Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

ATARALGIN  

ATARALGIN tbl

Použitie len u dospelých na rýchlu a účinnú úľavu pri bolestiach rôzneho pôvodu, pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, je možné ho použiť aj pri chrípkových ochoreniach.Viac detailov

2,95 € s DPH

2,95 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ATARALGIN

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130 mg, coffeinum 70 mg v 1 tablete.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Biele až takmer biele tablety s poliacou ryhou.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Bolesti hlavy, bolesti vertebrogénneho pôvodu, mierne bolesti kĺbov, chrípkové ochorenia.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Individuálne, 1 – 2 tablety, ďalej podľa potreby niekoľko razy denne (v intervaloch najmenej štvorhodinových) do 6 tabliet denne. Najvyššia jednotlivá dávka sú 3 tablety.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, ťažké formy renálnej alebo hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída, súčasné podanie liekov atakujúcich pečeň, alkoholizmus, myasthenia gravis, myastenický syndróm.

Liek nie je určený deťom do 15 rokov.

 

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Počas liečby Ataralginom nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu. Paracetamol môže zvýšiť hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme. Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu.

Dávky guajfenezínu a kofeínu sú tak nízke, že interakcie s inými látkami by predstavovali len teoretickú možnosť.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita: Napriek tomu, že paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru, nepreukázali sa u novorodenca patologické zmeny. Klinické štúdie u ľudí preukázali zvýšenie rizika spontánnych potratov a intrauterinného zastavenia rastu po aplikácii vyšších dávok kofeínu, takisto sa pozorovali fetálne arytmie. U zvierat sa pozorovali abnormality skeletu s retardáciou rastu.

 

Laktácia: Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, u dojčaťa sa nepreukázali patologické zmeny. Kofeín sa distribuuje v malých dávkach v materskom mlieku a u dojčaťa sa môže kumulovať.

Údaje o guajfenezínu nie sú známe.

Liek sa preto neodporúča podávať v gravidite a počas laktácie.

 

Fertilita: štúdie chronickej toxicity paracetamolu u zvierat preukázali výskyt atrofie semenníkov a inhibíciu spermatogenézy, relevancia tohoto nálezu u človeka však nie je známa.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek pozornosť neovplyvňuje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nežiaduce účinky paracetamolu a guajfenezínu sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom.

 

Raš, kožné alergie a dermatózy, zriedkavo nauzea, vomitus, ospanlivosť, ľahká svalová slabosť a únava, závraty, prechodné zníženie počtu trombocytov, len celkom ojedinele bronchospazmus.

Pri kofeíne sa nežiaduce účinky vyskytujú len vo vyšších dávkach, palpitácie, nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť, hyperreflexia, excitácia.

 

4.9 Predávkovanie

 

Pri predávkovaní sú najzávažnejšie príznaky intoxikácie vyvolané paracetamolom.

Liečba predávkovania: pri otrave paracetamolom môže dôjsť k veľmi ťažkému poškodeniu pečene (zvyčajne po dávkach presahujúcich 7 g u dospelých a 3 g u detí do 14 rokov denne), ktoré môže končiť letálne. Príznaky otravy prebiehajú v 3 fázach.

V prvej fáze (1. deň) prevláda nauzea, vracanie, anorexia, potenie a bledosť. V druhej fáze (2. – 4. deň) sa pacient cíti lepšie, ale stúpajú hodnoty transamináz a bilirubínu v sére a predlžuje sa protrombínový čas. V tretej fáze (3. – 5. deň) sa opäť zhoršuje klinický stav (anorexia, nevoľnosť, bolesti brucha) a stupňujú sa prejavy zlyhávania pečene a obličiek, niekedy sa objaví aj žltačka, hypoglykémia a hemorágia v tráviacej sústave. Väčšina otrávených má príznaky len 1., najviac 2. fázy, potom dochádza k úplnej úprave pečeňových a ostatných funkcií. Do 8 – 10 hodín po požití paracetamolu je nutné podať špecifické antidotum acetylcysteín. Podáva sa perorálne 70 – 140 mg/kg telesnej hmotnosti (alebo sondou) 3-krát denne alebo intravenózne vo forme kvapôčkovej infúzie v 5 % glukóze v celkovej dávke až 300 mg/kg telesnej hmotnosti a deň. Terapiu antidotom je vhodné doplniť o výplach žalúdka s nasledovným podaním aktívneho uhlia. Ďalšia terapia je podporná, zacielená na udržiavanie funkcií kardiovaskulárnych, respiračných, renálnych a zachovanie elektrolytovej rovnováhy.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA – Analgetikum

ATC skupina: N02BE71 – Iné analgetiká – antipyretiká, anilidy, paracetamol, kombinácia s psycholeptikami.

 

Ataralgin je zložený liek s analgetickými vlastnosťami, ktorý obsahuje paracetamol, guajfenezín a kofeín.

Paracetamol je rýchlo pôsobiace, účinné a relatívne bezpečné analgetikum – antipyretikum, bez antiflogistickej aktivity a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Neovplyvňuje glykémiu a je teda vhodný aj u diabetikov. Pretože neovplyvňuje krvnú zrážavosť ani u pacientov užívajúcich perorálne antikoagulanciá, je možné ho takisto použiť u hemofilikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču a je možné použiť ho všade tam, kde sú kontraindikované salicyláty.

Guajfenezín patrí do skupiny centrálnych myorelaxancií odvodených od propandiolu. Zvyšuje analgetické a znižuje akútne toxické účinky paracetamolu. Znižuje psychické a emočné napätie s pocitom úzkosti, má mierne sedatívne účinky, znižuje svalový tonus a pôsobí expektoračne.

Kofeín potenciuje účinnosť analgetík, svojími psychostimulačnými účinkami tlmí únavu a ospalosť a pôsobí ako centrálne analeptikum dýchania a obehu predovšetkým pri horúčkovitých stavoch a infekčných ochoreniach.

Analgetický účinok Ataralginu sa prejaví zvyčajne za 1/2 až 1 hodinu a trvá väčšinou 4 hodiny.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Rýchlo sa distribuuje do všetkých tkanív a telesných tekutín. Maximálna plazmatická hladina sa dosiahne 30 minút až 2 hodiny po podaní. Prestupuje cez hematoencefalickú bariéru, do slín a minimálne do materského mlieka. Intenzívne sa biotransformuje, popri konjugačných reakciách dochádza k oxidatívnym pochodom, pričom vznikajú toxické metabolity. Pri podaní terapeutických dávok dochádza k rýchlej biotransformácii týchto hepatotoxických intermediálnych produktov za spolupôsobenia glutatiónu a vzniku merkaptúrových kyselín, ktoré sa vylučujú močom prevažne vo forme konjugátov, menej ako 4% paracetamolu sa vylúči v nezmenenej forme. Biologický polčas sa pohybuje medzi 1,5 – 3,5 hodinami, pri závažnej pečeňovej insuficiencii sa predlžuje až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek nedochádza k jeho predĺženiu, ale pretože sa vylučuje najmä obličkami, je nutné jeho dávku redukovať.

Paracetamol a jeho konjugáty sa dobre vylučujú pri hemodialýze.

Guajfenezín sa ľahko vstrebáva z tráviacej sústavy, nepatrne sa viže na bielkoviny krvnej plazmy. Dlhodobá aplikácia indukuje degradujúce enzýmy, efekt liečiva sa postupne znižuje.

 

Vylučuje sa močom, malá časť bez zmeny, väčšia časť vo forme metabolitov. Biologický polčas je 1 hodina. Guajfenezín zrýchľuje vstrebávanie paracetamolu zo zažívacieho traktu.

Kofeín sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu, rozsiahlo sa distribuuje v organizme, rýchlo vstupuje do CNS a do slín, v nižších koncentráciách sa vylučuje do materského mlieka, prestupuje cez placentárnu bariéru. U dospelých sa takmer úplne metabolizuje oxidáciou, demetyláciou a acetyláciou a vo forme metabolitov sa vylúči obličkami, len 1% sa vylúči močom nezmenené. Biologický polčas je 3 – 5 hodín.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Paracetamol: LD50 : myš (mg/kg): p.o. 338, i.p. 500

Kofeín: LD50: myš škrečok potkan králik

 

samce: 127 230 355 246

samice: 137 249 247 224

 

Údaje o guajfenezíne nie sú známe.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Maydis amylum pregelificatum, povidonum 30, croscarmellosum natricum, acidum stearicum, magnesii stearas

 

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

V suchu pri teplote 10 – 25 °C, chrániť pred svetlom.

 

6.5Druh obalu a obsah balenia

 

Pretláčacie balenie PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 a 20 tabliet.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

07/0133/81-C/S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

18.06.1981/ bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Október 2012

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

ATARALGIN tbl

ATARALGIN tbl

Použitie len u dospelých na rýchlu a účinnú úľavu pri bolestiach rôzneho pôvodu, pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, je možné ho použiť aj pri chrípkových ochoreniach.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (29)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop