Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Nurofen - 24 tbl.  

NUROFEN 200 mg tbl obd 24x200 mg (blis.)

62543

Zmierňuje zápaly, znižuje teplotu pri horúčkových stavoch.

Viac detailov

2,85 € s DPH

2,59 € bez DPH

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

NUROFEN 200 mg

ibuprofenum

obalené tablety

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

 

 

V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Nurofen 200 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Nurofen 200 mg

 3. Ako užívať Nurofen 200 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Nurofen 200 mg

 6. Ďalšie informácie

 

 

ČO JE Nurofen 200 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Nurofen 200 mg patrí medzi lieky označované ako analgetiká, antipyretiká, nesteroidové antireumatiká (lieky určené na tlmenie zápalu, bolesti, horúčky).

 

Liečivom lieku Nurofen 200 mg je ibuprofén, ktorý tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje zvýšenú teplotu. Ibuprofén zabraňuje tvorbe určitých látok (prostaglandínov), ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.

 

Nurofen 200 mg sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, bolesti chrbtice, zubov, menštruačné bolesti, bolesti svalov a kĺbov, pri nachladení a príznakoch chrípky.

 

Nurofen  200 mg tiež zmierňuje zápaly a znižuje teplotu pri horúčkovitých stavoch.

 

Liek je určený pre dospelých a deti nad 6 rokov.

 

 

2. SKÔR AKO UŽIJETE Nurofen 200 mg

 

Neužívajte Nurofen 200 mg:

Nurofen 200 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo a ostatné pomocné látky a tiež pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma, alergická nádcha alebo žihľavka.

 

Liek sa ďalej nesmie podávať pri aktívnom žalúdkovom alebo dvanástnikovom vrede, pri poruchách krvotvorby a poruchách zrážavosti krvi a ak sa v minulosti vyskytlo krvácanie do zažívacieho traktu.

 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Nurofen 200 mg:

Liek podávajte čo najkratšiu dobu v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov.

 

U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.

 

Ak sa prejavia bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov s vysokým krvným tlakom a/alebo srdcovým zlyhaním, lebo liečba liekom Nurofen 200 mg môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

 

Pokiaľ Vám Váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom, kým začnete užívať tento liek.

 

Pacienti so závažnou poruchou obličiek, pečene, krvotvorby alebo poruchou zrážania krvi, poruchou srdcovej funkcie (vysoký krvný tlak, srdcová nedostatočnosť), s ochorením tráviacej sústavy, s chronickým zápalovým ochorením čriev, ďalej pacienti s vredovým ochorením žalúdka alebo dvanástnika, pri prieduškovej astme i v kľudovom stave a s poruchou imunitného systému (lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza), môžu Nurofen 200 mg užívať len na odporúčanie lekára.

 

Liek nie je vhodné podávať deťom do 6 rokov.

 

Lieky, ako je Nurofen 200 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby 7 dní.

 

Ak máteproblémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Tehotenstvo a dojčenie:

V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia sa liek môže užívať iba na odporúčanie lekára.

 

Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku poradiť s lekárom.

 

Liek sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

 

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Užívanie iných liekov:

Pri súbežnom užívaní lieku Nurofen 200 mg a niektorých iných liekov môže dôjsť navzájom k ovplyvneniu ich účinkov.

 

Medzi lieky, u ktorých dochádza k interakciám s ibuprofénom, patria napr. lieky znižujúce zrážavosť krvi (zvyšujú riziko krvácania).

 

Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov v oblasti zažívacieho traktu vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu.

 

Nurofen 200 mg môže znižovať účinok liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a močopudných liekov.

 

Čomu by ste sa mali vyhnúť, ak budete užívať tento liek:

Niektoré lieky s antikoagulačným účinkom (lieky proti zrážaniu krvi) napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín; niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

3.AKO UŽÍVAŤ Nurofen 200 mg

 

Dospelí a deti nad 6 rokov:

Počiatočná dávka je 1 – 2 tablety, ďalej sa užívajú 1 – 2 tablety podľa potreby; najviac však 6 tabliet denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami je 4 – 6 hodín.

 

Obalené tablety sa prehĺtajú celé, odporúča sa zapiť ich malým množstvom tekutiny.

 

Ak sa počas liečby objavia zažívacie problémy, liek užívajte počas jedla.

 

Počas liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje a fajčiť.

 

Ak užijete viac lieku Nurofen 200 mg, ako máte:

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití viacerých tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.

 

 

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 

Tak ako všetky lieky, aj Nurofen 200 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, pálenie záhy, hnačka, zápcha, ďalej alergické reakcie (žihľavka, svrbenie), zriedkavo sa môže objaviť závrat, rozmazané videnie, opuchy. V prípade výskytu týchto vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte Nurofen 200 mg užívať a poraďte sa so svojím lekárom.

 

Ak sa objavia závažnejšie reakcie ako žihľavka, náhly opuch v okolí očí, zvieravý pocit na hrudníku alebo problémy s dýchaním, ďalej bolesti v nadbrušku alebo čierno sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.

 

Lieky, ako je Nurofen 200 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

 

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

5. AKO UCHOVÁVAŤ Nurofen 200 mg

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Nepoužívajte Nurofen 200 mg po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.

Dátum sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Čo Nurofen 200 mg obsahuje:

 • Liečivo je ibuprofén. Jedna obalená tableta obsahuje 200 mg ibuprofénu.

 • Ďalšie zložky sú sodná soľ kroskarmelózy, nátriumlaurylsulfát, trinátriumcitrát, kyselina steárová, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ karmelózy, mastenec, disperzne sušená arabská guma, sacharóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, čierny atrament.

 

Ako vyzerá Nurofen 200 mg a obsah balenia:

Nurofen 200 mg sú biele až takmer biele hladké obalené tablety s čiernym nápisom „NUROFEN“ na jednej strane.

 

Liek je dostupný v balení 96 obalených tabliet a jeho výdaj je viazaný na lekársky predpis.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough, Veľká Británia

 

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham, Veľká Británia

 

Ďalšie informácie o tomto lieku získáte u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.

Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Česká republika

Tel.: +421 227 110 141

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.

 

 

Napíšte svoj názor

NUROFEN 200 mg tbl obd 24x200 mg (blis.)

NUROFEN 200 mg tbl obd 24x200 mg (blis.)

Zmierňuje zápaly, znižuje teplotu pri horúčkových stavoch.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (25)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop