha trávenia, bolesť brucha

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, žihľavka

Veľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4)

Neznáme: angioedém (náhly opuch kože alebo slizníc, ktorý môže spôsobiť sťažené dýchanie), svrbenie

 

Poruchy imunitného systému

Neznáme: precitlivenosť, anafylaktické reakcie (rýchlo postupujúca, život ohrozujúca alergická reakcia) vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)

 

4.9 Predávkovanie

 

Doposiaľ sa nezaznamenali žiadne špecifické príznaky predávkovania. Na základe doterajších skúseností a/alebo záznamov o náhodnom predávkovaní lieku boli príznaky predávkovania zhodné

so známymi vedľajšími účinkami, ktoré sa vyskytli pri odporučenom dávkovaní a môžu vyžadovať symptomatickú liečbu.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: expektoranciá, mukolytiká, ATC kód: R05CB06

 

Predklinické štúdie ukázali, že ambroxoliumchlorid, liečivo lieku Mucosolvan Retard, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek. Toto pôsobenie vedie k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu bolo preukázané v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie exkrécie tekutín a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.

 

Lokálny anestetický účinok ambroxoliumchloridu sa sledoval na modeli králičieho oka, čo je vysvetliteľné blokovacími vlastnosťami sodíkového kanála. In vitro bolo preukázané, že ambroxoliumchlorid blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.

 

Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj z mononukleárnych a polymorfonukleárných buniek viazaných na tkanivo, bolo výrazne znížené pri in vitro ambroxoliumchloride.

 

V klinických sledovaniach bola u pacientov s bolesťou hrdla výrazne znížená bolesť hltana a sčervenanie.

 

Tieto farmakologické vlastnosti sú v súlade s doplnkovými pozorovaniami klinickej účinnosti liečby horných dýchacích ciest ambroxoliumchloridom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k poľaveniu ťažkostí súvisiacich s bolesťou v oblasti uší – nosa – priedušnice.

 

Súčasné užívanie ambroxoliumchloridu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) vedie

ku zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpcia

Absorpcia všetkých perorálnych foriem ambroxoliumchloridu bez oneskoreného uvoľňovania je rýchla a takmer kompletná, s linearitou dávky v terapeutickom rozmedzí. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú počas 1 až 2,5 hodín po perorálnom podaní pri forme okamžitého uvoľňovania a priemerne po 6,5 hodinách pri forme pomalého uvoľňovania. Absolútna biodostupnosť po podaní 30 mg tablety bola 79 %. Kapsula s pomalým uvoľňovaním vykázala relatívnu dostupnosť 95 % (normalizovaná dávka) v porovnaní s dennou dávkou 60 mg (30 mg dvakrát denne) podávanej vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.

 

Distribúcia

Distribúcia ambroxoliumchloridu z krvi do orgánov je rýchla a výrazná, s maximálnou koncentráciou liečiva zistenou v pľúcach. Distribučný objem po perorálnom podaní lieku sa stanovil na 552 l. V terapeutickom rozmedzí bola zistená väzba na plazmatické bielkoviny približne 90 %.

 

 

 

Metabolizmus a vylučovanie

Približne 30 % perorálne podanej dávky sa eliminuje first-pass efektom. Ambroxoliumchlorid sa primárne metabolizuje v pečeni glukoronidáciou a premenou na kyselinu dibromo-antranilovú (približne 10 % z dávky) a na ďalšie menej významné metabolity. Štúdie na mikrozómoch ľudskej pečene ukázali, že CYP3A4 je zodpovedný za metabolizmus ambroxoliumchloridu na kyselinu dibromo-antranilovú.

 

Počas 3 dní po perorálnom podaní lieku sa približne 6 % dávky vyskytuje vo voľnej forme, pričom približne 26 % dávky sa metabolizuje v konjugovanej forme močom. Terminálny eliminačný polčas ambroxoliumchloridu je približne 10 hodín. Celkový klírens dosahuje hodnotu 660 ml/min, pričom renálny klírens predstavuje približne 8 % celkového klírensu.

 

Farmakokinetika u osobitných skupín populácie

U pacientov s hepatickou nedostatočnosťou je eliminácia ambroxoliumchloridu znížená, čo má

za následok približne 1,3 až 2-násobne vyššie plazmatické koncentrácie. Vzhľadom na vysoké terapeutické rozmedzie ambroxoliumchloridu nie je potrebná úprava dávkovania.

 

Iné

Nezistilo sa, že by vek a pohlavie ovplyvňovali farmakokinetiku ambroxoliumchloridu v klinicky relevantnom rozsahu, a preto nie je potrebná úprava dávkovacieho režimu.

 

Nezistilo sa, že jedlo ovplyvňuje biodostupnosť ambroxoliumchloridu.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Ambroxoliumchlorid má veľmi nízku toxicitu.

 

V opakovaných štúdiách dávkovania, po podaní perorálnej dávky 150 mg/kg/deň (u myší 4 týždne), 50 mg/kg/deň (u potkanov 52 a 78 týždňov), 40 mg/kg/deň (u králikov 26 týždňov) a 10 mg/kg/deň

(u psov 52 týždňov) sa nepozorovali nežiaduce účinky (NOAEL), ani zreteľná orgánová toxicita.

 

Štúdie toxicity pri  4-týždňovom intravenóznom podávaní ambroxoliumchloridu u potkanov s dávkami 4,16 a 64 mg/kg/deň a u psov 45, 90 a 120 mg/kg/deň (infúzie 3 hod./deň) neupreukázali žiadnu závažnú lokálnu ani systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiaduce účinky boli reverzibilné.

 

Ambroxoliumchlorid nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny účinok pri testovacích perorálnych dávkach do 3000 mg/kg/deň u potkanov a do 200 mg/kg/deň u králikov. Fertilita samčekov a samičiek potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg/deň.

NOAEL hodnota v štúdiách počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg/deň.

Dávka 500 mg/kg/deň ambroxoliumchloridu bola mierne toxická pre samičky a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým prírastkom na hmotnosti a zníženým počtom mláďat.

Štúdie genotoxicity in vitro (Amesov test a test chromozomových mutácii) a in vivo (mikronukleový test na myšiach) neodhalil žiaden mutagénny potenciál ambroxoliumchloridu.

 

Ambroxoliumchlorid nevykazoval žiaden tumorogénny potenciál v štúdiách karcinogenity u myší

(50, 200 a 800 mg/kg/deň) a potkanov (65, 250 a 1 000 mg/kg/deň), ktorým sa podával spolu

s výživou počas 105, respektíve počas 116 týždňov.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Krospovidón CL

Karnaubský vosk

Stearylalkohol 97 %

Magnéziumstearát

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia a uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Vlastnosti a zloženie obalu: PVC/PVDC/hliníkový blister, papierová škatuľka, písomná informácia

pre používateľa

 

Veľkosť balenia: 10, 20, 50 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

52/0256/07-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 28.09.2007

Dátum posledného predĺženia:

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

07/2012

Napíšte svoj názor

Mucosolvan Retard cps plg 20x75 mg

Mucosolvan Retard cps plg 20x75 mg

Tablety, tobolky.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop