Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

PANADOL FEMINA (tbl flm 10)  

PANADOL FEMINA tbl flm 10

42543

PANADOL FEMINA (tbl flm 10).

Viac detailov

2,91 € s DPH

2,91 € bez DPH

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 1. NÁZOV LIEKU

 

Panadol Femina

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

paracetamolum 500 mg

butylscopolaminii bromidum 10 mg

 

Pomocné látky so známym účinkom: sorbitol

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Filmom obalená tableta

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Panadol Femina je indikovaný na liečbu príznakov dysmenorey, prípadne ďalších viscerálnych bolestí. Možno ho tiež použiť pri rádiodiagnostických výkonoch a pred gastrointestinálnou endoskopiou.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Tento liek je určený na perorálne použitie.

 

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

1-2 tablety 1 až 3-krát denne s odstupom 8 hodín. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Maximálna denná dávka je 6 tabliet. Neprekračovať odporučené dávkovanie.

 

Deti

Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na paracetamol, butylskopolamíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Panadol Feminafilmom obalenétablety sa majú užívať s opatrnosťou v týchto prípadoch:

 • Gastroezofageálny reflux, poruchy peristaltiky hornej časti gastrointestinálneho traktu, stenóza pyloru.

 • Pacientom s intestinálnou ulceráciou môže liek utlmiť peristaltiku a spôsobiť zápchu.

 • Srdcové ochorenie (mitrálna stenóza, ochorenie koronárnych tepien).

 • Staršie osoby, u ktorých môže spôsobiť nežiaduce účinky zo strany centrálneho nervového systému, sucho v ústach a najmä u mužov retenciu moču .

 

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je väčšie u jedincov s necirhotickým ochorením pečene.

Pacientov treba upozorniť, aby neužívali súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.

V prípade, že sa objaví porucha zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej bulve spôsobené vzostupom vnútroočného tlaku, treba pacientov upozorniť, aby liečbu liekom Panadol Femina prerušili a poradili sa s lekárom o ďalšom postupe liečenia.

 

Liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže zvýšiť metoklopramid alebo domperidón a znížiť cholestyramín. Antikoagulačný účinok warfarínu alebo iných kumarínových liekov sa môže zvýšiť spolu so zvýšeným rizikom krvácania dlhodobým pravidelným denným užívaním paracetamolu. Občasné užívanie nemá signifikantný účinok. Tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO, chinidín, amantadín, disopyramid a butyrofenón môžu zvýšiť cholinolytický účinok butylskopolamíniumbromidu a spôsobiť excitáciu a horúčku. Butylskopolamíniumbromid môže znížením peristaltiky a sekrécie znížiť absorpciu a farmakologický účinok niektorých súbežne perorálne podávaných liekov. Antagonisty dopamínu, ako je metoklopramid môžu znížiť účinok butylskopolamíniumbromidu na gastrointestinálny trakt.

 

  1. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Panadol Feminasa môže užívať v gravidite len po odporučení lekára, ak prínos pre matku preváži možné riziko pre plod.

Panadol Femina je kontraindikovaný počas laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie, preto je vedenie vozidiel a práca so strojmi počas liečby Panadolom Femina zakázané.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Frekvencia nežiaducich účinkov spojených s paracetamolom je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

 

Frekvencia

Systém

Symptómy

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1 000)

 

 

 

Poruchy krvi a lymfatického systému

Poruchy krvných doštičiek, poruchy kmeňových buniek

 

Poruchy imunitného systému

Alergie (okrem angioedému), anafylaxia

 

Psychické poruchy

Depresia, zmätenosť, halucinácie

 

Poruchy nervového systému

Tras, bolesť hlavy

 

Poruchy oka

Abnormálne videnie

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Edém

 

Poruchy ciev

Edém

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hemorágia, bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie

 

Poruchy pečene a žlčových ciest

Abnormálne pečeňové funkcie, zlyhanie pečene, nekróza pečene, žltačka

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Svrbenie, vyrážka, potenie, purpura, angioedém, urtikária, Stevensov-Johnsonov syndróm

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Závrat, nevoľnosť, horúčka, sedácia

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus u pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSA

 

Najčastejšími nežiaducimi účinkami pri užívaní butylskopolamíniumbromidu sú suchosť v ústach, cykloplégia, dezorientácia, poruchy pamäti a závrat, retencia moču, tachykardia.

 

4.9 Predávkovanie

 

V prípade predávkovania paracetamolom je nevyhnutná okamžitá liečba , aj keď chýbajú symptómy predávkovania. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie funkcie pečene. Odporúča sa podanie metionínu alebo N-acetylcysteínu. Predĺženie protrombínového času je jedným z indikátorov zhoršenej funkcie pečene a preto je vhodné jeho monitorovanie. Musia byť dostupné opatrenia a postupy na zaistenie základných životných funkcií. Pri veľmi ťažkých otravách je na mieste hemodialýza alebo hemoperfúzia.

Vysoké dávky butylskopolamíniumbromidu môžu spôsobiť suchosť v ústach, tachykardiu, somnolenciu a prechodné poruchy videnia, retenciu moču (najmä u mužov).

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum; paracetamol, kombinácia okrem psycholeptík.

ATC kód: N02BE51

 

Paracetamol je antipyretikum, analgetikum. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný pôsobeniu kyseliny acetylsalicylovej a je spôsobený inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Nemá iné signifikantné farmakodynamické vlastnosti.

Butylskopolamíniumbromid prechádza minimálne do mozgového tkaniva, a preto sú jeho účinky na centrálny nervový systém minimálne. Predpokladá sa, že sa jeho cholinergný účinok uplatňuje najmä na gangliách vegetatívneho nervového systému v tráviacom trakte a je zodpovedný za jeho spazmolytický účinok.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu.

Po terapeutických dávkach dosahuje koncentrácia v plazme vrchol za 30-120 minút a polčas v plazme je 1- 4 hodiny. Paracetamol sa relatívne rovnomerne distribuuje do väčšiny telesných tekutín. Väzba na plazmatické bielkoviny kolíše a pri terapeutických dávkach je minimálna. Metabolizuje sa v pečeni a vylučuje sa do moču vo forme glukuronidových a sulfátových metabolitov. Menej než 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme.

Butylskopolamíniumbromid sa po perorálnom podaní takmer úplne konjuguje v pečeni. Len asi 4 – 5 % sa vylučuje močom v nezmenenej forme. T1/2 po perorálnom podaní je približne 5 hodín.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Toxicita paracetamolu bola študovaná u mnohých druhov zvierat. Predklinické štúdie na potkanoch a myšiach ukázali, že jednotlivé perorálne LD50 je 3,7 g/kg a 338 mg/kg. Chronická toxicita u týchto druhov mnohonásobne presahujúca terapeutické dávky sa u ľudí prejavuje degeneráciou a nekrózou pečene, obličkového a lymfoidného tkaniva a vedie ku zmenám krvného obrazu. Metabolity, ktoré sú považované za zodpovedné za tieto účinky boli preukázané tiež u ľudí. Paracetamol sa preto nemá užívať dlhodobo a v nadmerných dávkach. Pri užívaní v normálnych terapeutických dávkach nemá paracetamol riziko genotoxicity alebo kancerogenity. Nie je dôkaz embryotoxicity alebo fetotoxicity paracetamolom v štúdiách na laboratórnych zvieratách.

V štúdiách na zvieratách nebol hlásený toxický účinok butylskopolamínu, keď sa podával v dávkach podobných dávkam určeným pre ľudí. Nepozoroval sa žiaden účinok butylskopolamínu na reprodukciu potkanov. Nepotvrdil sa žiaden embryotoxický ani teratogénny účinok.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

cellulosum microcristallinum

solani amylum

polyvidon

sorbitolum

talcum

magnesii stearas

silica colloidalis anhydrica

carboxymethylamylum natricum

hypromellosum

macrogolum 6000

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

PVC/ALU blister v kartónovej škatuľke alebo v plastovom puzdre s obsahom 6, 8, 10, 12, 16, 20 alebo 30tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Nepoužitý liek treba vrátiť do lekárne.

 

 

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,

Veľká Británia

 

 

 1. REGISTRAČNÉ ČISLO

 

07/0028/05-S

 

 

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 8.2.2005 / bez časového obmedzenia

 

 

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

September 2012

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

PANADOL FEMINA tbl flm 10

PANADOL FEMINA tbl flm 10

PANADOL FEMINA (tbl flm 10).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (19)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop