Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

VALETOL (tbl 12 (blis.PVC/Al))  

VALETOL tbl 12 (blis.PVC/Al)

43432

Valetol užívajú dospelí a mladiství krátkodobo pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, po operáciách, pri bolesti z nachladnutia a pri chrípke, pri bolestivej menštruácii.Viac detailov

1,68 € s DPH

1,68 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

VALETOL

tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Propyphenazonum 300 mg, paracetamolum 150 mg, coffeinum 50 mg v 1 tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tableta

Takmer biele tablety s deliacou ryhou s priemerom 13 mm.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Bolesti hlavy, zubov, migréna, bolesti pri nachladnutí, pooperačné a reumatické bolesti, ischias, neuralgia, bolestivá menštruácia. Valetol je vhodný len na krátkodobú liečbu.

Valetol je indikovaný na liečbu bolesti dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí

Individuálne, pri bolesti 1 – 2 tablety, ďalej podľa potreby po jednej tablete s odstupom najmenej 4 hodín, najviac do celkovej dávky 5 tabliet za deň.

 

Deti a dospievajúci do 15 rokov

Bezpečnost a účinnost Valetolu u detí vo veku do 15 rokov nebola stanovená.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Valetol sa nemá používať u detí do 15 rokov s ohľadom na bezpečnosť.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť liečivá, alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, ťažké formy renálnej či hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída, súčasné podanie liekov atakujúcich pečeň, alkoholizmus, akútna porfýria, chronická pankreatitída, peptický vred, tyreotoxikóza, hypertenzia, srdcová arytmia, závažné ochorenia kardiovaskulárneho systému, chronická hypoxia, krvné dyskrázie.

Pacienti s alergickou diatézou, pri bronchiálnej astme, astmatici precitlivení na kyselinu salicylovú (menej ako v 5 % sa pozoroval mierny bronchospazmus), pacienti pri úzkostných stavoch vrátane agarofóbie a panických atakov a pri nespavosti.

Liek nie je vhodný na dlhodobé podávanie.

Liek sa nemá podávať deťom do 15 rokov.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Počas liečby je nevhodné pitie alkoholických nápojov.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu. Paracetamol zvyšuje hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme. Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Dextropropoxyfén či kodeín pri súčasnom podaní s paracetamolom zvyšuje aktivitu perorálnych antikoagulancií. Absorpcia paracetamolu sa môže urýchliť podaním metoklopramidu.

Probenecid ovplyvňuje vylučovanie a koncentráciu paracetamolu v plazme.

Pri súčasnom podaní kofeínu a sympatomimetík či iných derivátov xantínu sa sumujú ich bronchodilatačné a toxické účinky.

Propyfenazón zvyšuje účinok perorálnych antidiabetík a nepriamych antikoagulancií, zvyšuje toxické účinky sulfónamidov, cytostatík, fenytoínu, ulcerogénnych a hematotoxických látok.

Účinok propyfenazónu sa znižuje všetkými látkami, ktoré vyvolávajú indukciu mikrozomálnych

enzýmov, napr. barbiturátmi.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Paracetamol

Fertilita – štúdie chronickej toxicity paracetamolu u zvierat preukázali výskyt atrofie semenníkov a inhibíciu spermatogenézie, relevancia tohto nálezu u človeka však nie je známa.

Gravidita – napriek tomu, že paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru, nepreukázali sa u novorodenca patologické zmeny.

Laktácia – aj keď sa paracetamol preukázal v mlieku dojčiacich žien, v moči dojčaťa nebol paracetamol ani jeho metabolity detekovaný, patologické zmeny u dojčaťa sa takisto nezaznamenali.

 

Kofeín: Klinické štúdie u ľudí preukázali zvýšenie rizika spontánnych potratov a intrauterinné zastavenie rastu po aplikácii vyšších dávok kofeínu, takisto sa pozorovali fetálne arytmie. U zvierat sa pozorovali abnormality skeletu s retardáciou rastu. Kofeín sa distribuuje v malom množstve v materskom mlieku, napriek tomu sa však u dojčaťa môže kumulovať a pôsobiť psychostimulačne.

 

Propyfenazón: V Amesovom teste sa nepreukázali mutagénne zmeny.

 

Valetol sa nemá podávať v gravidite a počas laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Valetol nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Raš, kožná alergia, len celkom ojedinele bronchospazmus. Tlak v epigastriu, nechutenstvo, nauzea, vomitus, hnačka. Zriedkavé poruchy krvotvorby, trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza, veľmi zriedkavo palpitácie, nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť, hypereflexie alebo závraty a útlm.

 

4.9 Predávkovanie

 

Príznaky intoxikácie Valetolom sa prejavujú ako príznaky intoxikácie paracetamolom, propyfenazónom a kofeínom.

Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.

Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, dávenie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká po 1 – 2 dňoch. Môže nastať zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Komplikáciu zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia a renálne zlyhanie. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú v anamnéze abúzus alkoholu, sú náchylnejší na poškodenie pečene.

K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída.

Ďalšie príznaky spôsobené propyfenazónom a kofeínom môžu byť dráždenie CNS, manické správanie, kŕče, tras, hypertermia, tachykardia, tachypnoe, oligúria až anúria, rozvrat vodného

a elektrolytového hospodárstva až bezvedomie.

Liečba predávkovania: Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie dávenia, výplach žalúdka, najmä ak sa Valetol použil pred menej ako 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Môžu sa podať salinické preháňadlá a aktívne uhlie. Odporúča sa monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum paracetamolu acetylcysteín je nutné podať do 8 – 15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín je možné podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 – 140 mg/kg 3 razy denne. Ďalšia terapia je podporná a symptomatická, zacielená na udržiavanie funkcií kardiovaskulárnych, respiračných, renálnych a zachovanie elektrolytového a vodného hospodárstva (sledovanie kaliémie), v závažnejších prípadoch je indikovaná forsírovaná diuréza a hemodialýza.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Analgetikum, antipyretikum

ATC skupina: N02BB

 

Valetol je kompozitný liek s analgetickými vlastnosťami.

Propyfenazón je derivát pyrazolónu, pôsobí analgeticky, antipyreticky, antiflogisticky.

Paracetamol je rýchlo pôsobiace, účinné a relatívne bezpečné analgetikum – antipyretikum bez antiflogistickej aktivity a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Neovplyvňuje glykémiu a je teda vhodný aj u diabetikov. Pretože neovplyvňuje významne krvnú zrážavosť ani u pacientov užívajúcich perorálne antikoagulanciá, dá sa takisto použiť u hemofilikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moča a je možné ho použiť všade tam, kde sú salicyláty kontraindikované.

Propyfenazón a paracetamol blokujú periférne receptory bolesti. Kofeín potenciuje účinnosť obidvoch analgetík, svojimi psychostimulačnými účinkami tlmí únavu a ospalosť a pôsobí ako centrálne analeptikum dýchania a obehu predovšetkým pri horúčkovitých stavoch a infekčných ochoreniach.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Rýchlo sa distribuuje do všetkých tkanív a telesných tekutín. Maximálna plazmatická hladina sa dosiahne 10 – 60 minút po p.o. podaní. Prechádza cez hematoencefalickú bariéru, do slín a do materského mlieka. Intenzívne sa biotransformuje, popri konjugačných reakciách dochádza k oxidatívnym pochodom, pričom vznikajú toxické metabolity. Pri podaní terapeutických dávok dochádza k rýchlej biotransformácii týchto hepatotoxických intermediálnych produktov za spolupôsobenia glutatiónu a vzniku merkapturových kyselín, ktoré sa vylučujú močom prevažne vo forme konjugátov, menej ako 5 % paracetamolu sa vylúči v nezmenenej forme. Biologický polčas sa pohybuje medzi 1 – 3 hodinami, pri závažnej pečeňovej insuficiencii sa predlžuje až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek nedochádza k jeho predĺženiu, ale pretože sa vylučuje najmä obličkami, je nutné dávku paracetamolu redukovať.

Paracetamol prechádza cez placentárnu bariéru a vylučuje sa do materského mlieka.

Kofeín sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu, rozsiahlo sa distribuuje v organizme, rýchlo vstupuje do CNS a do slín, v nižších koncentráciách sa vylučuje do materského mlieka, prechádza cez placentárnu bariéru. U dospelých sa takmer úplne metabolizuje oxidáciou, demetyláciou a acetyláciou a vo forme metabolitov sa vylučuje obličkami, len 1 % sa vylúči močom nezmenené. Biologický polčas je 3 – 7 hodín, predlžuje sa v tehotenstve a u cirhotikov.

Propyfenazón sa po p.o. podaní rýchlo resorbuje (v priebehu 30 minút) a z prevažnej časti sa rýchlo vylučuje obličkami. Eliminačný polčas je 1 – 1,5 hodiny, ostatné údaje nie sú známe.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Paracetamol:

LD50 u myši: p.o. 338 (mg/kg), i.p. 500

Kofeín:

LD50: u myši; škrečka;  potkana; králika:

p.o. samce: 127; 230; 355; 246

p.o. samice: 137; 249; 247; 224

Propyfenazón:

LD50 u potkana: p.o. 1414

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

kukuričný škrob predželatínovaný, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, kyselina steárová, magnéziumstearát, alumíniumstearát, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, mikrokryštalická celulóza.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte v suchu, pri teplote do 10-25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 12 alebo 20 tabliet

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0192/87-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

22.10.1987

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

November 2011

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

VALETOL tbl 12 (blis.PVC/Al)

VALETOL tbl 12 (blis.PVC/Al)

Valetol užívajú dospelí a mladiství krátkodobo pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, po operáciách, pri bolesti z nachladnutia a pri chrípke, pri bolestivej menštruácii.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (29)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop