Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Paralen 500 čapíky 5ks  

PARALEN 500 SUP sup 5x500 mg

26419

Pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, pri chrípkových ochoreniach, na zníženie zvýšenej telesnej teploty, pri bolestivej menštruácii.

Viac detailov

2,50 € s DPH

2,27 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

PARALEN500 SUP

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Paracetamolum 500 mg v 1 čapíku

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Čapík

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Horúčka, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách, bolesti zubov, hlavy, neuralgie, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie, bolesti vertebrogénneho pôvodu, bolestivá menštruácia.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Je individuálne.

Dospelým a mladistvým sa podáva 0,5 – 1 g paracetamolu podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodín do maximálnej dennej dávky 4 g, najvyššia jednotlivá dávka je 1 g. Pri dlhodobej terapii (vyše 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 2,5 g.

Deťom vo veku od 9 do 12 rokov sa podáva 1 čapík 2-krát denne, deťom vo veku od 12 do 15 rokov 1 čapík 3-krát denne. Jednotlivé dávky sa podávajú v časovom odstupe najmenej 6 hodín.

Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upravovať: pri glomerulárnej filtrácii 50 –10 ml/min sa môže podať 500 mg každých 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min každých 8 hodín.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytická anémia, ťažké formy renálnej alebo hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída, súbežné podanie liekov atakujúcich pečeň, alkoholizmus.

Liek nie je určený deťom mladším ako 9 rokov alebo s telesnou hmotnosťou menšou ako 40 kg.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.

U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo (viac ako 10 dní) užívajúcich vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelne vykonávať pečeňové testy.

Počas terapie perorálnymi antikoagulanciami a pri súčasnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfénom či kodeínom, je nutná kontrola protrombínového času.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu. Paracetamol zvyšuje hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme. Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Absorpcia paracetamolu sa môže urýchliť podaním metoklopramidu. Prebenecid ovplyvňuje vylučovanie a plazmatickú koncentráciu paracetamolu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Tehotenstvo: Napriek tomu, že paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru, nepreukázali sa u novorodenca patologické zmeny. Paracetamol nie je vhodné podávať v 1. trimestri tehotenstva, v jeho ďalšom priebehu lekár musí starostlivo zvážiť priaznivý efekt lieku pre matku a potenciálne riziko pre plod.

Dojčenie: Aj keď sa paracetamol preukázal v mlieku dojčiacich žien, v moči dojčaťa nebol paracetamol ani jeho metabolity detegovaný, patologické zmeny u dojčaťa sa nezaznamenali.

Počas krátkodobej liečby nie je nutné dojčenie prerušiť, za predpokladu, že sa dojča starostlivo sleduje.

Fertilita: Štúdie chronickej toxicity paracetamolu u zvierat preukázali výskyt atrofie semenníkov a inhibíciu spermatogenézy, relevancia tohto nálezu u človeka však nie je známa.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Pozornosť nie je ovplyvnená.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce účinky paracetamolu sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom. Raš, kožná alergia, len celkom ojedinele bronchospazmus. Len úplne zriedkavo sa vyskytujú poruchy krvotvorby - trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza, hemolytická anémia a žltačka.

 

4.9 Predávkovanie

 

Príznaky predávkovania: Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8 – 15 g podľa telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.

Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká po 1 - 2 dňoch. Môže vzniknúť zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Komplikáciu zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcia a renálne zlyhanie. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú v anamnéze abúzus alkoholu, sú náchylnejší na poškodenie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída.

Liečba predávkovania: Je nutná hospitalizácia. Pri nesprávnej aplikácii čapíkov p.o. sa odporúča vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak sa paracetamol požil pred menej ako 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodov zníženia gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Pri akomkoľvek mechanizmu predávkovania (p.o. alebo p.r.) sa odporúča monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5% glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5% glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín je možné podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3 razy denne. Pri veľmi ťažkých otravách je možná hemodialýza či hemoperfúzia.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Analgetikum, antipyretikum

ATC kód: N02BE01

 

Paracetamol je analgetikum - antipyretikum bez antiflogistickej aktivity a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou, vhodné v pediatrii aj u dospelých pacientov. Neovplyvňuje glykémiu a je teda vhodný aj u diabetikov. Pretože neovplyvňuje významne krvnú zrážavosť ani u pacientov užívajúcich perorálne antikoagulanciá, dá sa takisto použiť u hemofilikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Je možné ho použiť všade tam, kde sú salicyláty kontraindikované.

Analgetický účinok paracetamolu po jednorazovej terapeutickej dávke 0,5 – 1 g trvá 3 – 6 hodín, antipyretický 3 – 4 hodiny. Intenzita obidvoch účinkov zodpovedá kyseline acetylsalicylovej v rovnakých dávkach.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol sa z rekta vstrebáva rýchlo a takmer úplne. Rýchlo sa distribuuje do všetkých tkanív a telesných tekutín. Prechádza cez hematoencefalickú bariéru, do slín a do materského mlieka. Intenzívne sa biotransformuje, popri konjugačných reakciách dochádza k oxidatívnym pochodom, pričom vznikajú toxické metabolity. Pri podaní terapeutických dávok dochádza k rýchlej biotransformácii týchto hepatotoxických intermediálnych metabolitov za spolupôsobenia glutationu a vzniku merkapturových kyselín, ktoré sa vylučujú močom prevažne vo forme konjugátov, menej ako 5% paracetamolu sa vylúči v nezmenenej forme. Biologický polčas sa pohybuje medzi 1 - 3 hodinami, pri závažnej pečeňovej insuficiencii sa predlžuje až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek nedochádza k jeho predĺženiu, ale pretože sa vylučuje najmä obličkami, je nutné dávku paracetamolu redukovať. Paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru a vylučuje sa do materského mlieka.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

LD50u myši: (mg/kg) p.o. 338, i.p. 500.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Adeps pro suppositorio W 35, Adeps pro suppositorio H 15

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

V suchu, pri teplote 10 – 25 C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Al strip, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Balenie: 5 čapíkov

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0185/81-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

10.11.1981

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Jún 2009

 

 

 

 

 

Napíšte svoj názor

PARALEN 500 SUP sup 5x500 mg

PARALEN 500 SUP sup 5x500 mg

Pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, pri chrípkových ochoreniach, na zníženie zvýšenej telesnej teploty, pri bolestivej menštruácii.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (25)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop