Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

BROMHEXIN 8KM kvapky 20ml  

BROMHEXIN 8-KVAPKY KM sol por 20 ml 8 mg/ ml

26035

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Viac detailov

2,80 € s DPH

2,55 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Bromhexin 8-kvapky KM

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: 1 ml roztoku (=23 kvapiek) obsahuje 8 mg bromhexini hydrochloridum.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálny roztok

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

Sekretolytická liečba akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Ak lekár neurčí inak, odporúčané dávkovanie je:

 

Dospelí a mladiství nad 14 rokov: 3-krát denne 23 – 46 kvapiek (zodpovedá 24 - 48 mg brómhexinhydrochloridu).

 

Deti od 12 do 14 rokov a pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 3-krát denne 23 kvapiek (zodpovedá 24 mg brómhexinhydrochloridu).

 

Dĺžka užívania lieku sa stanovuje individuálne podľa indikácie a priebehu ochorenia.

Bez lekárskeho odporúčania sa Bromhexin 8-kvapky KM nesmie užívať dlhšie ako 4-5 dní.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Bromhexin 8-kvapky KM sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na brómhexinhydrochlorid alebo na niektorú z pomocných látok lieku.

Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje alkohol, preto sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov a pacientom závislým od alkoholu (pozri časť 4.4).

Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje levomentol, silicu mäty piepornej a eukalypsovú silicu, preto sa nesmie podávať pacientom s bronchiálnou astmou alebo s inými ochoreniami respiračného systému, ktorých príčinou je výrazná hypersenzitivita dýchacích ciest. Inhalácia Bromhexinu 8-kvapky KM môže vyvolať bronchokonstrikciu.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Veľmi zriedkavo bolo hlásený výskyt ťažkých reakcií kože ako Stevens-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v časovej súvislosti s užívaním Bromhexinu 8-kvapky KM.

 

Pri výskyte nových zmien na koži a slizniciach je potrebné vyhľadať lekára a užívanie Bromhexinu 8­kvapky KM sa musí prerušiť.

 

Pri porušenej motorickej funkcii bronchov a výraznej sekrécii hlienu (napr. pri zriedkavo sa vyskytujúcom malígnom ciliárnom syndróme) sa má užívať Bromhexin 8-kvapky KM opatrne, pretože môže nastať riziko upchatia bronchu hlienom.

 

Pri obmedzenej činnosti obličiek alebo závažnom ochorení pečene je potrebná zvýšená opatrnosť s užívaním Bromhexinu 8-kvapky KM (podáva sa v dlhších časových intervaloch alebo v zníženej dávke).

 

Pri závažnej renálnej insuficiencii je potrebné počítať s kumuláciou metabolitov brómhexinu v pečeni.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča príležitostne kontrolovať funkciu pečene.

 

Liek obsahuje 41 obj. % alkoholu. Pri dodržaní dávkovania sa do organizmu dostane s každým užitým mililitrom roztoku do 0,36 g alkoholu. Určité zdravotné riziko vzniká u pacientov s ochorením pečene, alkoholikov, epileptikov, pacientov s organickými ochoreniami mozgu, u tehotných, dojčiacich žien a detí. Účinok iných liekov môže byť zoslabený alebo zosilnený.

 

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti na fruktózu, poruchy vstrebávania glukózo-galaktózy alebo deficitu sacharázy-izomaltázy nemajú užívať Bromhexin 8-kvapky KM.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Súbežné podávanie Bromhexinu 8-kvapky KM a antitusík môže v dôsledku zníženého reflexu kašľa spôsobiť upchatie bronchov hlienom, ktoré môže ohroziť stav pacienta. Preto súbežné podávanie týchto liekov musí byť indikované veľmi uvážene.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nie sú skúsenosti s užívaním Bromhexinu 8-kvapky KM u tehotných žien, preto sa Bromhexin 8-kvapky KM môže užívať počas tehotenstva len po dôkladnom zvážení pomeru prínos/riziko.

Liečivo preniká do materského mlieka, preto sa nesmie Bromhexin 8-kvapky KM užívať počas dojčenia.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek obsahuje alkohol a preto môže mať nepriaznivý vplyv na činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. schopnosť viesť vozidlá, vykonávať práce vo výškach, obsluhovať stroje). Negatívne účinky Bromhexinu 8-kvapky KM však nie sú známe.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Po podaní Bromhexinu 8-kvapky KM boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:

 

Celkové poruchy:

Menej časté (>1/1000, <1/100):

horúčka

alergická reakcia (vyrážky na koži, angioedém, dušnosť, svrbenie, žihľavka)

 

Veľmi zriedkavé (<1/10 000):

anafylaktoidné reakcie až anafylaktický šok

 

Gastrointestinálny trakt:

Menej časté (>1/1000, <1/100):

nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka

 

Levomentol, anízová silica, eukalyptová silica a silica mäty piepornej môže u dojčiat a detí do 2 rokov vyvolať laryngospazmus.

 

4.9 Predávkovanie

 

Príznaky:

Doteraz nebol u ľudí popísaný prípad nebezpečného predávkovania.

Uverejnená bola kazuistika, ktorá popisuje výskyt príznakov predávkovania v 4 z 25 prípadov, ktorý sa dáva do súvisu s nadmerným užitím lieku. Príznakom je vracanie a u 3 malých detí porucha vedomia, ataxia, diplopia, mierna metabolická acidóza a tachypnoe. Aj po užití 40 mg brómhexinu sa aj bez eliminácie lieku u malých detí nevyskytli žiadne príznaky predávkovania.

U ľudí sa nepozoroval chronický toxický účinok lieku.

 

Užitie veľkého množstva lieku môže najmä u malých detí viesť k otrave alkoholom, tento stav môže byť život ohrozujúci. Užitie celého balenia 30 ml, 50 ml alebo 100 ml lieku zodpovedá príjmu cca 9,9; 16,5 príp. 33 g alkoholu.

 

Liečba:

Pri výraznom predávkovaní sa monitorujú funkcie kardiovaskulárneho systému a ak je to nutné, vykoná sa symptomatická liečba. Vzhľadom na nízku toxicitu brómhexinu nie je potrebné prijímať opatrenia na zníženie absorpcie alebo zvýšenie eliminácie lieku. Farmakokinetické vlastnosti lieku (veľký distribučný objem, nízka spätná distribúcia do krvného obehu, vysoká väzba na plazmatické proteíny) sú príčinou, že dialýza a forsírovaná diuréza nie je účinná na elimináciu brómhexinu. Pretože u detí starších ako 2 roky sa po užití veľkého množstva lieku vyskytujú len mierne príznaky predávkovania, nie je potrebné prijímať opatrenia na elimináciu lieku po požití do 80 mg brómhexinu, u mladších detí do 60 mg (6 mg/kg telesnej hmotnosti).

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC-kód: R05CB02

 

Brómhexin je syntetický derivát rastlinnej látky vasicín.

Má sekretolytický a sekretomotorický účinok v oblasti bronchiálneho traktu. Pokusy na zvieratách preukázali, že brómhexin zvyšuje podiel seróznej formy prieduškového hlienu. Znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu sa podporuje vylučovanie hlienov.

Po podaní brómhexinu sa zvyšuje koncentrácia antibiotík amoxilínu, erytromycínu a oxytetracyklínu v spúte a v bronchiálnom sekréte. Klinický význam nie je jasný.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Po perorálnom podaní sa brómhexin takmer úplne resorbuje. Polčas resorpcie je cca 0,4 hod. Tmax po perorálnom podaní je 1 hod. Účinok „prvého prechodu“ pečeňou je 80%. Počas tohto prechodu vznikajú biologicky aktívne metabolity. Väzba na plazmatické proteíny je 99%.

Pokles plazmatickej hladiny je viacfázový. Polčas účinku lieku je približne 1 hodina. Terminálny polčas môže byť až 16 hodín. Je dôsledkom spätnej distribúcie malého množstva brómhexinu z tkanív. Distribučný objem je približne 7 l/kg telesnej hmotnosti. Brómhexin sa v organizme nekumuluje.

Brómhexin prestupuje hemato-encefalickou bariérou a cez placentu a preniká do materského mlieka.

Obličkami sú vylučované metabolity, ktoré vznikajú v pečeni. Vzhľadom na vysokú väzbu na plazmatické proteíny, veľký distribučný objem a nízku spätnú distribúciu z tkanív do krvného obehu dialýza alebo forsírovaná diuréza nie je účinná.

U pacientov so závažným ochorením pečene sa očakáva zníženie klírensu základného liečiva. Pri ťažkej renálnej insuficiencii nemôžeme vylúčiť predĺženie eliminačného polčasu pre metabolity brómhexinu.

Za fyziologických podmienok je možná nitrozácia brómhexinu v žalúdku.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita

V testoch vykonaných na rôznych druhoch zvierat (potkan, myš, pes), kde sa dlhodobo podávali veľmi vysoké dávky, sa nepreukázal osobitne toxický potenciál brómhexinu pre človeka v rámci štandardnej terapie.

 

Mutagénny a tumorogénny potenciál

In vitro (Ames-testy) a in vivo/in vitro testy preukázali, že brómhexin nie je mutagénny.

Testy na potkanoch nepreukázali karcinogénny potenciál brómhexinu.

 

Reprodukčná toxicita

Brómhexin prechádza cez placentu.

Testy na myšiach, potkanoch a králikoch nepreukázali teratogénny účinok brómhexinu. Terapeutické dávky brómhexinu neovplyvňujú vývoj a rast plodu. Plodnosť zvierat nebola brómhexinom ovplyvnená.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

 

phoeniculi amari aetheroleum, anisi aetheroleum, levomentholum, thymi aetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, eucalypti aetheroleum, saccharosum, polysorbatum 80, ethanolum 96%, acidum hydrochloricum 36%, kalii dihydrogenophosphas, natrium hydrogenophosphas dodekahydricus, aqua purificata.

 

Obsahuje 41 obj. % alkoholu.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Čas použiteľnosti neotvoreného balenia je 5 rokov.

Po prvom otvorení balenia je čas použiteľnosti lieku 6 mesiacov.

Po uplynutí tejto doby sa liek nesmie použiť.

Fľašu po otvorení uchovávajte pevne uzatvorenú, pretože sa môže skrátiť čas použiteľnosti lieku.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Liek uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

vnútorný obal: liekovka

  1. liekovka z hnedého skla (hydrolytická trieda 3)

  2. zvislé kvapkadlo z PE

  3. skrutkovací uzáver z PP

vonkajší obal: škatuľa

 

Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 100 ml

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registráciI:

 

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, SRN

 

8. Registračné číslo

 

52/0100/85-C/S

 

9. Dátum registrácie/ DÁtum predĺženia registrácie

 

Dátum registrácie: 25.10.1985

Dátum predĺženia registrácie: bez časového obmedzenia

 

10. Dátum poslednej revízie textu

marec 2008

 

Napíšte svoj názor

BROMHEXIN 8-KVAPKY KM sol por 20 ml 8 mg/ ml

BROMHEXIN 8-KVAPKY KM sol por 20 ml 8 mg/ ml

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop